Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0022-C0001
Номер на проект: К-21-00-4/19.12.2014
Наименование: Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион
Дейности: Дейност 8. Визуализация
Дейност 2. Разработване на софтуер за ОТТ
Дейност 9. Мониторинг, одит
Дейност 1. Оперативна и административна дейност на ОТТ
Дейност 6. Пилотни проекти
Дейност 3. Експлоатация
Дейност 7. Дисеминация
Дейност 4. Проучване
Дейност 5. Създаване на методики
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 750 BGN
Общ бюджет: 329 207 BGN
БФП: 222 921 BGN
Общо изплатени средства: 222 388 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 222 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 672 BGN
2015 111 716 BGN
222 388 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 189 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 94 071 BGN
2015 94 959 BGN
189 030 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 601 BGN
2015 16 757 BGN
33 358 BGN
Финансиране от бенефициента 115 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Сформирани екипи по проекта
Индикатор 7 Оборудване на новосъздадения офис
Индикатор 8 Създаване на бази данни
Индикатор 9 Въвеждане в експлоатация на базите данни
Индикатор 10 Платформа за виртуален офис за технологичен трансфер
Индикатор 11 Въвеждане в експлоатация на платформа за виртуален офис за технологичен трансфер
Индикатор 12 Методика за изследване степента на приложимост на дадена технология в бизнеса
Индикатор 13 Методика за изследване нуждата на дадена фирмата от внедряване на технологии в бизнеса
Индикатор 14 Анализ на икономическия ефект от внедряването на вече разработени иновативни решения
Индикатор 15 Консултантска помощ на предприятията в сферата на технологичния трансфер, иновации и ноу-хау
Индикатор 16 Маркетингови проучвания за реализация на продукти, създавани от предприятия, използващи иновативни технологии
Индикатор 17 Пилотни проекти за трансфериране на технологично решение
Индикатор 18 Партньорство с национални мрежи на офиси и центрове за технологичен трансфер
Индикатор 19 Партньорство с международни мрежи на офиси и центрове за технологичен трансфер
Индикатор 20 Организация и провеждане на работни срещи и семинари
Индикатор 21 Организация и провеждане конференции
Индикатор 22 Организация и провеждане на информационни дни с наши и международни партньори
Индикатор 23 Визуализирани дейности по проекта
Индикатор 24 Работни срещи на екипа по Проекта
Индикатор 25 Граждански договори
Индикатор 26 Публикации в национални и местни медии
Индикатор 27 Прессъобщения
Индикатор 28 Проучвания на нивото на удовлетвореност на предприятията, получили услуги от ОТТ
Индикатор 29 Брой енергийно-ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз