Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0118-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на нова иновативна серия енергоспестяващи електросъпротивителни пещи за топене на цветни метали
Бенефициент: "ТЕРМОИНВЕНТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се стартира успешно иновационната дейност на фирма «Термоинвент» ЕООД чрез създаването на изцяло нова за българския пазар иновативна серия енергоспестяващи и екологични електросъпротивителни стационарни тиглови пещи за топене на цветни метали
Дейности: Сформиране на екип
Доставка на оборудване
Изработване на финансово икономическа оценка
Дейносто по изпитване на опитен образец
Доставка на консумативи за изработване на опитен образец
Разходи за защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ 7.7.1. Проучвания, изготвяне на патентно досие и патентна заявка 7.10.1. Наем на зали и техника за организиране на целева демонстрация
Изработване на проектното предложение
Одит на проекта
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Наем на зали и техника за организиране на целеви демонстрации в България за представяне на разработваната по проекта иновативна идея 7.10
Такса за регистрация на патент/полезен модел
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 090 BGN
Общ бюджет: 283 318 BGN
БФП: 254 987 BGN
Общо изплатени средства: 254 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 394 BGN
2014 165 678 BGN
2015 38 915 BGN
254 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 835 BGN
2014 140 826 BGN
2015 33 077 BGN
216 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 559 BGN
2014 24 852 BGN
2015 5 837 BGN
38 248 BGN
Финансиране от бенефициента 30 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 5 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 7 Доклад от проведено проучване на конструкцията и техническите характеристики на пещи на водещи световни фирми
Индикатор 8 Доклад от проведено проучване на възможните за използване за производството на новите пещи материали и техните характеристики
Индикатор 9 Доклад от проведено проучване на постижимите технически спецификации на новите пещи и техническата изпълнимост на тяхната конструкция
Индикатор 10 Доклад от проведено проучване на обобщение на резултатите от проведените в дейност 1, 2 и 3 на етапа проучвания, изчисления и изследвания
Индикатор 11 Решение за прекратяване или продължаване на проекта
Индикатор 12 Иновационно задание за създаване на новата иновативна серия пещи
Индикатор 13 Конструкторска техническа документация за направата на опитни образци от новите пещи
Индикатор 14 Изработване на техническа документация за инструменти и съоръжения за изработването на опитните образци
Индикатор 15 Списък на необходимите за производството на новите пещи
Индикатор 16 Наличието на необходимите за изработването на опитните образци от новата серия пещи машини и материали във фирмата
Индикатор 17 Наличието на опитни образци от новата серия пещи, готови за изпитване.
Индикатор 18 Лабораторно-изпитвателни и анализни протоколи
Индикатор 19 Експлоатационно -изпитвателни и анализни протоколи.
Индикатор 20 Наличието на опитни образци от новата серия пещи, готови за изпитване
Индикатор 21 Икономическа, финансова и техническа оценка на новите пещи
Индикатор 22 Решение за прекратяване или продължаване на проекта
Индикатор 23 Технология за редовно производство на новите пещи или производствена техническа документация за серийното производство на новите пещи
Индикатор 24 Удостоверение за заявен патент за иновативния продукт, подадено в Патентно ведомство
Индикатор 25 Интернет страница на иновативния продукт.
Индикатор 26 Изработени рекламни материали за иновативния продукт.
Индикатор 27 Демонстрации (презентации) на иновативния продукт в България


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз