Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на мощна пренастройваема лазерна система в инфрачервената област
Бенефициент: "БИНОВЕЙШЪН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящият проект е, на база съществуващ идеен прототип на лазерна система с мощно пренастройваемо в инфрачервената спектрална област лъчение, да бъде разработен и внедрен на пазара продукт, имащ параметри (енергия на импулсите, честота и ширина на диапазона на пренастройка) многократно превъзхождащи наличните на световни пазар към момента, за широк кръг приложения. Тоест, предвижда се трансфер на последни достижения в обраста на твърдотелните лазерни източници, разработени от автора през последните 10 години, към индустриално приложение и използване в практиката.
Дейности: Дейност 14. Наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта в частта, касаеща извършването на изследвания, измервания, изпитвания, както и изработване и финализиране на опитен образец
Дейност 5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга
Дейност 6. Изработване на план за пазарна реализация на лазерната система
Дейност 16. Визуализация
Дейност 3. ДНА
Дейност 8. Разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга
Дейност 13. Консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 10. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Дейност 9. Разработване на промишлен дизайн
Дейност 7. Създаване или финализиране на опитен образец
Дейност 4. Такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн
Дейност 11.Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 2. ДМА
Дейност 12. Наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Дейност 15. Одит
Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения, командировки
Дейност 17. Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 315 438 BGN
Общ бюджет: 286 785 BGN
БФП: 258 107 BGN
Общо изплатени средства: 258 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 258 107 BGN
258 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 219 391 BGN
219 391 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 38 716 BGN
38 716 BGN
Финансиране от бенефициента 35 049 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 Изграден прототип на лазерна система
Индикатор 7 Извършено представяне на изработения прототип на международни търговски изложения
Индикатор 8 Брой осъществени контакти с потенциални дистрибутори и клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз