Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0048-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/036-01
Наименование: Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км. 1+150 до к. 2+000
Бенефициент: ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 28.09.2012
Дата на приключване: 28.09.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Криводол
Описание
Описание на проекта: Oбщата цел на настоящото проектно предложение е създаване на предпоставки за устойчив дългосрочен модел на развитие в община Криводол чрез изграждане и укрепване на модерна и сигурна екологична инфраструктура в общината. Проектът „Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й в р. Ботуня – от км. 0+000 до км. 2+000 - Горен участък от 1+150 до км. 2+000” има за цел да се предотвратят наводненията в общината като така се създадат предпоставки както за подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда, така и за опазване целостта на обществените и частни инфраструктурни обекти на територията на общината и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
Дейност 3: Тръжни процедури и подписване на договори
Дейност 4: СМР дейности съгласно работен проект
Дейност 5: Публикации и пресконференции
Дейност 6: Изработване информационни материали за проекта
Дейност 7: Управление и отчитане на проекта
Дейност 8: Строителен надзор – осъществяване на надзор съгласно ЗУТ.
Дейност 9: Авторски надзор от страна на проектантите
Дейност 10 Одит на проекта от експерт-счетоводител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 050 104 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 839 452 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз