Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0069-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-01/2008/069
Наименование: Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 05.09.2012
Начална дата: 11.09.2012
Дата на приключване: 11.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложени е укрепване на капацитета на служителите на МВР за успешно участие в изпълнението на проекти по ОПРР и усвояване на финансовите ресурси по СФ.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта” – сформиране на екип за управление, разпределение на задачите и изготвяне на работна програма
дейност 2 „Организиране и провеждане на специализирани обучения в страната и обмен на опит „ – подготовка на документацията и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на фирма за организиране на обученията и обмена
дейност 3 „Осигуряване на техническа обезпеченост на екипа за управление на проекта” – инсталиране и обучение на екипа за управление на проекта за работа със софтуера
дейност 4 „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проекта и СРИП” - подготовка на документацията и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за доставка на печатни и рекламни материали
дейност 5 „Провеждане на процедури по ЗОП” – подготовка на необходимата документация
дейност 6 „Одит” - подготовка на документацията и провеждане на обществена поръчка по ЗОП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 019 BGN
Общ бюджет: 177 004 BGN
БФП: 177 004 BGN
Общо изплатени средства: 177 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 177 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 177 004 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
177 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 150 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 454 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 551 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 551 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени обучения по управление на проекти по ОПРР
Индикатор 2 Проведени обучения обмяна на опит
Индикатор 3 Проведени обучения за работа със специализиран софтуер за управление на проекти
Индикатор 4 Проведени публични събития за популяризиране на СРИП
Индикатор 5 Обучени служители на бенефициента по управление на проекти по ОПРР
Индикатор 6 Обучени служители на бенефициента за обмяна на опит
Индикатор 7 оборудване
Индикатор 8 Доставен софтуер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз