Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0137-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване от „Иностарт” ООД.
Бенефициент: „Иностарт” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: "Разработване на иновативна система от информационна платформа и интелигентна количка за пазаруване" Иностарт" ООД
Дейности: Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Наем за помещение 100м2 за провеждане на демонстрации Наем за помещение 100м2 за провеждане на демонстрации
7. Защита на интелектуална собственост на национално равнище Регистрация на изобретение/полезен модел
2. Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на иновативния продукт
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
9. Дейности за визуализация на проекта Разходи за визуализация
4. Изработване на маркетингово проучване и пазарен анализ за реализацията на иновативния продукт Изработка на маркетингов и пазарен анализ
10. Извършване на одит на проекта от регистриран одитор Разходи за одит
3. Изработване на икономическа и финансова оценка за реализацията на иновативния продукт Изработване на икономическа и финансова оценка
6. Разработване на промишлен дизаин на количка за пазаруване Изработка на промишлен дизаин на количка за пазаруване
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
5. Създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
8. Разработване на интернет страница и на промоционални продукти за популяризиране на разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване на продукта Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски
1. Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 578 BGN
Общ бюджет: 407 014 BGN
БФП: 365 906 BGN
Общо изплатени средства: 365 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 897 BGN
2014 205 966 BGN
2015 67 043 BGN
365 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 962 BGN
2014 175 071 BGN
2015 56 987 BGN
311 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 935 BGN
2014 30 895 BGN
2015 10 056 BGN
54 886 BGN
Финансиране от бенефициента 41 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Изработена икономическа и финансова оценка
Индикатор 8 Изработено маркетингово проучване и пазарен анализ
Индикатор 9 Изработен функциониращ прототип – 1бр.
Индикатор 10 Изработен промишлен дизйн на продукта 1бр.
Индикатор 11 Регистриран полезен модел за България
Индикатор 12 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 13 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз