Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0005-C0001
Номер на проект: 11-13-5
Наименование: Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви”
Бенефициент: Държавна агенция Архиви
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 18.09.2012
Дата на приключване: 18.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се усъвършенства прилагане на държавната политика в областта на архивното дело чрез създаване на условия за прилагане на модерни механизми и инструменти за фондообразуване, опазване и използване на архивите.
Дейности: Дейност 1. Подготовка на тръжна документация за една обществена поръчка по ЗОП и избор на изпълнители по Дейности: 2.3, 4.1, 4.2. и 5 Ще бъде подготвена тръжна документация за обществена поръчка за избор на изпълнители по ЗОП за: - дейност 2.3 провеждане на методически срещи за анализ на потенциалните въздействия и дейност 4.1 работа в групи - дейност 4.2. Предпечатна подготовка и отпечатване на 600 комплекта от по 6 свитъка „Методическия Кодекс”; - дейност 5. – Информация и публичност.
Дейност 2. Анализ на състоянието, проучване на добрите практики, анализ на потенциалните въздействия и сравняване на вариантите Поддейности: 2.1. Анализ на състоянието и разработване на план за усъвършенстване на прилагането на държавната политика; 2.2. Проучване на добрите практики във водещите страни (Франция, Холандия); 2.3. Провеждане на 6 еднотипни двудневни работни методически срещи в шестте Регионални дирекции Архиви (РДА), в които ще участват експерти, за да бъде извършен анализ на потенциалното въздействие и сравняване на вариантите.
Дейност 3. Определяне на механизъм за наблюдение и оценка на въздействието, разработване на необходимите документи за усъвършенстване на политиката, включително „Методически кодекс” Поддейности: 3.1. Определяне на механизъм за наблюдение и оценка и задаване на варианти за нов “Методически кодекс”; 3.2. Изработване на план за действие, правила за мониторинг на усъвършенстването на политиката на ДАА, и нов “Методически кодекс”; 3.3. Приемане на правила за мониторинг на усъвършенстване на политиката на ДАА и разработване на нов “Методически кодекс”; 3.4. Разработване на нов “Методически кодекс”.
Дейност 4. Сравняване на вариантите в групи, внедряване на правила за мониторинг на изпълнението на политиката на ДАА и прилагането на новия “Методически кодекс” 4.1. Ще бъдат проведени 6 еднотипни двудневни работни срещи в шестте Регионални дирекции Архиви (РДА), в които ще участват групи - представители на държавната администрация и постоянни фондообразуватели. Ще бъде разработена програма за представянето на новите положения в „Методически кодекс” и ще бъдат разисквани вариантите за приложението им. Програмата ще следва шестте основни раздела на новия „Методически кодекс”. 4.2. След анализ и съобразяване с информацията получена в групите, ще бъде оформен окончателен текст на нов „Методически кодекс”. 4.3. Ще бъде стартирана процедура за приемане и утвърждаване на новия „Методически кодекс”; 4.4. Ще се извърши предпечатна подготовка и ще се отпечата „Методически кодекс”, негов електронен вариант ще бъде качен на страницата на ДАА. 4.5. Ще бъдат огласени правилата за мониторинг и ще стартира изпълнението му.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвана интернет страницата на ДАА, на която ще бъдат публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа. Ще бъдат изработени: - информационна табела; - винил постер за зала; - 500 бр. брандирани флаш-памет (USB); - 1000 бр. брандирани химикалки; Ще бъде проведен информационен ден за огласяване на резултатите от проекта;
Дейност 6. Оценка и отчитане В рамките на дейността експерт оценител ще работи съвместно с екипа за управление на проекта и подизпълнителите по проекта и ще изготви два междинни доклада за оценка, а в края на проекта – окончателен доклад за оценка. Екипът по проекта ще изготвя междинни технически и финансови отчети и финален технически и финансов отчет под наблюдението на експерта оценител.
Дейност 7. Управление на проекта Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и приемането на ефективна система за комуникация между тях. Координаторът ще осъществява процеса на съгласуване и взаимодействие при изпълнение на планираните дейности между всички ангажирани с проектната реализация страни. Счетоводителят на проекта ще изпълнява финансов контрол; ще организира и изпълнява цялостната финансова отчетност на дейностите. Техническият сътрудник ще отговаря за събирането, обработването и съхраняването на проектната документация. Екипът ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. За целите на изпълнението на проекта, в частност провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани офиси в сградата на ДАА, София.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 670 BGN
Общ бюджет: 174 889 BGN
БФП: 174 889 BGN
Общо изплатени средства: 174 889 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 934 BGN
2013 116 802 BGN
2014 19 154 BGN
2015 0 BGN
174 889 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 094 BGN
2013 99 281 BGN
2014 16 281 BGN
2015 0 BGN
148 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 840 BGN
2013 17 520 BGN
2014 2 873 BGN
2015 0 BGN
26 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Въведени правила и методики за провеждане на мониторинг и контрол при прилагането на законодателството и секторните политики
Индикатор 2 По Дейност 2 - Проучени добри практики в 2 страни от ЕС
Индикатор 3 По Дейност 2 - Анализ на състоянието и на необходимите действия за прилагане на най-добрите практики в ЕС
Индикатор 4 По Дейност 2 - Подготвена Програма и материали за методическите срещи
Индикатор 5 По Дейност 2 - Подготвени презентации и работни документи
Индикатор 6 По Дейност 2 - Осъществени 6 методически срещи с експерти от регионалните подразделения на ДАА
Индикатор 7 По Дейност 2 - Анализирани потенциални въздействия, сравнени вариантите на политиката
Индикатор 8 По Дейност 2 - Изготвен доклад за изпълнението и резултатите от дейността
Индикатор 9 По Дейност 3 - Разработен механизъм за наблюдение и оценка на политика
Индикатор 10 По Дейност 3 - План за действие за изпълнение на политиката
Индикатор 11 По Дейност 3 - Разписан нов „Методически кодекс"
Индикатор 12 По Дейност 3 - Други документи, необходими за постигането на заложените цели
Индикатор 13 По Дейност 3 - Доклад за изпълнението и резултатите от дейността
Индикатор 14 По Дейност 4 - Проведени 6 работни срещи с общо 120 служители от специализираната администрация и експерти от регионалните подразделения на ДАА, с които те работят пряко
Индикатор 15 По Дейност 4 - Разработена Програма и материали за работа в групите
Индикатор 16 По Дейност 4 - Изработен обобщен протокол за разискванията в групите, което ще се разпространи по електронен вид в цялата система на ДАА
Индикатор 17 По Дейност 4 - Изпълнена процедура по приемане и утвърждаване на нов „Методически кодекс
Индикатор 18 По Дейност 4 - Стартирал мониторинг
Индикатор 19 По Дейност 4 - Отпечатани 600 комплекта от по 6 свитъка нов „Методически кодекс”
Индикатор 20 По Дейност 4 - Подготвен електронен вариант за предоставянето на новия „Методически кодекс” на широката публика чрез страницата на ДАА
Индикатор 21 По Дейност 4 - Доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз