Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.03-0001-C0001
Номер на проект: C11-15-1
Наименование: Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2012
Начална дата: 25.09.2012
Дата на приключване: 25.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел и повишаване доверието на гражданите и бизнеса в изпълняваната от него дейност.
Дейности: Дейност 1: Аналитични дейности Аналитичните дейности по проекта включват: • юридически анализ на нормативната база, вътрешните документи и организация; • организационен и технически анализ на съществуващата ситуация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел: съществуващите административни процеси и предлаганите услуги; • SWOT анализ и идентифициране на нуждите в контекста на поставените цели. Изготвяне на изчерпателни доклади, систематизиращи информацията от проучванията и съдържащи анализи и изводи.
Дейност 2: Нормативни дейности Дейностите по създаване на нормативни документи се базират изцяло на резултатите от аналитичните дейности и включват юридическа разработка и обосновка на вътрешни нормативни документи и при необходимост – проекти за изменение и допълнение на законовата нормативна уредба: • Разработка на конкретни предложения и препоръки за промени в нормативни документи, с цел прецизиране на правомощията на регистъра, така че да се избегне дублирането на проверката, която вече е извършена от съда. • Разработка на вътрешни правила и методики, касаещи дейностите по вписването и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, с цел оптимизиране на вътрешната организация на работа. Изработване на План за действие за изпълнение на разработените нормативни документи.
Дейност 3: Организационни дейности Дейността включва: • създаване и въвеждане на механизми за координация (методики и инструкции) за осъществяване на служебен информационен обмен на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел с окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ; • оптимизиране на административните действия, свързани с вписването и заличаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза – инструкции и правила; • въвеждане на процедури за извършване на контрол върху спазването на сроковете (вкл. за публикуване на постъпилите отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел): инструкции и правила; • разработване и въвеждане на механизми за предоставяне на информация за хода на процедурите и за получаване на обратна връзка от гражданите.
Дейност 4: Технологични разработки Технологичните разработки включват подготовката на техническа документация, базирана на резултатите от аналитичните дейности и в съответствие с изготвените стратегически и нормативни документи и разработка на софтуер съгласно изготвената техническа документация. В рамките на тази дейност ще бъде извършено: • технологично обновяване и разширяване на информационната система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, отразяване на направените в рамките на проекта изменения в нормативната база. Осигуряване на технологична възможност за прилагане принципите на електронното управление (еднократно събиране и създаване на данни, служебно уведомяване, електронно заявяване, автоматизирано предоставяне); • технологично обезпечаване на възможност за служебен информационен обмен със системите на окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ; • разработване на стандарти за информационен обмен на данни от регистъра с други системи; • други технологични разработки, които ще бъдат идентифицирани по време на аналитичните дейности.
Дейност 5: Обучение Обучение на служителите за работа с обновената и разширена информационна система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.
Дейност 6: Сертифициране на информационна система Сертифициране на информационна система за съвместимост с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и подготовка на системата на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за интегриране с регистрите по ЗЕУ.
Дейност 7: Одит Одитът включва проверка и анализ на управлението на финансовите ресурси и отчетността при изпълнението на проекта. Цели проверка дали декларираните разходи при изпълнение на проектите са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Дейност 8: Дейности за информация и публичност Дейността включва: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта и дейностите, които са предмет на анализ и подобряване и получаване на обратна връзка от целевите групи и заинтересованите страни относно резултатите от проектните дейности: - организиране на 2 пресконференции за откриване и приключване на проекта; - изработване и разпространение на брошури за новите услуги и начин на функциониране на ЦРЮЛНЦ; - изработване на рекламно-презентационни материали по проекта; - изработване на банер по проекта; - публикуване на 8 прессъобщения в национални медии за анонсиране на старта на проекта (4бр), както и за отчитане на постигнатите резултати в края на проекта (4 бр.) ; -провеждане на информационна кампания за представяне на основните функции и механизми на работа на ЦРЮЛНЦ; - разпространяване на доклад за резултатите от проекта, до администрациите на централно ниво, потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите Всички материали ще са с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Дейност 9: Управление на проекта Дейността включва: - изграждане на организационна структура на проекта; - подготовка и провеждане на обществени поръчки; - текущо наблюдение на изпълнението: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта; - Отчитане на проекта: верификация на направените разходи, подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АБАТИ АД
"Ламбаджиев Стандарт" ООД
"Баланс - М" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 641 099 BGN
Общ бюджет: 579 048 BGN
БФП: 579 048 BGN
Общо изплатени средства: 578 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 579 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 220 BGN
2014 262 326 BGN
2015 188 251 BGN
578 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 492 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 987 BGN
2014 222 977 BGN
2015 160 013 BGN
491 977 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 233 BGN
2014 39 349 BGN
2015 28 238 BGN
86 819 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой реализирани анализи, проучвания, изследвания, мониторинг, оценка на дейността на администрацията
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проведени срещи с представители на ЦРЮЛНЦ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 3 По Дейност 1 - Извършен преглед на административните услуги
Индикатор 4 По Дейност 1 - Степен на приемане на изготвения анализ от страна на ЦРЮЛНЦ
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой разработени планове за действие, вътрешни правила и процедури за работата на администрацията
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой предложения/препоръки за промени на нормативни, документи
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой проведени срещи с представители на ЦРЮЛНЦ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 8 По Дейност 2 - Степен на приемане на изготвения анализ от страна на ЦРЮЛНЦ
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой разработени методики и инструкции за осъществяване на служебен информационен обмен
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой инструкции и правила за работата на регистъра
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой механизми за предоставяне на информация за хода на процедурите
Индикатор 12 По Дейност 3 - Брой проведени срещи с представители на ЦРЮЛНЦ за отчитане на тяхното мнение и препоръки
Индикатор 13 По Дейност 3 - Степен на приемане на изготвения анализ от страна на ЦРЮЛНЦ
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой разработена и внедрена информационна система
Индикатор 15 По Дейност 4 - Качество на разработката
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой разработени стандарти за информационен обмен на данни от регистъра с други системи
Индикатор 17 По Дейност 3 - Технологична разработка на служебен информационен обмен със системите на окръжните съдилища и регистър БУЛСТАТ
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой обучени служители в прилагането на действащата нормативна база за електронно управление и за работа с обновената и разширена система
Индикатор 19 По Дейност 5 - Качество на учебните материали и проведеното обучение
Индикатор 20 По Дейност 5 - Качество на придобитите знания
Индикатор 21 По Дейност 6 - Сертифицирана по ЗЕУ информационна система
Индикатор 22 По Дейност 7 - Брой одитни доклади по проекта
Индикатор 23 По Дейност 8 - Организирани и проведени пресконференции по проекта
Индикатор 24 По Дейност 8 - Брой съобщения публикувани в национални медии за анонсиране на старта и постигнатите резултати в края на проекта
Индикатор 25 По Дейност 8 - Брой изработени и разпространени информационни, брошури
Индикатор 26 По Дейност 8 - Брой проведена информационна кампания за представяне на основните функции и механизми на работа на ЦРЮЛНЦ
Индикатор 27 По Дейност 8 - Брой изработени и разпространени рекламни комплекти
Индикатор 28 По Дейност 8 - Брой разпространен доклад за резултатите от проекта, до администрациите на централно ниво, потребителите на административни услуги – граждани и бизнес и медиите
Индикатор 29 По Дейност 8 - Брой изработен банер по проекта
Индикатор 30 По Дейност 9 - Одобрени в срок и без съществени забележки от договарящия орган доклади и финансови отчети
Индикатор 31 По Дейност 9 - Изпълнени в срок проектни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз