Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс ЕвроТехТранс"
Бенефициент: "ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 29.08.2012
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Офис за технологичен трансфер Евроконсултантс ЕвроТехТранс"
Дейности: Дейност 12. Одит на проекта
Дейност 3. Създаване на интернет страница на ЕвроТехТранс
Дейност 1. Закупуване на презентационно оборудване ДМА
Дейност 9. Участие в събития, свързани с дейността на ЕвроТехТранс
Дейност 14. Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на офиса за технологичен трансфер
Дейност 5. Извършване на технологични одити на иновативни предприятия за оптимизиране на технологии за производство
Дейност 2. Режийни разходи
Дейност 10. Популяризиране на дейността на ЕвроТехТранс
Дейност 7. Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализиция
Дейност 8. Провеждане на събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия
Дейност 11. Визуализация на проекта
Дейност 4. Извършване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги
Дейност 6. Консултантски и юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуалната собственост
Дейност 13. Разходи за консумативи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 132 BGN
Общ бюджет: 435 079 BGN
БФП: 304 181 BGN
Общо изплатени средства: 304 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 304 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 013 BGN
2015 207 168 BGN
304 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 258 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 461 BGN
2015 176 093 BGN
258 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 552 BGN
2015 31 075 BGN
45 627 BGN
Финансиране от бенефициента 136 114 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Реализирани тръжни процедури за избор на изпълнител
Индикатор 8 Закупено ново технологично оборудване по проекта
Индикатор 9 Създадени нови работни места по проекта
Индикатор 10 Разработена интернет страница на офиса за технологичен трансфер
Индикатор 11 Създадена база данни с иновативни идеи
Индикатор 12 Извършени технологични (технически) оценки на иновативни идеи
Индикатор 13 Извърени финансови и икономически оценки на иновации
Индикатор 14 Осъществени проучвания за правата върху интелектуална собственост на избрани за внедряване иновативни идеи
Индикатор 15 Извършени технологични одити на предприятия
Индикатор 16 Извършени анализи за оптимизиране на технологии за производство
Индикатор 17 Предоставени консултантски или юридически услуги за защита правата върху интелектуалната собственост
Индикатор 18 Разработени бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализиция за иновативни идеи или изобретения
Индикатор 19 Проведени събития за представяне на иновативни разработки пред компании
Индикатор 20 Реализирано участие във форума, семинари, конференции, панаири или изложения, събития в рамките на мрежи на офиси за технологичен трансфер
Индикатор 21 Подготвени, изработени и разпространени информационни материали з апопуляризиране на дейността на ЕвроТехТранс
Индикатор 22 Проведени дейности за публичност и информираност
Индикатор 23 одитиране на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз