Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0009-C0001
Номер на проект: 11-13-9
Наименование: Усъвършенстване на политиката за развитие на науката и научните изследвания
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 05.10.2012
Дата на приключване: 05.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на механизмите за формулиране и управление на научната политика в Република България
Дейности: Дейност 1: Разработване на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители В рамките на тази дейност се предвижда да бъдат подготвени тръжни документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по:  дейности 2 и 3 (една процедура по ЗОП, по преценка на екипа могат да бъдат включени обособени позиции), вкл.:  Оценка на въздействието на нормативната уредба и стратегическите документи, свързани с провеждането на политика в областта на науката и научните изследвания (дейност 2);  Разработване на предложения за усъвършенстване на нормативната уредба с акцент подобряване на механизмите за координация и консултации между административните структури и заинтересованите страни (дейност 2);  Разработване на модел за мониторинг и оценка на въздействието на прилаганите мерки по правителствената политика областта на науката и научните изследвания (дейност 2);  Информация и публичност (дейност 3):.  дейност 4: Одит на проекта (процедура по НВМОП). Разработването на технически задания и тръжна документация за обществени поръчки за избор на изпълнители ще бъде извършено в съответствие с добрите практики, прилагани от МОМН при подготовката на тръжни процедури. Дейност 1 е свързанa с изпълнението на законовите условия за ефективно управление на публичните средства и цели изготвяне на технически задания за осигуряване на качествена външна експертна подкрепа за реализацията на предвидените по проекта дейностите.
Дейност 2: Оценка на въздействието на нормативната уредба и стратегическите документи, свързани с провеждането на политика в областта на науката и научните изследвания Процесът на оценка на въздействието събира и представя доказателства, които подпомагат определянето на възможните варианти на политики и техните сравнителни преимущества (недостатъци). Работата по оценката на въздействието се осъществява паралелно с и допринася за разработването на ефективни предложения за промени както в нормативната уредба, така и в практиките по прилагане. За изпълнение на настоящия проект ще бъде формирана експертна работна група с до 15 членове, включващи всички заинтересовани страни. За ръководител на работната група ще бъде директорът на дирекция Наука в МОМН (приложена е автобиография). Ключови аналитични етапи при оценката на въздействието, включват:  Идентифициране на проблемите, свързани с политиката в областта на науката и научните изследвания;  Определяне на целите – дефиниране на основните направления за подобрения;  Разработване на варианти за усъвършенстване на нормативната и стратегическата рамка за провеждане на научната политика;  Анализ на потенциалните въздействия – изследване на икономическите, социалните и екологичните въздействия на всеки от разработените варианти;  Сравняване на вариантите – изготвяне на мултикритериен анализ, показващ в сравнителен план ефектите на всеки от разработените варианти;  Определяне на механизъм за наблюдение и оценка – изготвяне на набор от индикатори за напредък в постигането на целите на интервенциите, обща рамка за мониторинг на изпълнението на научната политика. Приемането на конкретно предложение за развитие на политиката е политическо решение, което принадлежи единствено на овластените органи. В този смисъл целта на оценката на въздействието е да осигури достатъчно информация за взимане на окончателно управленско решение, а не да го предопределя. С оглед ефективното осъществяване на консултативния процес в началната фаза от изпълнението на проекта ще бъде изготвен План за консултации, включващ график и механизъм за предоставяне на информация, обхващащ целия процес на изготвяне на оценката на въздействието. Съгласно утвърдената практика за извършване на оценка на въздействието, ще бъдат разработени три основни варианта, формулирани въз основа на следните критерии:  Ефективност – степента, в която може да се очаква вариантите да постигнат целите на правителствената политика;  Ефикасност – степента, до която целите могат да се постигнат при определено ниво на ресурси/при най-малко разходи (разходи-ефективност);  Съгласуваност – степента, в която има вероятност вариантите да осигурят синергиен ефект в икономическата, социалната и екологичната области. Настоящето състояние ще бъде представено като изходен (нулев) вариант, основа на направените анализи ще бъде формулирани най-малко още два варианта за регламентиране на политиката за наука и научни изследвания. Изборът на вариантите, за които ще бъде извършена оценка на въздействието ще бъде оперативно съгласуван с експертната работна група. За всеки от избраните варианти ще бъде направен анализ на потенциалните въздействия – изследване на икономическите, социалните и екологичните въздействия. За сравняване на вариантите ще бъде изготвен мултикритериен анализ, показващ в сравнителен план ефектите на всеки от разработените варианти. Критериите за сравнителния анализ ще бъдат определени на база целите на политиката и разходите за въвеждане и прилагане на предложените мерки за усъвършенстване на нормативната и стратегическата рамка за ефективно провеждане на политиката в областта на науката и научните изследвания. В заключение ще бъде определен механизъм за наблюдение и оценка, включващ набор от индикатори за напредък в постигането на целите на интервенциите, обща рамка на бъдещия мониторинг, както и рамка за оценка на приложението. Преди окончателното изготвяне на оценката на въздействието ще бъдат проведени консултации със заинтересованите страни. В рамките на тази дейност е планирано изследване на добри практики за ефективна реализация на политиката в областта на науката и научните изследвания в държави-членки на ЕС. Въз основа на изследването ще бъде организирано едно обучително посещение в държава-членка на ЕС, насочено към задълбочено запознаване с практическото функциониране на механизмите за реализация и мониторинг на научната политика. Изборът на държава-членка от ЕС, в която ще бъде проведено посещението, ще бъде направен въз основа на изследването на добри практики. Планираната продължителност на посещението е 6 дни (пет ефективни работни дни), а броят на участниците е 5. Изборът на участници в посещенията ще бъде направен въз основа на техните служебни задължения, във връзка с дейностите по координация и мониторинг на изпълнението на научната политика. Изпълнението на оценката на въздействието ще бъде осигурено с външна експертна помощ, чрез възлагане на обществена поръчка. Екипът на външния изпълнител ще работи в тясно сътрудничество с екипа за управление на проекта и работната група.
Дейност 3: Информация и публичност Дейност ще бъде осъществена чрез изпълнението на следните задачи:  Провеждане на две конференции еднодневни в София, както следва:  първа конференция за представяне на целите и подхода за изпълнение на проекта – до 100 участници;  втора конференция за представяне на постигнатите резултати и ефекта от тях – до 100 участници.  Изготвяне на информационни пакети за двете конференции, включващи информационен материал (презентация), брошура, бележник (А4), химикал – общо 250 бр.;  Разпространение на прессъобщения за всяка от предвидените конференции – общо 10. Изпълнението на дейност 3 ще бъде осигурено чрез използване на външна експертна помощ, чрез възлагане на обществена поръчка. За всяка от предвидените конференции ще бъдат изготвени:  програма  презентация;  брошура  анкетна карта за обратна връзка. Всички материали ще бъдат изготвени в съответствие с правилата на ОПАК за информация и публичност и ще съдържат логото на ОПАК, флагът на ЕС, както и съответното обозначение, че проектът е получил подкрепа от ЕСФ.
Дейност 4: Одит на проекта В рамките на дейността след процедура по НВМОП ще бъде избран одитор (одиторската фирма или дипломиран експерт-счетоводител), който съвместно с екипа за управление на проекта и подизпълнителите по проекта ежемесечно, като ще изготвя междинни доклади за състоянието.
Дейност 5: Управление на проекта За изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява своята дейност през целия проектен период. Екипът за управление ще отговаря за цялостното планиране, организиране, координиране, контрола и отчитането изпълнението на отделните дейности. В екипа ще включва:  ръководител,  координатор,  счетоводител;  технически сътрудник. В съответствие с изискванията на ОПАК, екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган съответните междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, вкл. за провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани работни помещения, използвани от дирекция „Наука“ в МОМН.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 972 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 994 BGN
2014 0 BGN
2015 - 72 994 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 045 BGN
2014 0 BGN
2015 - 62 045 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 949 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 949 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 4 По Дейност 1 - Изготвени тръжни документации и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на външни услуги по проекта
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой анализирани нормативни актове
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой анализирани стратегически документи
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой разработени варианти за усъвършенстване на политиката в областта на науката и научните изследвания
Индикатор 8 По Дейност 2 - Механизъм за мониторинг на политиката в областта на науката и научните изследвания
Индикатор 9 По Дейност 3 - Бр. проведени конференции
Индикатор 10 По Дейност 3 - Бр. участници в конференции
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. разпространени прессъобщения
Индикатор 12 По Дейноср 3 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 13 По Дейност 3 - Бр. разработени и разпространени информационни материали (презентации, брошури)
Индикатор 14 По Дейност 4 - Финален одиторски доклад за изпълнението на проектното предложение
Индикатор 15 По Дейност 5 - Проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 16 По Дейност 5 - Доклади за изпълнението на проектното предложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз