Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оползотворяване на твърдия отпадъчен продукт от пиролизата на износени автомобилни гуми като пълнител в състави за каучуковата промишленост и по-специално за топлоизолационни настилки за животновъдството
Бенефициент: "ПОЛИМЕРМЕТАЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 01.10.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се определят подходящите състави и възможностите за използване на твърдия продукт, получен чрез пиролиза на отпадни автомобилни гуми като пълнител за каучукови смеси, предназначени за производството на различни технически каучукови изделия и по-специално топлоизолационни постелки за животновъдството и придобиване на права по индустриална собственост върху иновативния продукт.
Дейности: Дейност 1. Възнаграждения на персонал, вкл. за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Дейност 2. Разходи за амортизации на ДМА
Дейност 3. Наем на сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта.
Дейност 4. Консултантски и еквивалентни на тях услуги, използвани изключително за научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Дейност 5. Материали, консумативи, вложени в научноизследователската и развойна дейност по проекта.
Компонент 2. Дейност 6. Защита на полезен модел
Дейност 7. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 8. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 762 BGN
Общ бюджет: 281 059 BGN
БФП: 222 607 BGN
Общо изплатени средства: 222 607 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 236 BGN
2014 112 371 BGN
2015 0 BGN
222 607 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 93 701 BGN
2014 95 515 BGN
2015 0 BGN
189 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 535 BGN
2014 16 856 BGN
2015 0 BGN
33 391 BGN
Финансиране от бенефициента 64 253 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 4 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 5 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 6 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 7 (Д) Създаване на нови работни места
Индикатор 8 Доклади за извършен НИД
Индикатор 9 Публикации в научни списания и интернет страница
Индикатор 10 Представяне на научна конференция
Индикатор 11 Сключени договори с подизпълнители, консултанти и наем
Индикатор 12 Доставка на материали и консумативи
Индикатор 13 Изпълнение на научно-изследователската дейност по етапи
Индикатор 14 Визуализация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз