Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето
Бенефициент: НТС по машиностроене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето
Дейности: Придобиване на ДМА, необходими за дейността на офиса”
Създаване на Интернет Страница”
Режийни разходи
Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения и осигуровки за персонала на офиса
Разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия
Участие на персонала на офиса в конгреси и кон- ференции”
Изработване на рекламна брошура за популяризиране дейността на офиса”
Издаване на информационни бюлетини „Иновационни предложения”
Изготвяне одит на проекта
Изработване на табела за визуализация на проекта”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БПС" ООД
Александър Георгиев Генов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 843 BGN
Общ бюджет: 79 655 BGN
БФП: 55 759 BGN
Общо изплатени средства: 55 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 289 BGN
2014 26 470 BGN
2015 0 BGN
55 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 895 BGN
2014 22 500 BGN
2015 0 BGN
47 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 393 BGN
2014 3 971 BGN
2015 0 BGN
8 364 BGN
Финансиране от бенефициента 36 361 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Индикатор 1: Представители на фирми от ЦГ, участвали на първоначални, оперативни и заключителни срещи
Индикатор 7 Индикатор 2: Фирми от ЦГ, заявили интерес към предлаганите от ОТТ отворени иновационни предложения
Индикатор 8 Индикатор 3: Отворени иновационни предложения, към които има проявен интерес от фирмите от ЦГ
Индикатор 9 Индикатор 4: Собственици на отворени иновации, с които е установен контакт
Индикатор 10 Индикатор 5: Фирми, извършили самооценка на иновативността си чрез Интернет страницата на ОТТ
Индикатор 11 Индикатор 6: Посещения на Интернет сайта на ОТТ
Индикатор 12 Отворени иновационни предложения в базата данни
Индикатор 13 Фирми от целевите групи, ползвали услуги на ОТТ
Индикатор 14 Услуги, извършени от ОТТ, включително услугата „Предоставяне на информация
Индикатор 15 Услуги, извършени от ОТТ без услугата „Предоставяне на информация”
Индикатор 16 Обучени служители от фирмите от ЦГ по използване на отворени иновации
Индикатор 17 фирми от ЦГ, които имат разработени иновационни стратегии и подходи
Индикатор 18 Възникнали иновационни инициативи в резултат от извършените услуги от ОТТ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз