Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0050-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-15001
Наименование: "Повишаване на професионалната квалификация и компетенции на човешките ресурси" в Даниел Фешън ООД"
Бенефициент: "ДАНИЕЛ ФЕШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 09.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели Да се повиши производителността на труда и да се създадат условия за устойчива заетост и развитие на заетия в Даниел Фешън персонал, посредством повишаване на компетенциите и професионалната квалификация.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт Дейността ще продължи 2 месеца и ще обхване дейности по сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за разработването на подробен линеен план график включващ конкретните задачи за изпълнението на всяка една от дейностите по проекта, както и ще бъдат определени отговорните за изпълнението на задачите лица. Дейността е основополагаща за изпълнение на останалите проектни дейности и постигане на заложените цели на проекта.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнител по проекта Дейността ще включва реализиране на необходимите действия за избор на изпълнители за дейностите от 3 до 5. При осъществяване на избор на изпълнител Даниел Фешън ще съблюдава предвидените в Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г. условия, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ. На база прогнозната стойност на предвидените по проекта дейности, както и въз основа на указанията от Договарящия орган, Даниел Фешън ще реализира съответния вид процедура за определяне на изпълнители, описани в чл. 7 на Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г: • Открит избор или • Договаряне с публикуване на пояснителен документ или • Договаряне без публикуване на пояснителен документ В случай, че не са налице условията за провеждане на една от горепосочените процедури, спазвайки указанията на Договарящият орган описани в Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ, Даниел Фешън ще осъществи избора на изпълнител при спазване условията на чл. 12 от Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г, а именно: Даниел Фешън ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, като оценката и класирането на постъпилите оферти ще бъде извършена на база поставените от компанията изисквания. Посочените стъпки за избор на изпълнители на дейности по проекта са разписани на база Постановление на Министерски Съвет № 55/12.03.2007г. изм. и доп. – ДВ. бр.93 от 26.11.2010г., както и съгласно публикуваното с пакета документи за кандидатстване по процедурата Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ. В този смисъл, в случай на промени и актуализация на Постановлението и Оперативното ръководство настъпили след подаване на настоящият проект, фирмата ще съблюдава актуалните към момента на изпълнение на дейността регламенти и условия. Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнител по проекта, който да осигури качествени обучителни дейности по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3 – Обучение за придобиване на професионална квалификация Дейността се състои в провеждане на обучение на 79 лица по по професия 542050 „Оператор в производството на облекло”, специалност 5420501 „Производство на облекло от текстил”. Обучението ще бъде с продължителност 660 учебни часа, времетраене 8 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. За целите на ефективно обучение, преди стартиране ще бъдат сформирани обучителни групи. Съдържанието на обучението е представено в т. 5.2.1. от формуляра за кандидатстване. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно придобиване на професионална квалификация от страна на представителите на целевата група.
Дейност 4 – Обучение по ключови компетентности – чуждоезиково обучение Дейността се състои в провеждане на обучение на 5 лица по английски език. Обучението ще бъде с продължителност 300 учебни часа, времетраене 5 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно повишаване на компетенциите от страна на представителите на целевата група.
Дейност 5 – Обучение по ключови компетентности – дигитална компетентност Дейността се състои в провеждане на обучение на 5 лица по дигитална компетентност. Обучението ще бъде с продължителност 45 учебни часа, времетраене 2 месеца и ще бъде извършено от избрания н рамките на дейност 2 изпълнител. Дейността е основна за постигане на проектните цели, като пряко допринася за постигане на очакваните резултати в следствие на проектната реализация. Дейността е пряко обвързана, както с общата проектна цел, така и със специфичните цели, като резултатът от нейното изпълнение е именно повишаване на компетенциите от страна на представителите на целевата група.
Дейност 6 - Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Техникъл Трейнинг България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 708 BGN
Общ бюджет: 136 282 BGN
БФП: 109 026 BGN
Общо изплатени средства: 109 024 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 942 BGN
2013 0 BGN
2014 87 083 BGN
2015 0 BGN
109 024 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 650 BGN
2013 0 BGN
2014 74 020 BGN
2015 0 BGN
92 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 291 BGN
2013 0 BGN
2014 13 062 BGN
2015 0 BGN
16 354 BGN
Финансиране от бенефициента 27 427 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Обучения на работното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз