Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0076-C0001
Номер на проект: ДОПТ-15/05.09.2012 г.;ДОПТ-13/24.06.2014 г.
Наименование: "Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на Централно управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” № 110"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2012
Начална дата: 05.09.2012
Дата на приключване: 24.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и подобряване качеството на работа на отговорното структурно звено в Национална компания „Железопътна инфраструктура” - дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, при подготовката, наблюдението, контрола и изпълнението на инфраструктурните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт”.
Дейности: Проектиране и издаване на разрешение за строеж
Изпълнение на строително-монтажни работи
Доставка и монтаж на офис мебелировка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 379 425 BGN
Общ бюджет: 347 762 BGN
БФП: 347 762 BGN
Общо изплатени средства: 347 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 347 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 105 BGN
2013 265 656 BGN
2014 56 155 BGN
2015 0 BGN
347 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 295 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 190 BGN
2013 225 808 BGN
2014 47 732 BGN
2015 0 BGN
295 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 916 BGN
2013 39 848 BGN
2014 8 423 BGN
2015 0 BGN
52 188 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.1.Изготвен идеен проект и одобрен от Направление Архитектура и градоустройство – СО.
Индикатор 2 1.2.Издадено разрешение за строеж.
Индикатор 3 1.3. Изготвен работен проект
Индикатор 4 2.1.Изпълнени демонтажни работи
Индикатор 5 2.2.Изграждено стълбище
Индикатор 6 2.3. Изпълнени настилъчни работи
Индикатор 7 2.4. Изградени стени и тавани
Индикатор 8 2.5. Реконструирана покривна конструкция и подпокривни обшивки
Индикатор 9 2.6. Извършена доставка и монтаж на дограми и врати
Индикатор 10 2.7. Изграждано отопление и климатизация
Индикатор 11 2.8. Изграждена електроинсталация
Индикатор 12 2.9. Изграждани части водоснабдяване и канализация
Индикатор 13 2.10. Доставена и монтирана подемна уредба
Индикатор 14 2.11. Поставени информационни табелки
Индикатор 15 3. Доставена и монтирана офис мебелировка
Индикатор 16 3.1. Поставени информационни стикери върху закупеното по проекта офис обзавеждане


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз