Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0339-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-04003
Наименование: Подобряване условията на труд на работни места в "Оптеко и партньори" ООД
Бенефициент: "Оптеко и партньори" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: -подобряване условията на труд в „Оптеко и партньори” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. -адаптиране на управленските процеси в „Оптеко и партньори” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти и чрез въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. -повишаване на пр
Дейности: 1.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В първият месец ще се осъществяват подготвителни дейности по организиране на работата и избор на доставчици за услуги – консултиране и извършване на „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”; избор по ПМС 55 за доставчик за медийно събитие; избор по ПМС 55 за доставчик за популяризиране чрез табели, стикери; избор по ПМС 55 за доставчик на услуга за консултиране за разработване и внедряване на СУЗБР; избор по ПМС 55 за доставчик на услуга за сертифициране на СУЗБР. Ще се изпълнят следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Оптеко и партньори” ООД. В настоящият момент фирмата ни има актуален договор със служба по трудова медицина. Извършена е оценка на риска, съгласно изискванията на нормативната база. „Оптеко и партньори” ООД непрекъснато поддържа безопасни условия на труд и подходяща работна среда. Съществуващите правила в предприятието за спазване на законовите изисквания за здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да бъдат надградени с ясно определяне на отговорностите, което ще се постигне със Система за управление на ЗБУТ, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007. Поради световната икономическа криза финансови затруднения се чувстват и в нашето дружество. Основна причина за затрудненията са забавените плащания на наши клиенти. Оборотните средства се насочват основно за поддържане на производството и няма възможност да се инвестира в подобряване на техническото ниво на безопасните условия на труд. В момента това е слаба страна и фирмата ни е уязвима относно инвестиции в спомагателно оборудване с цел подобряване на микроклимата и работната среда. В момента е осигурена месна вентилация и климатизация в някои работни помещения, но има още работни места, за които е необходимо монтиране на климатици и вентилационни системи. С участието си в настоящия проект целим осигуряване на средства за инсталиране на климатици и вентилационни системи, както и за закупуване на по-добро специално роботно облекло и лични предпазни средства. По време на извършване на изложението и анализа на структурата на организационната дейност на трудовия процес се провежда избор на доставчици за продукти и услуги по идентифицираните нужди. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за извършване на оценка на последователността, взаимодействието и връзката между технологичните процеси и съответната работна среда и микроклимат, осигурената безопасност на работа на работните места и идентифициране на колективните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на персонала, която влияе пряко на ефективността на работата и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за подобряване на работната среда и микроклимата и с личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
2.Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд Ще се изпълнят следните поддейности: І.Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги и за възлагане на доставки като предварително се съгласуват процедурите с АЗ чрез ДРСЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупена и въведена в експлоатация климатична и на места и вентилационна инсталация, което е необходимо за подобряване на работната среда и микроклимата за работа на персонала, с което ще се подменят отделни елементи и ще се допълни с нови елементи наличното оборудване на дружеството и ще се изпълнят някои строително –монтажни работи. Обосновка на дейността: Фирмата ни е социално-отговорно дружество и се стреми към модернизация на наличната климатизация и вентилация с въвеждането на климатици и вентилационни системи, чрез което ще се подобри работната среда като компонент на околната среда. По този начин ще се подобрят не само условията за полагане на здравословен и безопасен труд, но ще се подобрят процесите, свързани с околната среда чрез намаляване на изчерпването на природни ресурси като се използват по-малкоенергоемки източници. ІІ.Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно уреждане на възникнали въпроси свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка. Ще се изготви конкретен График, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от „Оптеко и партньори” ООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ.Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от „Оптеко и партньори” ООД.
3.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик по реда на ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащите Система за управление на качеството и Система за управление на здравето и безопасността при работа. Обосновка на дейността: „Оптеко и партньори” ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално работно облекло за персонала, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства или специално облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
4.Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технология Предвидената за разработване Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) ще бъде надградена над въведените в „Оптеко и партньори” ООД управленски практики, Система за управление на качеството и приложимото действащото законодателство, което ще доведе до разширяване и увеличаване на въздействието на управлението. Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответ-ствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ); - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУЗБР; - определяне на специалисти от дружеството за изграждане на Група по управление на труда (ГУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУЗБР; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на дружеството; - разработване на първи проекти на документите на СУЗБР /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУЗБР; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУЗБР; ІІІ. Разработване и внедряване на СУЗБР: - създаване на организация за редовно внедряване на СУЗБР; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУЗБР; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Сертифициране на СУЗБР - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа. Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда. Подобрява културата на безопасен труд в организацията. Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда. Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд. Осигурява рамката за управление с цел разпределяне на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУЗБР ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на дружеството, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУЗБР и обучените вътрешни одитори дружеството ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
5.Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Описание на дейността: Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на нововъведеното спомагателно оборудване – климатици и вентилационни инсталации. В програмите за обученията ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията отчитат въздействието на дадена ситуация, както върху мъжете, така и върху жените при конкретните дейности с нововъденото оборудване, насочени са към пряко ползващите модернизирано оборудване за климатизация и вентилация без да се прилага дискраминация относно пол, възраст и инвалидност, съобразени са с актуалната нормативна база и са пряко свъзани с постигането на конкретните цели на „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ” ООД. Обученията са с обща продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ” ООД и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното спомагателно оборудване. Обосновка на дейността: Чрез планираните обучения се подобряват професионалните умения и квалификация на работниците и служителите по отношение на здравословните и безопасни условия на труд. Знанията и уменията на работниците и служителите по безопасен труд с нововъведено спомагателно оборудване се развиват чрез организиране на обучения с гарантирано качество от подготвени за целта лектори обучители.
6.Информиране и публичност Описание на дейността: При изработването и отпечатването на материали по проекта, на заглавната страница се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Подробно е описано в т.5.2.2. на настоящия Формуляр. Обосновка на дейността: Информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато на „ОПТЕКО И ПАРТНЬОРИ” ООД от Европейския социален фонд за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 816 BGN
Общ бюджет: 179 014 BGN
БФП: 179 014 BGN
Общо изплатени средства: 178 989 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 179 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 163 BGN
2013 0 BGN
2014 142 826 BGN
2015 0 BGN
178 989 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 152 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 739 BGN
2013 0 BGN
2014 121 402 BGN
2015 0 BGN
152 140 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 424 BGN
2013 0 BGN
2014 21 424 BGN
2015 0 BGN
26 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз