Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.10-0003-C0001
Номер на проект: DIR-51211229-1-171
Наименование: Разработване на планове за управление на риска от наводнения
Бенефициент: Басейнова дирекция Черноморски район - Варна
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.09.2012
Начална дата: 29.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Подготовка на план за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни; Хоризонтална дейност. Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения.
Дейности: Дейност 8: Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения. Ще се изготвят насоки за ТЗ от външен изпълнител, след което чрез процедура по ЗОП ще се възложи изпълнението. В комисиите ще участват експерти на БДДР, БДЗБР, БДИЗР и Дирекция „УВ” МОСВ-4 бр.
Дейност 1: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво 1. Консултантска помощ за изготвяне на ПОРН, чл. 146а от ЗВ (чл.4 от ДН); 2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността; 3. Консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) (чл.5 от ДН).
Дейност 4: Трансгранична координация и обмен на информация за международни речни басейни Обмен на информация и съгласуване за международен речен басейн с Р Румъния, Р Турция, чл.146в, 146д,ал.2, 146н от ЗВ. Срещите ще се осъществят съгласно международни договорености.
Дейност 2: Подготовка на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения 1.Консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 146д, 146е, 146ж, 146з от ЗВ; 2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността, съгласуване на картите на заплаха и риск от наводнения (чл.9.1 от ДН) с прегледа на ПУРБ по чл.146з, ал.3 от ЗВ.
Дейност 5: Дейности по управление на проекта в БДЧР Организация и управление на проекта
Дейност 6: Одит Одит на проекта Ще се изготви тръжна документация и ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 3: Подготовка на план за управление на риска от наводнения Определяне на целите и приоритетите на ЧБР, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН; Проект на програма от мерки за ЧБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво ЧБР вкл. икономически разчети разходи-ползи; Екологична оценка на проекта на ПУРН; Обществени консултации по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН и координация на консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ.
Дейност 7: Информация и публичност Разпространение на информация за проекта и за подкрепата на финансирането на дейностите от фондовете на ЕС, вкл. 2 пресконференции, инф. и промоционални материали, информационни стикери, постоянни обяснителни табели и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 567 400 BGN
Общ бюджет: 2 005 739 BGN
БФП: 2 005 739 BGN
Общо изплатени средства: 1 895 264 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 005 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 369 BGN
2014 426 766 BGN
2015 1 339 130 BGN
1 895 264 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 627 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 750 BGN
2014 341 412 BGN
2015 1 072 360 BGN
1 517 522 BGN
В т.ч. Национално финансиране 378 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 619 BGN
2014 85 353 BGN
2015 266 771 BGN
377 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой изготвени и приети предварителни оценки на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 2 брой изготвени карти на районите от наводнения и карти на на районите с риск от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 3 брой изготвени и приети планове за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 4 Разработен проект на Програма от мерки към ПУРН и икономически анализ
Индикатор 5 Проведени трансгранични консултации за Черноморски район за басейново управление
Индикатор 6 Проведени обществени консултации за Черноморски район за басейново управление
Индикатор 7 Разработен национален каталог от мерки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз