Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.09-0014-C0001
Номер на проект: ESF-1109-01-07006
Наименование: Фондация „Социални норми”
Бенефициент: Фондация "Социални норми" - гр. Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.08.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на безработни лица от общините Ботевград и Драгоман, чрез обучение и осигуряване на възможност за стажуване. Нарастване на икономическата активност и интеграция на уязвимите и неактивните лица на пазара на труда, чрез подобряване на уменията им, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова квалификация.
Дейности: Дейност 1: Встъпителна среща по проекта и провеждане на мерки за публичност и визуализация Планира се изпълнението на серия от мерки за информиране и публичност, които да създадат условия на прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта и информираност на обществото за целите на проекта, постигнатите резултати и ефекта за целевите групи и общността: 1.Създаване на информационна брошура - съдържа информация за целия процес на изпълнение на проекта информация за финасирането, за планираните дейности и очакваните резултати. По този начин се очаква да се популяризират ползите от проекта и да се насърчи участието на уязвими лица в програми за повишаване на професионалните им компетенции. Предвижда се информацията за ползата от инвестиции в човешките ресурси в брошурата да бъде разпространена и сред други фирми не само на територията на общините Ботевград и Драгоман, но и в цялата страна.По този начин ще се акцентира върху значимия принос на дейностите финансирани от Европейския социален фонд за представителите на целевата група и за обществото като цяло. За съставянето на текста ще се включи екипа по проекта, след което ще се отпечатат 500 екземпляра от печатното издание. 2.Провеждане на встъпителна среща - На встъпителната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори – Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, представители на общинските администрации, на партньорите, местни медии. Ще присъстват и потенциални представители на целевите групи, които впоследствие ще бъдат включени в проекта. Освен целите на проекта и планираните дейности пред присъстващите ще бъдат представени екипа по проекта, както и функционалните характеристики на длъжността „Социален асистент” – професията, която ще придобият 30-те представители на целевите групи.
Дейност 2: Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация Обученията са подготвени въз основа на утвърден от НАПОО за професионално образование по рамкова програма Б, степен на професионална квалификация – втора. 762040 “Социален асистент ”, специалност 7620402 “Подпомагане на възрастни”. Също така са в пълно съответствие с методологията за предоставяне на социални услуги, съобразени са с безопасните и здравословни условия на труд, като освен теоретична информация обучението ще бъде разнообразявано от ролеви игри и казуси за дискутиране. За подбора на обучаващата фирма ще се направи процедура по ПМС 55, а самото обучение ще продължи 3 месеца. Обучението за целевите групи ще се провежда в Ботевград и Драгоман от по 2 лектори. 20-те лица от община Ботевград ще се обучават в Ботевград, а 10-те от община Драгоман, ще се обучават в Драгоман. Разпределението по часове е както следва: Общ брой часове: 378 часа Брой часове по теория: 174 часа Брой часове по практика: 204 часа Ще бъде наета и презентационна техника за теоретичните обучение, с цел по-добро усвояване и онагледяване на учебния материал. След завършване на всеки модул от учебния план ще се извършва изпитна проверка на придобитите знания – компетенции чрез тестове, писмени разработки, решаване на казуси и др. Обучаваните получават за лично ползване и самоподготовка учебници и учебни материали, съдържащи основните моменти от изучаваните предмети. Обученията завършват с полагане на изпит в съответствие с изискванията за придобиване на квалификационна степен с издаване на свидетелства.
Дейност 3: Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на успешно приключилите курса на обучение Планира се 30-те успешно завършили курса лица да се включат в тримесечно стажуване по придобитата специалност „Социален асистент”. За целта 30-тте лица от общините Ботевград и Драгоман ще бъдат наети като „социални асистенти” към фондация „Социални норми”. Те ще упражняват професията си, като фондацията в качеството и на работодател ще следи и контролира ежедневно качеството на изпълняваните от тях дейности.
Дейност 4: Заключителна среща по проекта Планира се организиране на заключителна информационна среща, на която да се поканят представители на ключови партньори, на местните институции, потребители на социални услуги и други лица. На срещата ще се представят извършените дейности по проекта, както и резултатите, които са постигнати. Ще се даде възможност на представителите на целевите групи да споделят своите впечатления от участието си в обученията и последвалото стажуване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АТА КОМПЮТЪРС ЕООД
ПРОФИКОН В ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 258 BGN
Общ бюджет: 72 499 BGN
БФП: 72 499 BGN
Общо изплатени средства: 72 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 451 BGN
2013 57 048 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 133 BGN
2013 48 491 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 318 BGN
2013 8 557 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз