Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0095-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на платформа за разработка на уеб стратегически игри
Бенефициент: "УЕБ БАТАЛ ГЕЙМС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е създаване на иновативна платформа. Платформата представлява софтуер, на базата на който се извършва допълнителна разработка на софтуерни приложения, в зависимост от желанията на потенциалните клиенти. Платформата е изградена от различни видове функционални модули.
Дейности: Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт(финансов анализ) Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт(финансов анализ)
Разходи за разработване на промишлен дизайн Разходи за разработване на промишлен дизайн
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продук(маркетингов план) Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продук(маркетингов план)
Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт
Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходи за командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и разходи за командировки
Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания Разходи за създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка
одит одит
визуализация визуализация
Разходи за консултантски услуги Разходи за консултантски услуги
придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 357 017 BGN
Общ бюджет: 370 981 BGN
БФП: 333 883 BGN
Общо изплатени средства: 333 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 236 140 BGN
2015 97 744 BGN
333 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 200 719 BGN
2015 83 082 BGN
283 801 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 421 BGN
2015 14 662 BGN
50 082 BGN
Финансиране от бенефициента 39 669 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Готова платформа за разработка на уеб стратегически игри
Индикатор 10 Планиране
Индикатор 11 Документация и отчитане на проекта.
Индикатор 12 Изследване и анализ на функционалността и бизнес процесите
Индикатор 13 Детайлно специфициране на софтуерните модули изграждащи иновационната платформа
Индикатор 14 Детайлно техническо задание
Индикатор 15 Дълготрайни материални активи
Индикатор 16 Процедури за доставка на ДНА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз