Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
Номер на проект: к-12-00-6/21.08.2015
Наименование: Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2012
Начална дата: 18.09.2012
Дата на приключване: 18.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да съдейства за осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество и подобряване на международната конкурентоспособност на целевите сектори на индустрията.
Дейности: Дейност Визуализация
Поддейност 4.2 - Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване
Дейност 1 -Организиране и провеждане на обучения на служители на ДАМТН за повишаване на административния капацитет във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара
Поддейност 4.4 - Разработване, внедряване, поддръжка и развитие на информационна база данни за надзор на пазара
Дейност 2 - Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС
Поддейност 4.3 - Доставка на информационно оборудване
Поддейност 4.5 - Ограничени строително-монтажни работи и закупуване на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване, необходимо за предоставянето на по-качест
Дейност "Разходи за разработване, изготвяне и разпространение на информационни, маркетингови, рекламни материали и обучителни програми"
Дейност "РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"
Дейност Одит
Поддейност 4.1 - Доставка на специализирани моторни превозни средства
Дейност 3 - Участие в работата на европейските и международните институции и структури
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 865 541 BGN
Общ бюджет: 4 450 283 BGN
БФП: 4 450 283 BGN
Общо изплатени средства: 3 345 033 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 450 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 173 108 BGN
2013 74 851 BGN
2014 248 350 BGN
2015 1 848 723 BGN
3 345 033 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 782 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 997 142 BGN
2013 63 624 BGN
2014 211 098 BGN
2015 1 571 414 BGN
2 843 278 BGN
В т.ч. Национално финансиране 667 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 175 966 BGN
2013 11 228 BGN
2014 37 253 BGN
2015 277 308 BGN
501 755 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подкрепени лаборатории
Индикатор 2 брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от организациите по националната инфраструктура по качество
Индикатор 3 Икономически оператори от строителния сектор, поканени за участие в семинар относно прилагането на Регламент 305/2011
Индикатор 4 Експерти, преминали обучение в областта на надзор на пазара
Индикатор 5 Служители от ГД“ИДТН“, участвали в обмяна на опит и добри практики по прилагане на стандарт БДС EN 81-80
Индикатор 6 Съкратено време за реакция при открити некачествени горива
Индикатор 7 Нов тип контролирани горива
Индикатор 8 Лаборатории на ГД “ККТГ“, в които са изръшени ограничени строително-монтажни работи в, с цел осигуряване на подходящи условия на околната среда за работа на измервателното оборудване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз