Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0106-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на спектрометър с фемтосекундно времево разрешение за изследване на свръхбързи молекулни процеси
Бенефициент: "ТРИФОНОВ ИНОВАТИКА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е разработването и реализирането на пазара на продукт от ново поколение, насочен към пазара на високотехнологични фотонни измерителни устройства. Инструментът ще представлява система за реализиране на фотонно-базирани методи с фемтосекундна разделителна способност за изследване на молекулна динамика, която ще намери множество практически и научноизследователски приложения, в т.ч. фармацевтичната индустрия (тестване на нови лекарства), полупроводниковата и химическата индустрии (разработване и специфициране на нови материали) и др.
Дейности: Дейност 3: Определяне параметрите на разработения спектрометър
Разходи за командировки в страната и чужбина
Дейност 8: Наемане на помещения
Дейност 2: Изследователска и развойна дейност и създаване на опитен образец
Дейност 5: Сертифициране
Дейност 9: Придобиване на ДМА и ДНА
Одит на проекта
Дейност 6: Защита на интелектуалната собственост
Наименование на Дейност 1: Създаване на екип
Дейност 7: Маркетинг и реклама
Дейност 11: Визуализация на проекта
Дейност 10: Икономическа и финансова оценка на спектрометъра
Дейност 4: Разработване на технология за производство и промишлен дизайн
Регистрация на патент за спектрометъра
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 585 BGN
Общ бюджет: 233 334 BGN
БФП: 210 001 BGN
Общо изплатени средства: 210 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 210 001 BGN
210 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 178 501 BGN
178 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 31 500 BGN
31 500 BGN
Финансиране от бенефициента 31 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 Изграден прототип на абсорбционен спектроскоп
Индикатор 4 "Извършено представяне на изработения прототип на международни търговски изложения"
Индикатор 5 "Брой осъществени контакти с потенциални дистрибутори и клиенти"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз