Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.12-0001-C0001
Номер на проект: заповед №2564 0т 02.10.2012г.
Наименование: Първа работа
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 04.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на старта в работната кариера на младежите до 29 годишна възраст чрез осигуряване на обучение и последваща заетост, както и на стимули за работодателите при тяхното наемане.
Дейности: Организация и управление на проекта Предвид заложените цели на проекта се изисква създаване на добра организация, координация и управление на проекта. В тази връзка е сформиран екип за управление и организация на проекта, който включва: ръководител, счетоводител, координатор, експерти – 3-ма, технически сътрудник – 2-ма и юрист. За подпомагане на екипа по проекта ще се включат по региони 9 експерта и 9 счетоводители. Във всеки регион единият от тях ще бъде от състава на ДРСЗ, а другият ще бъде определен след външен подбор. Изпълнението на проекта ще се подпомага и от служители от всички ДБТ, определени със заповед на директора на ДБТ и служители от всички ДРСЗ, определени със заповед на директора на ДРСЗ. Екипът по организация и управление на проекта ще изготви Указания за работа на ДРСЗ и ДБТ и формуляри за осъществяване на дейностите по проекта. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ в процеса на реализиране на проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на проекта; - контролиране на работодателите относно спазване на клаузите по договора; - контролиране качеството на провежданото обучение от ДОб; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по проекта.
Изработване и отпечатване на ваучери за обучение За целите на Проекта ще се отпечатат ваучери, представляващи поименни ценни книги, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и ПМС № 251 от 21.10.2009 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по ОП „РЧР 2007-2013”. Отпечатването на ценни книги се осъществява под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници. Дейността по провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и отпечатване на ваучери за обучение ще се извърши по условията на Закона за обществените поръчки, на основание чл.90, ал.1, т.3, чл.91, ал.2 и чл.92 от ЗОП - процедура на договаряне без обявление. Ще бъдат изпратени покани за участие в процедурата до “Демакс” АД; “Печатница на БНБ” АД и “Дунав прес” АД - специализирани печатници, притежаващи изключителното право на територията на Р България да отпечатват ценни книжа по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Ваучерите имат определена финансова стойност, поради което се използва специален режим на изработка и набор от защити срещу евентуален опит за фалшифициране. В поканата ще бъдат включени изискванията за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП и за техническите възможности и/или квалификация на кандидата по чл.51 от ЗОП.
Набиране на заявки от работодатели за търсещи работа младежи, в съответствие с нуждите им от работна ръка с определена квалификация Подадени заявки от работодатели за осигуряване на 2100 свободни работни места за младежи до 29 годишна възраст. Териториалните поделения на Агенцията по заетостта информират и консултират работодателите за възможностите за включване в проекта. Участието в проекта дава възможност на работодателите да удовлетворят потребностите си от допълнителна работна сила, чиито възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя са осигурени от бюджета на проекта. Набиране на заявки от работодатели: - Работодателите представят в ДБТ заявки за свободни работни места, на които ще наемат безработни лица от целевата група по проекта. Заявката за работното място съдържа информация за необходимата квалификация или компетентност, по която ще се провежда обучение на лицата от целевата група. Набирането на заявките от работодателите стартира от м. октомври 2012г. - Информация за обявените свободни работни места се изнася на информационното табло в ДБТ. - Заявките се описват в Регистър на заявките от работодатели за обявените свободни работни места за целевата група (безработни младежи до 29 години), специално създаден по проекта.
Подбор и определяне на представители на целевата група Предотвратяване на продължителен престой на пазара на труда на лицата от целевата група, чрез включването им в обучение за придобиване на професионална квалификация или обучение по ключови компетенции и последващо осигуряване на заетост на успешно завършилите обучение лица. След получаване на заявка за свободни работни места от работодател, Дирекции „Бюро по труда” извършва подбор на безработни лица от целевата група,, при спазване на изискванията за включване в проекта като подготвя списък/ци на подходящите лица. Подборът се извършва чрез списък/ци на подходящите лица. Насочването се извършва с препоръка по образец, разработен от екипа за организация и управление на проекта, което се издава на безработното лице за представяне пред работодателя. Работодателите предоставят обратна информация в ДБТ за одобрените за включване в обучение лица чрез попълване на препоръката от тяхна страна. Лицата, одобрени от работодателите се включват в обучение след избор на подходяш ДОб, включен в списъка на ДОб, сключили споразумение с АЗ за предоставяне на обучение с ваучери и след издаване на поименен ваучер. При немотивиран отказ от страна на лице за включване в проекта се прекратява регистрацията му в ДБТ за период съгласно ЗНЗ. Получените посреднически услуги на всяко безработно лице се отразяват в индивидуалния план за действие.
Предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица от целевата група по проекта, регистрирани в ДБТ Осигуряване на свободен достъп на безработните лица от целевата група за качествено професионално обучение за придобиване на нови или надграждане на придобити знания, чрез предоставяне на поименни ваучери за професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен; Предоставяне на поименни ваучери за обучение по ключови компетентности на лица от целевата група по проекта, регистрирани в ДБТ, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”.
Предоставяне на професионално обучение по първа и втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора и трета квалификационна степен Обученията се извършват от ДОб – обучаващи организации, обучаващи институции или обучителни центрове, избрани съгласно Процедура за подбор на ДОб по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и включени в списъци, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. ДОб извършват професионално обучение по заявени от работодателя професии/ специалности, в съответствие с чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение /Списък на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката/. Не се допуска обучение по професии с код 62, с изключение на код 622 „Градинарство (паркове и градини) от Списъка. При обучението се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. По подходящ начин ДОб осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. По време на професионалното обучение на включените безработни лица от целевата група за присъствените дни се изплащат: - стипендии в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден /при минимум 6 учебни часа с продължителност на един учебен час – 45 мин./; - разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с настоящ адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение, съгласно Наредба № 4 на МОМН за документите за системата на Народната просвета. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от обучаващите институции, чрез попълнени и подписани присъствени форми по образец. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват анкетни карти по образец. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта и териториалните поделения на КБ ГД „УЗ”, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. Контрол на провежданите обучения се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението. За изпълнение на дейността от екипа за организация и управление на проекта се разработват Указания и формуляри.
Предоставяне на обучения по ключови компетентности Обученията се извършват съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 3 „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и Ключова компетентност 5 „Умения за учене”. Обученията се извършват от ДОб – обучаващи организации, обучаващи институции или обучителни центрове, избрани съгласно Процедура за подбор на ДОб по професионално обучение и обучение по ключови компетентности на безработни и заети лица и включени в списъци, утвърдени от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, съгласно ПМС № 251 от 21.10.2009г. При обучението се използват учебни програми, актуални методи на преподаване, съвременна материално-техническа база, гарантиращи получаване на качествена обучителна услуга. По подходящ начин ДОб осигуряват информация и достъп до конкретната учебна програма за всеки обучаем. По време на обучението по ключова компетентост на включените безработни лица от целевата група за присъствените дни се изплащат: - стипендии в размер на 8 лв. за всеки присъствен учебен ден /при минимум 6 учебни часа с продължителност на един учебен час – 45 мин./; - разходи за транспорт, съответстващи на посещенията на курса, от и до населеното място на обучаемия, когато лицето е с настоящ адрес в населено място, различно от това, в което се провежда обучението. Разходите за транспорт покриват стойността на билет за пътуване с междуселищен обществен транспорт при избор на най-икономичен маршрут и превозно средство. След успешно завършване на обучението на всеки обучен се издава документ за завършено обучение по образец, съответстващ на споразумението на конкретния ДОб с АЗ. Присъствието на обучаемите на занятия се документира от обучаващите институции, чрез попълнени и подписани формати на присъствени форми. С оглед осъществяване на обратна връзка, по време на обученията и при тяхното приключване обучаемите лица попълват формати на анкетни карти. По време на обученията се извършват проверки на място от екипа по Проекта и териториалните поделения на КБ ГД „УЗ”, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. Контрол на провежданите обучения се извършва при започване на обучението, по време на обучението и при приключване на обучението. За изпълнение на дейността от екипа за организация и управление на проекта се разработват Указания и формуляри.
Осигуряване на заетост Действията за постигане целите на дейността включват: Разработване на Указания, материали и формуляри за изпълнение на дейността: - договор за финансиране на заетост по Проекта; - образец на присъствена форма за явяване/неявяване на работа; - формуляр за проверка на място и др. КБ-ГД”УЗ” чрез териториалните си поделения сключва договор с работодателите за предоставянето на средствата за обезпечаване на заетостта на наетите по Проекта лица. Договорът за заетост се сключва след като работодателят е одобрен за участие по Проекта и по заявено от него работно място е насочено подходящо безработно лице, което работодателят е одобрил за включване в обучение. Работодателите наемат по трудово правоотношение по КТ одобрените от тях безработни лица, след успешно завършено обучение, на разкритите работни места. От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице по проекта за срок от 6 до 12 месеца, като предоставяната сума е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място. В разходите за възнаграждения се включват и:  Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му върху средствата за възнаграждения за всяко лице;  Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 319 от Кодекса на труда;  Възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване;  Дължими вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата от средствата по всички възнаграждения. Действително отработеното време от наетите лица се документира от работодателите, чрез попълнени и подписани присъствени форми. По време изпълнението на договорите се извършват проверки на място от екипа по Проекта и териториалните поделения на АЗ, като за резултатите от тях се попълват формуляри, разработени за целите на контрола по Проекта. След приключване заетостта на наетите лица по Проекта, се извършва обобщаване на резултатите от изпълнението на дейността.
Визуализация и публичност Въз основа на правилата за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на комисията № 1828/2006 г. и Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП “РЧР” ще се предприемат следните действия за популяризиране на проекта:  Организиране и провеждане на информационна кампания при стартиране на проекта за представяне на неговите цели и дейности.  Разработване на информационни и рекламни материали, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетостта”, както следва: - брошури с информация за проекта, които се предоставят на всички дирекции ”Бюро по труда” и дирекции “Регионална служба по заетост”; - листовки с възможностите за консултиране по проекта, които се предоставят на работодатели и лицата от целевата група;  Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване за степента на напредъка на проекта: - рекламни обяви в национални печатни издания. Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 000 000 BGN
Общ бюджет: 16 855 854 BGN
БФП: 16 855 854 BGN
Общо изплатени средства: 16 858 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 855 854 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 871 125 BGN
2014 6 394 453 BGN
2015 592 443 BGN
16 858 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 327 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 390 457 BGN
2014 5 435 285 BGN
2015 503 577 BGN
14 329 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 528 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 480 669 BGN
2014 959 168 BGN
2015 88 867 BGN
2 528 703 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз