Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/018-02
Наименование: Развитие за устойчив туризъм.
Бенефициент: Община Сандански
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 11.09.2012
Дата на приключване: 11.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта "Развитие за устойчив туризъм” е да насърчи инициативите и ефективността в областта на регионалния маркетинг и да представи план за създаване и постигане на устойчиво развитие на регионален туристически продукт „Сандански, Петрич, Струмяни”. Повишаване на икономическото разнообразяване на Общините Сандански, Петрич и Струмяни, както и осигуряване на възможности за устойчив растеж на регионално и национално ниво чрез развитие на туристическия потенциал с устойчиви и разнообразни, специфични за региона туристически продукти по екологично и икономически устойчив начин. Конкретни цели на проекта: • Подкрепа на туристическия регион за популяризиране на неговото природно, културно и историческо наследство; • Икономическа диверсификация на региона и намаляване на териториалната концентрация на туризма; • Насърчаване на предлагането извън сезона; • Увеличаване на заетостта на легловата база; • Привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални прод
Дейности: Дейност 1 Разработване на туристически пакети
Дейност 2 Рекламна дейност – подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за туристическия район и туристически продукт
Дейност 3 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
Дейност 4 Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
Дейност 5 Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти
Дейност 6 Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 438 888 BGN
Общ бюджет: 387 543 BGN
БФП: 352 643 BGN
Общо изплатени средства: 335 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 233 383 BGN
2014 0 BGN
2015 101 629 BGN
335 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 208 816 BGN
2014 0 BGN
2015 90 931 BGN
299 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 567 BGN
2014 0 BGN
2015 10 698 BGN
35 264 BGN
Финансиране от бенефициента 34 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз