Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.10-0001-C0001
Номер на проект: DIR-51211229-1-171
Наименование: Разработване на планове за управление на риска от наводнения
Бенефициент: Басейнова дирекция Източнобеломорски район - Пловдив
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.09.2012
Начална дата: 29.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район; Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, съгласно Закона за водите; Подготовка на планове за управление на риска от наводнения за ИБР, съгласно Закона за водите; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни; Хоризонтална дейност. Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район 1. Консултантска помощ за изготвяне на Предварителна оценка на риска от наводнения за Източнобеломорски район по чл. 146а от Закона за водите.(по чл.4 от ДН); 2. Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността по проекта на предварителна оценка на риска от наводнения в Източнобеломорски район; 3. Консултанска помощ за определяне на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) (чл.5 на Директива 2007/60/ЕС)
Дейност 5: Организация и управление на проекта Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения, съгласно Закона за водите Консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения съгласно чл. 146д, 146е, 146ж, 146з от Закона за водите; Провеждане на обществени консултации и информиране на обществеността за картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения и координация с консултациите с ПУРБ.
Дейност 6: Одит Одит на проекта
Дейност 3: Подготовка на планове за управление на риска от наводнения за ИБР, съгласно Закона за водите 1.Определяне на целите и приоритетите на ИБР, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН; 2.Проект на програма от мерки за ИБР. Икономически анализ на проекта на програмата от мерки на ниво РБУ вкл. икономически анализ на програмата и разчети разходи – ползи; 3.Екологична оценка на проекта на ПУРН; 4. Обществени консултации по проекта на ПУРН и по екологичната оценка на проекта на ПУРН и координация на консултациите по проекта на ПУРБ по РДВ.
Дейност 7: Публичност Разпространение на информация за проекта и за подкрепата на финансирането на дейностите от фондовете на ЕС: организиране и провеждане на пресконференции, отпечатване на брошури и плакати, отпечатване и разпространение на флаери, обяснителни информационни табели, интернет модул, публикации в пресата, рекламни спотове, рекламни материали, организация на заключителна среща.
Дейност 4: Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни Обмен на информация и съгласуване за международните речни басейни на реките Марица, Тунджа, Арда и Бяла за изготвяне на ПУРН, провеждане на срещи в страната и чужбина за трангранична координация.
Дейност 8: Разработване на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността 1. Консултантска помощ за разработване на концепция за информационната система; 2. Консултантска помощ за разработване на информационна система за ПУРН.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 611 128 BGN
Общ бюджет: 2 393 868 BGN
БФП: 2 393 868 BGN
Общо изплатени средства: 2 292 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 393 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 422 BGN
2014 175 792 BGN
2015 2 061 131 BGN
2 292 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 943 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 337 BGN
2014 140 633 BGN
2015 1 648 904 BGN
1 833 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 450 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 084 BGN
2014 35 158 BGN
2015 412 226 BGN
458 469 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой изготвени карти на районите от наводнения и карти на на районите с риск от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 2 брой изготвени и приети планове за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление
Индикатор 3 Проведни трансгранични консултации за Източнобеломорски район за басeйново управление
Индикатор 4 Разработен проект на Програма от мерки към ПУРН и икономически анализ
Индикатор 5 Информационна система с интерактивна карта
Индикатор 6 Проведени обществени консултации за Източнобеломорски район за басeйново управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз