Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0046-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-45-129
Наименование: Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води
Бенефициент: Община Кубрат
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.08.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Кубрат
Описание
Описание на проекта: Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателната станция за отпадъчни води
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 1: Разширяване на ПСОВ - В изгражданата по проекта ПСОВ ще постъпват не само битови води, а и ифилтрирани. Към разширената станция се предвижда да бъдат включени 11 000 екв.ж. в края на референтния период. Проектния капацитет на ПСОВ се запазва 11 000 екв.жители. Броят на реалните жители, които ще бъдат присъединени след разширението на обекта се предвижда да бъдат 11 000 ж. /съгласно ПИП/ В проекта за ПСОВ е избран за разработване 3-ти вариант, при който пречиствателната станция се реконструира така, че се налага удължаване на довеждащия колектор в рамките на площадката на ПСОВ. Включеният в КСС и ИП за ПСОВ довеждащ колектор е ф400, положен върху естакада, предвид вертикалната планировка на площадката на ПСОВ и е от входна ревизионна шахта на ПСОВ до новопроектираното съоръжение за механично пречистване. В количественно-стойностните сметки и ИП на ПСОВ е предвиден авариен колектор за пълно изключване, байпасиране на пречиствателната станция и ще бъде подробно разработен с детайли и шахти на фаза технически проект, от входна шахта ПСОВ до точката на заустване в суходолието. Строително монтажните работи предвидени по разширението на ПСОВ са във връзка със: 1. Рехабилитация и реконструкция на съществуващи съоръжения - саниране на съществуващите сгради и съоръжения на площадката; 2. Рехабилитация на съществуващи комуникации-изграждане на площадкови пътища, площадков водопровод, площадкова канализация и технологични тръбопроводи; 3. Демонтажни работи машини-демонтаж на отпадащите машини по технологична схемам; 4. Ново строителство-изграждане на въздуходувната, блок съоръжението и кабелна мрежа НН и РО, довеждащ и авариен колектор; 5. ОВК инсталации- ОВК инсталации на всички сгради и съоръжения на площадката. 6. Довеждащ и авариен колектор. Поддейност 2: Доизграждане на канализационна мрежа - Дължината на новоизградена канализационна мрежа е 38,54 км., от които 2,62 км главни клонове и 35,92 км второстепенни клонове и 1585 бр. сградни отклонения. Към доизградената канализационна мрежа се очаква да се присъединят нови 7500 ж. Канализационната мрежа на гр.Кубрат след изпълнението на проекта ще се ползва от 11 000 е. ж. Канализационната мрежа е разделена на зони-смесена канализация, разделна канализация за битови отпадни води към КПС1, с тласкател и разделна за дъждовни води за зоната, разделна канализация за битови отпадни води към КПС2, с тласкател и разделна за дъждовни води за зоната, разделна канализация за битови отпадни води към КПС3, с тласкател и разделна за дъждовни води за зоната, разделна канализация за битови отпадни води към КПС4, с тласкател и разделна за дъждовни води за зоната. Предвидените СМР са: изкоп, укрепване изкоп, полагане на съответните тръби, изграждане на РШ, улични оттоци и сградни отклонения, разваляне и възстановяване на настилката по трасето в съотвествие с класа на улицата. По трасето на смесената канализация е предвиден за изграждане дъждопреливник 1, монолитно. За изграждане на КПС1, КПС2, КПС3 и КПС4 са предвидени конструктивни работи, отстраняване на хумуса, благоустройствени и пътни работи, доставка и монтаж на машини и съоръжения, ОВК, ел, КИП и А работи. Поддейност 3: Реконструиране на водопроводната мрежа - по трасето, по което се изгражда канализационна инфраструктура. Общата дължина на водопроводите, които ще се реконструират е 35,50 км, от които 6,76 км главни клонове и 28,74 км второстепенни клонове и 1943 бр. сградни водопроводни отклоненя. Очакваният брой жители, включени към реконструираната водопроводна мрежа са 7500ж. Водопроводната мрежа на гр.Кубрат се ползва от 11 000 е.ж. Водопроводната мрежа мрежа е разделена на три зони. Предвидените СМР са: изкоп, укрепване изкоп, полагане на съответните тръби, монтаж на ПХ, изграждане сградни отклонения, обратно засипване с трамбоване, разваляне и възстановяване на настилката по трасето в съотвествие с класа на улицата.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Упражняване на Независим строителен надзор след възлагане в резултат на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за обособена позиция 1 “Строител надзор на строеж за Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Кубрат и Изграждане на канализационната мрежа на гр.Кубрат и обособена позиция 2 “Оценяване съответствието на работните проекти за разширение на ПСОВ-Кубрат и упражняване на строителен надзор за строеж „Разширение на ПСОВ-Кубрат“. 7.2 Упражняване на авторски надзор в строителството с проектанта – Авторски надзор В и К мрежи и Авторски надзор ПСОВ. Авторските права на инвестиционния проект за ВиК мрежите на гр.Кубрат са на Община Кубрат и чрез процедура по ЗОП ще се изберат водещи проектанти, които да осъществяват проектантския надзор на строежите. Авторският надзор за ПСОВ ще се осъществява от участника, избран да изпълнява договора за Инженеринг на ПСОВ чрез проектантите изработили работният проект, които са част от екипа му. В изпълнение на чл.162, ал.2 от ЗУТ, Възложителят осигурява авторски надзор на отговорните проектанти на обектите, които ще изпълняват функциите от изискванията определени в Техническите спецификации от документациите на обществените поръчки.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1 Дейности преди кандидатстване - Извършено е пълно прединвестиционно проучване на града, сравнени са възможните варианти като технико-икономическа приемливост и рентабилност, проучени са проектните технологични разработки и е предложен оптимален вариант за проектните решение. ПИП включва и хидроложко проучване с инженерно-геоложки доклад и анализи на площадката на ПСОВ и на приемника. На база прединвестиционните проучвания са разработнени идейни проекти за: ПСОВ-три варианта; Канализационна мрежа-два варианта и водопроводна мрежа-два варианта.На общински експертен съвет за устройство на територията при Община Кубрат и на областен експертен съвет за устройство на територията при област Разград и с Протокол от 19.11.2010 г. на ОЕСУТ-Разград са приети І-ви вариант на Водоснабдителната мрежа, ІІ-ри вариант на канализационната мрежа и ІІІ-ти вариант на ПСОВ. Поддейност 1.2 Дейности след кандидатстване - С инженеринг ще бъде извършенo работно проектиране на ПСОВ при спазване на чл.142, ал.2 от ЗУТ с детайлно разработени дейности по подбора назначаването и обучението на експлоатационния персонал на ПСОВ, сухите проби на съоръженията, мокрите проби с чиста и мръсна вода и 72 часовата проба в експлоатационни условия с точно определено времетраене и в строга технологична последователност за тяхното успешно провеждане и осигуряване въвеждането на обекта в редовна експлоатация с доказване на пречиствателния ефект. Работната проектно сметна документация включва указания, разходи, времетраене и инструкции за експлоатация. Авторският надзор за ПСОВ ще се осъществява от участника, избран да изпълнява договора за Инженеринг на ПСОВ чрез проектантите изработили работният проект, които са част от екипа му.
Дейност 6: Одит За извършването на дейността одит се предвижда избор на изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В Техническите спецификации на поръчката за възлагане на дейностите по одит на проекта ще се заложи дейността да се изпълни съгласно изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по поканата за кандидатстване. Съгласно тях Бенефициентът ще възложи текущ одит на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинни одитни доклади с одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента, както и окончателен одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, изготвен съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на ОПОС.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Земята за площадката за разширение на ПСОВ по проекта е общинска собственост, не е необходимо разширение на площадката, като технологичната схема обхваща изцяло съществуващата площадка за която е променено предназначението, всички административни разрешения са издадени на етап пуск на ПСОВ на етап „Механично стъпало 2004 г.Съгласно изготвените, одобрени и влезли в сила ПУП за имотите в които са разположени площадките и обслужващите пътища на КПС1, КПС3 и КПС4 са общинска собственост,а за КПС2 е закупен имот 40422.270.21 с площ 3700.00 кв.м. С изготвения, утвърден от комисията по земята към МЗХ, одобрен и влязъл в сила Парцеларен план за имотите през които преминава трасето на канализационната мрежа извън чертите на населеното място са определени частите от имотите които се засягат и Община Кубрат е закупила право на строеж чрез Договори от собствениците на имотите. Трасето на канализационната мрежа в чертите на гр.Кубрат преминава по републикански път І-49 – републикански път ІІ-23, за които е платена такса за Разрешение за изграждане подземни проводи, а при изпълнение на СМР във връзка с организация на движението съ дължи такса съгласно Тарифата за Разрешение за специално ползване на републикански пътища. При преминаване през имотите ще се унищожат земеделски култури, за които е предвидена прогнозна сума.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Проектът предвижда доизграждане на пречиствателна станция за битови отпадни води. Доставката на машините и съоръженията са част от инженеринга за ПСОВ.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване и осигуряване на информация и публичност, в рамките на Общината ще бъде обособено Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). ЗИП ще бъде обособена единица в Общинската администрация на извънбюджетна издръжка, която включва: ръководител на проекта, финансист, координатор, отговорник за администриране и докладване на нередности и представител на асоциирания партньор ВиК оператор. За нормалното изпълнение на дейностите по проекта предвиждаме следния екип, пряко ангажиран с реализацията му: Ръководител на проекта; Координатор по проекта; Счетоводител на проекта – икономист; Юрист; Отговорник за администриране и докладване на нередности; Представител на ВиК оператор. За да се гарантира високото качество на организиране на работата на екипа, се планира наемането на външен консултант, който да напътства екипа при вземането на решения, да участва в месечните заседания, да следи за спазването на всички специфични изисквания на оперативната програма, правилата за визуализация и други критични области, в които членовете на екипа нямат достатъчно опит. Консултантът ще бъде избран чрез процедура по ЗОП. 5.2 Публичност: Във връзка с осигуряването на информация и публичност по отношение на настоящия проект, Община Кубрат в качеството си на бенефициент ще предприеме необходимите мерки за ефективно информиране на обществото в сътрудничество с междинното звено (МЗ) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Конкретните дейности, които Община Кубрат планира да предприеме във връзка с осигуряване на информация и публичност за настоящия проект са, както следва: Публикуване на 2 прес-съобщения в местно печатно издание; Организиране на 2 пресконференции и 3 официални церемонии във връзка с предоставяне на информация относно постигнатия напредък при изпълнението на проекта, на които ще бъдат поканени както местни, така и национални медии; Поставяне на 3 информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни информационни табели съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006; Поставяне на 4 информационни табели за проекта в подходящо помещение в сградата на Община Кубрат, информиращи широката общественост за приноса на ЕС и на българската държава за подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура на територията на Общината и 3 броя постоянни обяснителни табели, които след приключване на проекта ще бъдат поставени на мястото на свалените билбордове; Отпечатване на информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини), разясняващи целите и дейностите на настоящия проект, които да бъдат достъпни за обществото от сградата на Общината; Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страницата на Община Кубрат; всички закупени по проекта машини и оборудване ще бъдат маркирани със инф.стикери. При изпълнението на всички гореспоменати действия за осигуряване на информация и публичност, предвидени в рамките на настоящия проект, Община Кубрат ще спазва всички технически правила, описани в Приложение № 16 на Насоките за кандидатстване по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 821 112 BGN
Общ бюджет: 36 060 371 BGN
БФП: 31 017 077 BGN
Общо изплатени средства: 31 684 834 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 017 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 090 843 BGN
2014 19 807 877 BGN
2015 1 786 114 BGN
31 684 834 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 002 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 072 674 BGN
2014 15 846 301 BGN
2015 1 428 891 BGN
25 347 867 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 014 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 018 169 BGN
2014 3 961 575 BGN
2015 357 223 BGN
6 336 967 BGN
Финансиране от бенефициента 1 120 284 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано от проекти за отпадъчни води
Индикатор 3 Население, ползващо реконструирана ПСОВ
Индикатор 4 Новосъздадени работни места по време на изпълнение на проекта/експлоатацията (мъже/жени)
Индикатор 5 Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 6 Реконструкция на водоснабдителните мрежи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз