Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0029-C0001
Номер на проект: Д01-304/19.09.2012
Наименование: "Отново на училище" - реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в общ. Камено"
Бенефициент: Община Камено
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за реинтеграция на отпадналите ученици от образователната система на територията на Община Камено и превенция на повторното им отпадане.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление, мониторинг и отчетност на проекта. Дейност 1: Организация и управление, мониторинг и отчетност на проекта.
Дейност 2: Проучвания и анализ – идентифициране на отпадналите ученици. Целта на тази дейност е да се идентифицират учениците отпаднали от училище и тези с риск от отпадане и да се проучат основните причини за тяхното отпадане.
Дейност 3: Информационно-мотивационна кампания. Информиране и мотивиране на учениците и техните родители за завръщане в образователната система.
Дейност 4: Ресурсно обезпечаване на образователния процес на реинтегрираните ученици. Да се осигури необходимата материално-техническа база, технически средства и дидактически материали, позволяващи разнообразяване на методите на преподаване.
Дейност 5: Изграждане на капацитет за работа в мултикултурна среда у педагогическия персонал. Целта на тази дейност е да се повиши квалификацията на педагогическия персонал в четирите училища за обезпечаване на допълнителните учебни занимания, планирани по проекта, както и за работа в мултикултурна среда.
Дейност 6. Допълнителни учебни занятия за ученици, отпаднали от образователния процес Да осигури допълнителна образователна подкрепа за деца и ученици от етническите малцинства отпаднали от образователната система чрез включване в групи за допълнителни учебни занятия.
Дейност 7. Формиране на толерантност в мултикултурна среда. Да подобрят уменията на учителите за прилагане на ефективни подходи в работата с деца и ученици от етническите малцинства. Да се утвърди в училището и общността на атмосфера на толерантност и междукултурно опознаване.
Дейност 8*: Информиране и публичност.Дейност 8: Информиране и публичност. Популяризиране на целите на проекта и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и визуализация на финансовия принос на Европейския социален фонд; Популяризиране и мултиплициране на постигнатите по проекта резултати и създаване на положителна обществена нагласа към младите хора от уязвимите групи, положили усилия за усвояване на квалификация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 387 BGN
Общ бюджет: 87 135 BGN
БФП: 87 135 BGN
Общо изплатени средства: 87 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 477 BGN
2013 0 BGN
2014 61 539 BGN
2015 0 BGN
87 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 655 BGN
2013 0 BGN
2014 52 308 BGN
2015 0 BGN
73 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 070 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 822 BGN
2013 0 BGN
2014 9 231 BGN
2015 0 BGN
13 052 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз