Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0321-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01008
Наименование: Ако е добро за теб - добро е за бизнеса
Бенефициент: ВИП-СТИЛ 2005 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на управленската структура на „ВИП СТИЛ“ ООД и налагане на превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете в организацията на трудовата дейност.
Дейности: 1. Организация и управление Формирането на екипа по управление на проекта е основна дейност в началната фаза която включва: Формиране на длъжностните характеристики и основните направления на работа. Разпределение на конкретните отговорности в хода на проектния цикъл. Уточняване на комуникационните характеристики, форми, стил, механизми, за достигане до ефективен екипен принцип на работа.Тази дейност гарантира правилното и навременно изпълнение на проекта.
2. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност и разработване на превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете в организацията на трудовата дейност Дейността предвижда: Анализ на състоянието и разработка на превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете в организацията на трудовата дейност. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО I. Въведение 1. Цели и методи на анализа, структура на документа 2. Анализ на съществуващото състояние: • Анализ на организационно-управленската, функционалната, длъжностната и производствена структури, системи, стратегии, вътрешни правила и документооборот; • Анализ на организацията на работните процеси; Подробен анализ на подсистемите за мониторинг и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работните места; • Анализ за количеството и качеството на ресурсите Анализ на външната среда • Анализ на ефективността на управление 3. Доклад за настоящо състояние в предприятието II. Изложение и анализ: 1. Изложение и подробно описание на подсистемите за мониторинг и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работните места 2. Подробно изложение на структурата на организационната дейност на трудовия процес, в т.ч: • SWOT (силни и слаби страни) анализ на организационната дейност на трудовия процес; • проектиране на организацията на трудовата дейност; • Оценка на професионалния риск. 3. Анализ и оценка на взаимодействието и взаимозависимостите на подсистемите за мониторинг и превенция на рисковете за здравето и безопасността на работните места с останалите системи в организационната структура на предприятието 4. Сравнителен анализ на съществуващото състояние в предприятието със съотносими предприятия в България и Европейския съюз. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на трудовата дейност РАЗРАБОТКА НА ПРЕВАНТИВНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ Въз основа на горния анализ и обосновки на необходимостта от оптимизация на трудовия процес, ще бъдат предложени добри практики и разработени правила под формата на превантивна система за мониторинг и контрол на рисковете в организацията на трудовата дейност, включително Методика за внедряването й. Ще се предложат за внедряване комплекс от добри практики и механизми за контрол и превенция в организацията на трудовата дейност във фирмата. Тази система от правила и добри практики ще включва: Система за управление на професионалните и здравни рискове в организацията на Кандидата; Модел на системи за управление на дейността по БЗР съгласно икономическата дейност и Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България Профили по безопасност и здраве при работа по НКПД Практически инструменти за мотивация към здравословен и безопасен труд Разработване на: Кодекс на добрите практики; Технически правила и ръководни принципи по безопасност и здраве при работа. В допълнение ще бъдат описани какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността.
3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Набавянето на предпазните средства е ключов елемент от осигуряването на безопасни и здравословни условия на труда и покриване на нормативните изисквания. Лични предпазни средства и защитни приспособления необходими за покриване на настоящата нужда от осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на изпълнителния състав: предпазно зимно работно яке предпазно лятно работно яке предпазни зимни работни обувки предпазни летни работни обувки защитни ботуши с метално бомбе и пластина предпазен зимен работен полугащиризон предпазен летен работен полугащиризон маска за многократна употреба със сменяем филтър комбиниран филтър за маска-комплект предпазна зимна работна шапка ръкавици памучно трико, топени в ПВЦ защитни антифони-електронни костюм за заварчик ръкавици за заварчик защитни очила-прозрачни фотосоларен шлем за заваряване сбруя за работа на височина овални карабини предпазна работна каска с подбрадник
4. Внедряване на международно призната система за управление на безопасните и здравословни условия на труд OHSAS 18001 I. Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление на здраве и безопасност при работа (СУЗБР), в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Първи етап: Извършване на диагностика на дейността на организацията за съответствие с изискванията на Стандарта BS OHSAS 18001:2007 Провеждане на предварителна среща с ръководството на Организацията; Изготвяне на първоначален анализ на състоянието на Дейностите; Проучване на специалните процеси в oрганизацията; Проучване на нормативните (външни) документи и стандарти, свързани с осигуряване и гарантиране на здравето и безопасността при работа и приложими за дейността на охранителните дружества; Проучване на методите за контрол и осигуряване на измервателна апаратура (в случай, че е приложимо), необходима за мониторинга на параметрите на работната среда; Проучване на специфични производствени условия, необходими за постигане на съответствие с изискванията на Стандарта; Анализ на Документите и дейностите на фирмата, проучване на съществуващите управленски практики и процеси, разкриване на слабите места и определяне на необходимите документи, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията и указанията на стандарта BS OHSAS 18001 Изграждане на екип за анализ и оценка на главните източници, първопричини за значими рискове и опасности и за разработване на Системата; Извършване на първоначално обучение на екипа на фирмата Втори етап: Разработване и внедряване на документите на СУЗБР Определяне на Политика и цели по безопасност и здраве при работа, съвместно с Ръководството на Организацията; Планиране и идентифициране на опасностите, оценка на риска и контрол на риска и разработване на Програма за управление на безопасността и здравето при работа; Съвместно разработване на първи проекти на Документите от Системата: задължителните по смисъла на стандарта документирани процедури и Наръчник на СУЗБР Извършване на оценка на съответствието с приложимите към дейността на организацията нормативни документи и други законови изисквания, които тя е приела да спазва; Утвърждаване на Документите на Системата от Ръководството на ВИП Стил ООД; Организиране на поетапно пробно внедряване на Документите на Интегрираната система за управление. Провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените Документи на Системата, съгласуване и коригиране. Провеждане на второ обучение на Ръководството и изпълнителския персонал за прилагане на Системата и работа с документацията. Създаване на организация за редовно внедряване на Системата. Консултации по отстраняването на несъответствия, определяне и изпълнение на коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на Системата. Съвместно провеждане на вътрешни одити на СУЗБР. Методическа помощ при провеждане на Прегледи от Ръководството. Съвместно отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. II. Сертифициране на внедрената система, съгласно международно признат стандарт за управление на безопасните и здравословни условия на труд OHSAS 18001 от оторизиран сертифициращ орган Сертифицирането минава през следните етапи: 1. Провеждане на преглед от ръководството и положителна констатация за готовността на системата за управление за сертификация ; 2. Вътрешен одит на OHSAS 18001 3. Подаване на заявка и необходимия пакет документи; 4. Кандидатстване за оценяване. 5. Оценка и издаване на сертификат от орган по сертификация
5. Визуализация и публичност Ще бъдат проведени 2 броя прес-конференции при стартиране и край на проекта за информиране на обществеността, клиенти и контрагенти; Изработване на 1 брой информационна табела за сградата на фирмата. Табелата ще бъде поставена в близост до главния вход на сградата на дружеството. Изработване на 180 броя щампи/етикети/стикери за закупените материали/предпазни средства. Те ще бъдат прикрепени към набавените по проекта предпазни средства и инвентар.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 153 BGN
Общ бюджет: 52 161 BGN
БФП: 52 161 BGN
Общо изплатени средства: 52 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 231 BGN
2013 0 BGN
2014 40 927 BGN
2015 0 BGN
52 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 546 BGN
2013 0 BGN
2014 34 788 BGN
2015 0 BGN
44 334 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 685 BGN
2013 0 BGN
2014 6 139 BGN
2015 0 BGN
7 824 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз