Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.03-0005-C0001
Номер на проект: C11-15-5
Наименование: Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт
Бенефициент: Висш Съдебен Съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2012
Начална дата: 04.09.2012
Дата на приключване: 04.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работните процеси в съдебната система, ефективността и прозрачността при разработване, съгласуване и управление на бюджета на съдебната власт.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на ВСС. След подписването на договор за изпълнение на проекта ще се пристъпи към сключване на договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще бъдат сключени при съблюдаване на методическите указания на ОПАК за сключване на договорите с лицата, участващи в екипите по проектите. За всяка една длъжност ще бъдат изработени детайлни описания на задълженията и отговорностите (задания), които ще бъдат приложени към договорите. При стартирането на проекта, ще бъдат изготвени и утвърдени правила за работа и контрол на работата на проектния екип, ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки по проекта. Екипът по проекта ще осъществява текущ мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности през периода на реализиране на проекта. Той ще е отговорен за поддържането и съхраняването на проектното досие. Ще се избере изпълнител за разработване на техническа спецификация и документация по процедура за избор на изпълнител по ЗОП; Ще се сформират комисии за избор на изпълнители по ЗОП и НВОП.
Дейност 2: Анализ на съществуващите бюджетни практики в три органа на съдебната власт Преглед на политиката, процедурите и оперативните действия в трите съдебни органа по отношение на: • Обекти на бюджетиране; • Структура и аналитично ниво на бюджетиране; • Структура на разходните центрове и модели за калкулация на разходите; • Бюджетен цикъл – оперативни и капиталови разходи; • Практики при преразпределяне на бюджета и оперативно съгласуване; • Ниво на съгласуваност между бюджетната и счетоводната отчетност; • Бюджетен контрол, преглед на проекто-бюджетите и нива на одобрение; • Нива на консолидиране на бюджетите; • Краткосрочно и средносрочно планиране на средствата; • Отчетност и коригиращи действия при бюджетните отклонения.
Дейност 3: Въвеждане на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт. Дейността ще бъде реализирана в два етапа: Етап 1: Идентифициране и формулиране на структурата на програмен и ориентиран към резултатите бюджет • Ролята и мястото на организационната структура при идентифициране на програмната структура на бюджета; • Формулиране на Мисия; • Фиксиране на Област на политика и област “Други програми” • Дефиниция за област на политика и примери • Дефиниция за област “Други програми” и примери • Дефиниране на стратегическа цел; • Дефиниране, идентифициране и формулиране на полза/ефект; • Дефиниране, идентифициране и формулиране на оперативните цели; • Дефиниране на програма • Обвързване формулирането на програмите с отчитането им; • Видове програми • Препоръчителен брой на целите и програмите; • Дефиниция за продукт/услуга • Дефиниция за услуга “разработване на политика” • Управление на изпълнението (управление на база на резултати) • Дефиниция за показател за изпълнение • Йерархия на показателите за изпълнение • Процесът на управление на изпълнението (управление на база резултати) • Видове показатели за изпълнение. Етап 2: Разработване и представяне на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на ВВС: • Разработване на Структура на бюджетен документ; • Разработване на въпросник за подпомагане на ВСС и второстепенните разпоредители при разработването на проекта на бюджет в програмен формат; • Роля на различните видове бюджетни класификации в подхода на програмно и ориентирано към резултатите бюджетиране; • Класификация на приходите и разходите по икономически елементи; • Класификация на разходите по функционални области; • Класификация на приходите и разходите по организационни единици; • Класификация на разходите по програми. Двата етапа ще бъдат реализирани едновременно във ВСС и три органа на съдебната власт (второстепенни разпоредители - Прокуратура, Съд и Национален институт по правосъдие) използвайки модела „отдолу – нагоре”.
Дейност 4: Провеждане на съпътстващо обучение на представители от оперативните звена по планиране, разработка и управление на бюджета в съдебната власт Разработване и провеждане на съпътстващо обучение за прилагане на подхода за програмно-ориентирано бюджетиране. Обучението ще бъдат организирано по теми обвързани с основните етапи при въвеждането на подхода за изготвянето на програмен и ориентиран към резултатите бюджет. Обучението ще се проведе в 2 групи (Северна и Южна България) от по 15 човека. Разделението в групи цели по-ефективното и ефикасно провеждане на обучението, използувайки интерактивният метод на обучение. В групите за обучение ще бъдат включени представители от всеки вид орган на съдебната власт на оперативно ниво. За всяко от групите обучението ще е с продължителност 5 дни.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност • Банери; • Разработване, предпечатна подготовка и печат на брошура за популяризирането на проекта; • Стартираща пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; • Провеждане на пресконференция с избраните изпълнители по проекта; • Заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта; • Организация на 5 кръгли маси в апелативните райони за представяне на резултатите от проекта пред административни ръководители на органите на съдебната власт – продължителност ½ ден; • 5 Брифинги след кръглите маси; • Публикации в национални печатни и он-лайн медии; • Публикации в интернет страницата на ВСС.; • Химикалки със ситопечат за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси; • Папки за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси; • Тетрадки – пад за участниците в пресконференции, обученията и кръглите маси.
Дейност 6: Одит Одит на изготвените междинни технически доклади и финансови отчети при представяне на искания за плащане към УО на ОПАК от бенефициента Изготвяне на одитен доклад, придружаващ финалният технически доклад и финалният финансов отчет за верифициране и сертифициране на дейностите и извършените разходи по проекта. Одитът ще се възложи на външен изпълнител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 597 886 BGN
Общ бюджет: 392 700 BGN
БФП: 392 700 BGN
Общо изплатени средства: 392 700 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 392 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 129 BGN
2014 257 570 BGN
2015 0 BGN
392 700 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 860 BGN
2014 218 935 BGN
2015 0 BGN
333 795 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 269 BGN
2014 38 636 BGN
2015 0 BGN
58 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Сключени договори с експертите, включени в екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - График за провеждане на обществени поръчки по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Междини технически доклади по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Годишен технически доклад по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Изготвен окончателен технически доклад по проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Финален финансов отчет по проекта
Индикатор 7 По Дейност 1 - Избран изпълнител по ЗОП и сключен договор
Индикатор 8 По Дейност 1 - Избран изпълнител по НВОП и сключен договор
Индикатор 9 По Дейност 2 - Анализ на съществуващите бюджетни практики в три органа на съдебната власт
Индикатор 10 По Дейност 3 - Стратегически план на ВСС
Индикатор 11 По Дейност 3 - Стратегически планове на трите пилотни органи на съдебната власт
Индикатор 12 По Дейност 3 - Оперативен план на ВСС
Индикатор 13 По Дейност 3 - Оперативен план на трите пилотни органи на съдебната власт
Индикатор 14 По Дейност 3 - Базови сценарии за целите на тригодишните оперативни бюджетни заявки на ВСС и трите пилотни органа на съдебната власт
Индикатор 15 По Дейност 3 - Доклад за намеренията на ВСС; за развитие на политиките му с тригодишна бюджетна заявка
Индикатор 16 По Дейност 3 - Методология за прилагане на модела за програмно бюджетиране в органите на съдебната власт
Индикатор 17 По Дейност 4 - Проведено обучение за 2 групи от 15 човека
Индикатор 18 По Дейност 4 - Обучени представителя на съдебната власт
Индикатор 19 По Дейност 4 - Обучителна програма
Индикатор 20 По Дейност 4 - Свитък обучителна материали
Индикатор 21 По Дейност 5 - Банери
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брошура за популяризирането на проекта
Индикатор 23 По Дейност 5 - Пресконференции
Индикатор 24 По Дейност 5 - Кръгли маси
Индикатор 25 По Дейност 5 - Брифинги след кръглите маси
Индикатор 26 По Дейност 5 - Публикации в национални печатни и он-лайн медии
Индикатор 27 По Дейност 5 - Публикувана информация за проекта на Интернет страницата на ВСС
Индикатор 28 По Дейност 5 - Химикалки със ситопечат
Индикатор 29 По Дейност 5 - Папки
Индикатор 30 По Дейност 5 - Тетрадки – пад
Индикатор 31 По Дейност 6 - Одитен доклад от сертифициран одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз