Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0075-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-75-159
Наименование: Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит
Бенефициент: Община Луковит
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Предложената мярка ще реализира инвестиция, която ще увеличи процента на свързаното население с канализационната мрежа и ще осигури третиране на отпадъчните води. Ще се осигури пречистване на отпадъчните водите от населено място, което понастоящем не получава никакво третиране. Ще се осигури цялостно биологично третиране, съответстващо на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и по този начин ще се допринесе за покриване на приоритетите заложени в ос 1 на ОП „Околна среда” – подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 10000 е.ж. В допълнение реализацията на предложеният проект ще съдейства за подобряване качеството и надеждността на питейните води.
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: Екипът за управление на проекта като цяло се състои от служители на общината, експерти от администрацията, които са запознати с изискванията на ЗУТ, изискванията на националното законодателство относно строителните норми, възможните проблеми, които могат да възникнат в процеса на строителните работи. Асоциираният партньор - „ВиК” АД – гр. Ловеч, съгласно условията на сключеното споразумение за партньорство, ще определи представител като член на ЗИП, който ще участва във всички месечни срещи с изпълнителите на строителството и ще съдейства на община Луковит за осъществяване и контрол по изпълнение на договорите за строителните работи. От друга страна съгласно спецификата на инфраструктурния проект, както и факта, че общината няма специфичен опит в управлението на инфраструктурни проекти от такъв мащаб е предвидено управлението на инфраструктурния проект да се възложи на външен Консултант – за оказване на съдействие на Община Луковит и Звеното за изпълнение на проекта за управление на проекта на етап изпълнение на договорите за строителство и строителен надзор, предвидени в обхвата на мярката, който да гарантира успешното управление на проекта. 5.2 Публичност: Мерките за информация и публичност са предвидени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) №1260/1999 и Регламент (ЕО) №1828/2006 за изпълнение на Регламенти (ЕО) №1083/2006 и 1080/2006. Информационни табели; Билбордове; Постоянни обяснителни табели; Печатни материали (брошури, дипляни); Официални церемонии /първа копка и официално откриване на обекта/; Организиране на публични събития - пресконференции във връзка с проекта; Информационни стикери; „Интернет”; Допълнителни рекламни материали - платени публикации и излъчвания
Дейност 6: Одит Още в началото на проекта се предвижда да се сключи договор с одитна фирма, която да извършва перманентни проверки на финансовата документация по проекта. Одиторът следва да оцени системата за вътрешен контрол на общината в контекста на изпълняваните одиторски процедури - проектът се реализира с необходимите ресурси, всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Спазени са изискванията по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека, всички дейности по проекта са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване и др. Към окончателното искане за средства по проекта община Луковит ще представи и окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение. Дейностите по одит ще се извършат по реда съобразно насоките за извършване на одит, достъпни на интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/uf//Beneficiary/important/Ukazanie_audit_OPOS%202%20final.pdf Одитирането се извършва от независим одитор - изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Преди подаване на искането за средства по проекта се извършва одит от избрания одитор.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Проведена е отчуждителна процедура - изкупуване на имот ПИ №44327.77.17 частна собственост по трасето за изграждане на елементите на техническата инфраструктура до ГПСОВ – гр. Луковит /довеждащ път/ за учредяване на сервитутни права.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Под-дейност 3.1. Изграждане на канализационна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит - Изграждането на канализационната мрежа ще бъде съобразено с уличната мрежа на населеното място – гр. Луковит и наклона на терена. Разгледани са два варианта за изграждане на канализационна мрежа. С Протокол №5/07.04.2011 г. от ОЕСУТ – община Луковит и Протокол №1/15.04.2011 г. от ОЕСУТ – област Ловеч е избран Вариант I, който предвижда в по-голямата част от територията на града да се изгради разделна канализация. Под-дейност 3.2. Реконструкция - рехабилитация и подмяна на водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит - Разгледани са два варианта за рехабилитация и подмяна на водопроводната мрежа, като и в двата е предвидено съществуващите етернитови и стоманени водопроводи да бъдат подменени с такива от ПЕВП. И в двата варианата захранването на града ще се осъществява едностранно от съществуващите напорни резервоари. Избран е Вариант I с Протокол №5/07.04.2011 г. от ОЕСУТ – община Луковит и Протокол №1/15.04.2011 г. от ОЕСУТ – област Ловеч. Рехабилитацията и подмяната на водопроводната система ще се извършва само и единствено по улиците, по които ще се изгражда канализационна система. Под-дейност 3.3. Изграждане на ГПСОВ – гр. Луковит с водоприемник на заустване р. Златна Панега - В настоящото проектно предложение по ОПОС е включено изграждането на ГПСОВ – гр. Луковит. Изграждането на ГПСОВ е с цел опазване р. Златна Панега, като отпадъчните води от канализационната мрежа на града ще бъдат отведени и пречистени в ГПСОВ. Разгледани са три варианта на технология за пречистване на отпадъчните води в ГПСОВ – гр. Луковит - Вариант I е пречиствателна станция с конвенционална схема на съоръжения за биологично пречистване; Вариант II е пречиствателна станция с биореактор с прекъснато действие /SBR/ с пневматична аерация; Вариант III е пречиствателна станция с биореактор с прекъснато действие /SBR/ с механична аерация. Избран е Вариант I на пречиствателна станция с технологична схема „Продължителна аерация” и механично обезводняване на утайките с шнекова преса. Под-дейност 3.4. Елементи на техническата инфраструктура до ГПСОВ – гр. Луковит (довеждащ път, електрозахранване, довеждащ водопроовод и довеждащ канализационен колектор)
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1. Проучвания и проектиране изготвени преди кандидатстване - Преди кандидатстването са изготвени Прединвестиционни проекти за ПСОВ, канализационна и водоснабдителна системи. В рамките на Техническа помощ по ОПОС са изготвени Идейни проекти за ПСОВ, канализационна и водопроводна мрежа на определени участъци – приоритетни за града. На тези участъци са изготвени и Работни проекти, които в последствие не са приети от УО, като достатъчно подробни и технически издържани. В резултат на това Община Луковит предприе преработка и подборна оценка на нуждите на общината, както и разглеждането на различни варианти за най-целесъобразно изпълнение на инвестициите и изготвяне на нова предпроектни проучвания и Идейни проекти, които бяха разгледани и одобрени на Експертен съвет. Община Луковит има одобрени прединвестиционни проучвания за състоянието на инфраструктурата за третиране на питейни и отпадъчни води. Въз основа на подробните проучвания са определени инвестициите, които са необходими за постигането на съответствие със законодателството на ЕС за опазване на околната среда. Извършени са проучвания с цел набавяне на информация необходима за осъществяване на инвестиционното предложение. В рамките на тази дейност са изготвени следните проучвания и проектиране по проектните компоненти: • Канализационна и водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр. Луковит - проектиране • ГПСОВ – гр. ЛУКОВИТ – проучвания и проектиране • Елементи на техническата инфраструктура до ГПСОВ – гр. Луковит – довеждащ път, електрозахранване, довеждащ водопровод и довеждащ колектор - проектиране Под-дейност 1.2. Проучвания и проектиране които предстоят да бъдат изготвени след кандидатстване - След кандидатстване няма да се извършват допълнителни проучвания и проектирания освен изготвените от изпълнителя/ите на строителните работи чертежи и екзекутивна документация.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Дейност 7.1: Надзор по време на строителство Тази дейност включва изпълнение на строителен надзор във връзка с чл.168, ал.2 и чл 177, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, контрол по изпълнените СМР и дейности по въвеждане на строежите в експлоатация, включително и изготвяне на технически паспорт на строежите по реда на чл. 11 от Наредба №5 от 28.12.2006 г. за технически паспорти на строежите. Надзорът ще упражнява ролята на Инженер по ФИДИК, „Жълта книга”, ще извършва оценка на съответствие на работните проекти и строителен надзор по ЗУТ. Дейност 7.2: Авторски надзор Договорите за изпълнение на строителните работи ще са съгласно ФИДИК, „Жълта книга” и авторския надзор е задължение на изпълнителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“ОДИТ – КОРЕКТ” ООД
Екопро Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 645 036 BGN
Общ бюджет: 27 381 295 BGN
БФП: 26 550 596 BGN
Общо изплатени средства: 25 048 746 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 550 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 632 252 BGN
2014 17 994 771 BGN
2015 5 421 723 BGN
25 048 746 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 218 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 305 801 BGN
2014 14 395 817 BGN
2015 4 337 379 BGN
20 038 997 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 332 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 326 450 BGN
2014 3 598 954 BGN
2015 1 084 345 BGN
5 009 749 BGN
Финансиране от бенефициента 6 478 823 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Население обслужвано от новоизградената канализационна мрежа /вкл. довеждащ колектор до ГПСОВ – гр. Луковит/
Индикатор 3 Население обслужвано от рехабилитирана и подменена водопроводна мрежа
Индикатор 4 Население свързано към новоизградена ГПСОВ – гр. Луковит
Индикатор 5 Новосъздадени работни места (70%мъже/30%жени)
Индикатор 6 Новоизградена канализационна мрежа /вкл. довеждащ колектор до ГПСОВ – гр. Луковит; битова и дъждовна канализация /
Индикатор 7 Рехабилитирана и подменена водопроводна мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз