Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0121-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на приложение за въвеждане и контрол на ключови индикатори (KPI) за следене на експлоатационните параметри на сградите и намаляване на енергийната консумация.
Бенефициент: "СЕНТЪРМАЙН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящата проектна идея е разработката и създаването на иновативно по рода си софтуерно решение, благодарение на което да се създадат реални предпоставки и възможности за усъвършенстване управлението на сградния фонд като цяло, както и за оптимизиране на разходите, свързани с използването на различни източници на енергия
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип Възнаграждения, командировки
Дейност 2. Изработване на икономическа и финансова оценка на разработвания по проекта иновативен продукт
Дейност 3. Извършване на пазарен анализ за проучване на нуждите в областта на Фасилити Мениджмънта
Дейност 4. Разработване на маркетингово проучване и план за реализация на разработвания иновативен продукт
Дейност 5. Дейности, свързани с осигуряване качеството на създадения иновативен продукт (тестване)
Дейност 6. Разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
Дейност 7. Наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни специализирани изложения и панаири
Дейност 8. Наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България за представяне на разработваната по проекта иновативна идея
Дейност 9. Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 10. Одит
Дейност 11. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 332 084 BGN
Общ бюджет: 355 584 BGN
БФП: 320 026 BGN
Общо изплатени средства: 319 430 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 320 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 852 BGN
2014 166 531 BGN
2015 119 047 BGN
319 430 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 272 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 774 BGN
2014 141 552 BGN
2015 101 190 BGN
271 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 078 BGN
2014 24 980 BGN
2015 17 857 BGN
47 915 BGN
Финансиране от бенефициента 36 898 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Индикатори Дейност 1: - сключени договори с изпълнители - идентифицирани потенциални клиента за внедряването на продукта - междинен отчет за изпълнение на проекта - финален отчет за изпълнение на проекта
Индикатор 8 Индикатори Дейност 2: Изготвен Доклад икономическа и финансова оценка на разработвания иновативен продукт
Индикатор 9 Индикатори Дейност 3: Изготвен Доклад за анализ и проучване на нуждите и реалностите в областта на Фасилити Мениджмънта – 1 бр. доклад
Индикатор 10 Индикатори Дейност 4: Изготвени Потребителски и Софтуерни изисквания
Индикатор 11 Индикатори Дейност 5: Разработен и тестван образец на продукта
Индикатор 12 Индикатори Дейност 6: Маркетингово проучване и план за реализация на разработвания иновативен продукт
Индикатор 13 Индикатори Дейност 7: Изработени - брошури на български език - брошури на английски език - интерактивно визуализиране на функционалностите и областите на приложение на иновативния продукт Проведени - целева демонстрация в България за представяне
Индикатор 14 Индикатори Дейност 8.1: Изготвени: - информационно съобщение на интернет страницата на фирмата - публикации в пресата - информационна табела - банер
Индикатор 15 Индикатори Дейност 8.2: Изготвен доклад за одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз