Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.10-0004-C0001
Номер на проект: DIR-51211229-1-171
Наименование: Разработване на планове за управление на риска от наводнения
Бенефициент: Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.09.2012
Начална дата: 29.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения; Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Подготовка на план за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни; Хоризонтална дейност. Създаване на цифров модел на релефа.
Дейности: Дейност 2: Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения 1.Консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 146д, 146е, 146ж, 146з от Закона за водите; 2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността и Съгласуване на картите на заплаха и риск от наводнения (чл.9.1 от ДН) с прегледа на ПУРБ по чл.146з, ал.3 от ЗВ.
Дейност 8: Информация и публичност Разпространение на информация за проекта и за подкрепата на финансирането на дейностите от фондовете на ЕС, включително организиране на минимум две пресконференции – за стартиране и за приключване на проекта; печатни материали (брошури, дипляни) минимум един вид брошура или дипляна в тираж минимум 200 бр.; информационни стикери; постоянни обяснителни табели
Дейност 7: Одит Одит на проекта
Дейност 3: Подготовка на план за управление на риска от наводнения 1.Определяне на целите и приоритетите на всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН; 2.Проект на програма от мерки за РБ. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво РБУ включително икономически разчети разходи-ползи; 3.Екологична оценка на проекта на ПУРН; 4. Обществени консултации по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН и координация на консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ.
Дейност 1: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения 1. Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за Дунавски район по чл. 146а от Закона за водите.(по чл.4 от ДН); 2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността; 3. Консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) (чл.5 на Директива 2007/60/ЕС)
Дейност 4: Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни Обмен на информация и съгласуване за международния речен басейн на р. Дунав за изготвяне на ПУРН
Дейност 5: Създаване на цифров модел на релефа Изготвяне на Цифров модел на релефа (ЦМР) за РЗПРН от всички РБУ чрез чрез въздушно лазерно заснемане (LIDAR)
Дейност 6: Дейности по управление на проекта в БДДР Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 716 204 BGN
Общ бюджет: 634 037 BGN
БФП: 634 037 BGN
Общо изплатени средства: 979 137 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 634 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 368 BGN
2014 332 281 BGN
2015 482 488 BGN
979 137 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 510 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 494 BGN
2014 265 825 BGN
2015 385 990 BGN
783 310 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 874 BGN
2014 66 456 BGN
2015 96 498 BGN
195 827 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой изготвени и приети предварителни оценки на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 2 брой изготвени карти на районите от наводнения и карти на на районите с риск от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 3 брой изготвени и приети планове за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 4 Разработен Проект на Програма от мерки към ПУРН и икономически анализ
Индикатор 5 Проведни трансгранични консултации за международния басейн на р. Дунав
Индикатор 6 Изготвен цифров модел на релефа
Индикатор 7 Проведени обществени консултации за Дунавски район за басeйново управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз