Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/017-01
Наименование: По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара Планина – развитие на регионален туристически продукт на общините Етрополе, Правец и Тетевен
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 26.09.2012
Дата на приключване: 26.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на интегриран туристически продукт "По пътя на вярата, апостолите и древните цивилизации в сърцето на Стара планина" на базата на партньорство между обшините Етрополе, Правец и Тетевен и позиционирането му на международни и национални пазари чрез изпълнението на интензивна маркетингова кампания. Специфичните цели на проекта са следните: - Намаляване на сезонноста на туризма и осигуряване на равнопоставено развитие на туризма целогодишно чрез диверсифицирани туристически пакети в района Етрополе-Тетевен-Правец; - Утвърждаване на туристическата дестинация като конкурентноспособна, иновативна и предлагаща разнообразни преживявания за хора от всички възрасти, интереси и финансови възможности; - Увеличаване на потока на туристи и времето за техния престой на територията на туристическата дестинация Етрополе-Тетевен-Правец; - Повишаване на информираността на посредниците, предлагащите туристически услуги за туристическия регион, и сред туристите и
Дейности: Дейност 2 Осигуравяне на ефективно управление на проекта и вътрешен мониторинг
Дейност 3 Подготовка на тръжни документи за провеждане на обществени поръчки съгласно Закона за обществени поръчки
Дейност 4 Разработване на тематични туристически пакети, насочени към интегрирана експлоатация на ресурсите на дестинацията
Дейност 5 Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, дейности за информация и публичност
Дейност 6 Участие в събития
Дейност 7 Организиране на специализирани посещения и пътувания на туристическата дестинация Етрополе-Тетевен-Правец
Дейност 8 Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности
Дейност 9 Извършване на финансов одит
Дейност 10 Гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 448 314 BGN
Общ бюджет: 375 944 BGN
БФП: 328 218 BGN
Общо изплатени средства: 311 445 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 231 032 BGN
2014 0 BGN
2015 80 413 BGN
311 445 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 278 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 206 713 BGN
2014 0 BGN
2015 71 948 BGN
278 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 319 BGN
2014 0 BGN
2015 8 465 BGN
32 784 BGN
Финансиране от бенефициента 49 220 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 *Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 11 ***Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз