Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0033-C0001
Номер на проект: К-26-Д-17/06.02.2014 г.
Наименование: Разработване на иновативен продукт чрез индустриални научни изследвания
Бенефициент: "ДЕЙТА СИСТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е извършване на изследвания, измервания, изпитвания и научноизследователска дейност, свързани с разработвания по проекта иновативен продукт - комбинирано устройство за комуникация. Комбинираното устройство за комуникация с интернет и/или ТВ доставчици, мултимедия и забавления (с работно наименование „LifeBox”) представлява специализиран компютър, който се свързва към един или повече телекомуникационни (телефон,интернет) и/или ТВ доставчици и осигурява извеждането на съдържание на свързани към него един или повече активни и/или пасивни клиенти.
Дейности: Дейност 1 „Управление на проекта”
Дейност 2 „ Наем на помещения за НИРД”
Дейност 3 "Наем и доставка на оборудване”
Дейност 4 „Проектиране на хардуер и разработване на софтуер”
Дейност 5 „Подготовка на документации, сключване на договори за извършване на външни услуги”
Дейност 7 „Изпитвания”
Дейност 8 „Регистрация на полезен модел в Патентно ведомство”
Дейност 9 „Визуализация”
Разходи за консултански услуги за изготвянето на ПП
Разходи за материали, консумативи, вложени в научната и развойна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 595 BGN
Общ бюджет: 158 665 BGN
БФП: 111 066 BGN
Общо изплатени средства: 111 066 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 111 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 755 BGN
2014 65 310 BGN
2015 0 BGN
111 066 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 94 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 892 BGN
2014 55 514 BGN
2015 0 BGN
94 406 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 863 BGN
2014 9 797 BGN
2015 0 BGN
16 660 BGN
Финансиране от бенефициента 54 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой НИРД проекти
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой НИРД проекти, подкрепени в до-пазарна фаза
Индикатор 5 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 6 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 7 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 8 Сформиране екип по проекта
Индикатор 9 Разработена документация за наем на помещения за НИРД
Индикатор 10 Наети помещения за НИРД
Индикатор 11 Разработена документация за наем на оборудване
Индикатор 12 Наето оборудване
Индикатор 13 Възложени и изпълнени външни услуги и изпитвания
Индикатор 14 (Д) Създадени табела и стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз