Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.06-0008-C0001
Номер на проект: 11-13-8
Наименование: Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2012
Начална дата: 03.09.2012
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на стратегическото планиране в горските територии за по-ефективно управление на горския сектор и съхранение и устойчиво развитие на българските гори.
Дейности: Дейност 1 „Управление на проекта” В тази дейност ще бъде сформиран Екип за управление на проекта, който ще следи, ръководи и отчита проекта. Този екип ще се състои от 5 души, от които: 1 ръководител, 1 координатор, 1 счетоводител и 1 технически сътрудник. Ръководител на проекта: организира и наблюдава цялостното изпълнение и развитие на проекта; ръководи изпълнението на отделните дейности и следи за постигане на целите на проекта; разпределя отговорностите между членовете на екипа и координира тяхната работа; организира периодични срещи, за да се следи работата по проекта и да се дискутират евентуални проблеми; отговаря за техническите доклади и финансовите отчети, координира действията по проекта. Координатор на проекта: координира и консултира изпълнението на дейностите по проекта; подпомага ръководителя на проекта; консултира заинтересовани страни – граждани, организации (браншови, научни, на собственици и др,), местната власт и др.; координира работата на целия екип по проекта; помага изпълнението и логистиката на проекта; води кореспонденция и класификация на архива; асистира кореспонденцията по самия проект (писма, факсове, телефонни обаждания, е-mail-и); поддържа контактите между членовете на екипа, организира периодични срещи на екипа, отговаря за техническите доклади. Координаторът ще има две основни направления на работа – (1) включване на всички заинтересовани страни в процеса на разработка и одобрение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2013 – 2022 г. и (2) вътрешна организация на изпълнение, вкл. по Дейност 7. Счетоводител на проекта: отговаря за финансовите и счетоводните документи, свързани с всички действия по проекта, разпределение на месечни заплащания (вкл. плащания на административния и техническия персонал, консултанти, доставчици и др.), отговаря за създаването на банкова сметка на проекта, кореспонденция с банки, подготвя финансовите отчети и т.н. Технически сътрудник на проекта: отговаря за техническото обезпечение на работата по проекта – размножаване на материали и документация, класиране и подредба на архив, и т.н.
Дейност 2 „Изготвяне на тръжна документация” В изпълнение на дейността четири юрисконсулти от ИАГ ще разработят тръжни документации и проведат четири процедури по ЗОП за избор на изпълнители на Дейности 3, 4, 5 и 6 от проекта
Дейност 3 „Изготвяне на анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. и проучване на европейския опит в горското стратегическо планиране“ Външен изпълнител ще изготви анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. и ще проучи европейския опит в горското стратегическо планиране. Дейността ще бъде изпълнена в следните стъпки: - Определяне на основните заинтересовани страни в горския сектор; - Разработване на анкета, касаеща изпълнението на Страгическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г., изпращането й до ИАГ и основните заинтересовани страни, получаване и обобщаване на резултатите; - Анализ на изпълнението на дейностите на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г.; - Финансов анализ на изпълнението на дейностите на Плана; - Определяне на силни и слаби страни, възможности и заплахи при изпълнението на Плана (SWOT анализ); - Организация и провеждане на три тридневни посещения в страни членки на ЕС за запознаване с най-добрите практики и стратегически документи; - Обобщаване на постигнатите до момента резултати в Окончателен доклад от дейността. Докладът ще бъде разгледан и приет от Експертен технико-икономически съвет и одобрен от Изпълнителния директор на ИАГ. На първо място ще бъдат определени основните заинтересовани страни в горския сектор и ще бъде получена от тях информация по отношение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. Включването на заинтересованите страни ще се извърши в съответствие със Стандартите на Министерски съвет за провеждане на обществени консултации. В последствие ще бъде разработен анализ на количественото изражение на изпълнението на дейностите и на изпълнението на финансовата рамка на Плана. Ще бъде изготвен и т. нар. SWOT анализ, с който ще се определят силни страни/ дейности при изпълнение на Стратегическия план, дейностите, при които изпълнието не е задоволително в една или друга степен, ще бъдат определени основните възможности, които са били реализирани под формата на изпълнение на дадени дейности и проблемите, поради които други дейности не са изпълнени (частично или напълно). За проучване на европейския опит ще бъдат организирани и проведени три тридневни посещения, по време на които ще бъдат обменени информация и най-добри практики при изготвянето, изпълнението и мониторинга на стратегически документи в горския сектор. Като краен резултат от дейността ще бъде представен, разгледан и одобрен Окончателен доклад, съдържащ резултатите от изготвения анализ.
Дейност 4 „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013-2022 г.” Разработването на Страгегическия план за развитие на горския сектор 2013-2022 г. ще бъде основано на действащия Закон за горите, Националната стратегия за развитие на горския сектор и разработения анализ по Дейност 3. В допълнение ще бъде използвана Методологията на Министерски съвет за стратегическо планиране в Република България. Изпълнителят ще състави Екип за разработване на Плана, в който ще включи представители на всички основни заинтересовани страни, в т.ч. на ИАГ (вкл. нейните регионални структури и специализирани териториални звена), МЗХ и други държавни администрации, държавните горски предприятия, браншовите организации, неправителствените организации (особено тези, работещи в сферата на околната среда), научни – образователни организации, съюзи на собственици на гори и т.н. Част от разработката ще бъде изготвянето на Правила за мониторинг върху изпълнението на новоразработения политически документ, включващи периодичност на отчитането, показатели, индикатори за изпълнение, препоръки за подобрение на изпълнението и т.н. Правилата ще вземат под внимание предвижданията в Ръководството на Министерски съвет за извършване на оценка на въздействието в България. След изготвяне на проекта на Стратегически план, същият ще бъде публикуван в интернет страницата на ИАГ и в www.strategy.bg и в последствие ще бъдат организирани, проведени и отчетени шест регионални кръгли маси, на които ще участват и представители на Екипа. Регионалните кръгли маси ще се проведат в териториалния обхват на дейност на шестте държавни горски предприятия. Четири от кръглите маси ще бъдат проведени със съдействието на създадените по проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите” (изпълняван по ОПАК в периода 2009 – 2010 г.) регионални информационни центрове в гр. София, гр. Стара Загора, гр. Варна и гр. Велико Търново. В допълнение ще бъдат проведени две кръгли маси, съответно на територията на Северозападното държавно горско предприятие в гр. Враца и на територията на Южноцентралното държавно горско предприятие – гр. Пловдив. За участие в кръглите маси ще бъдат поканени представители на медиите за отразяване на събитието, както и представители на всички основни заинтересовани страни в горския сектор на България. В допълнение, кръглите маси ще бъдат отворени за всички граждани, които при наличие на заявен писмен интерес от тяхна страна ще могат да участват. След провеждане на обществените обсъждания и събиране и обобщаване на всички мнения и препоръки, Екипът, в срок от 3 месеца, ще изготви окончателен проект на Стратегически план и ще го представи чрез Изпълнителния директор на ИАГ на Министъра на земеделието и храните за одобрение. След одобрение от Министъра на земеделието и храните ще бъде проведена национална кръгла маса, на която ще бъде представен новоразработения План.
Дейност 5 „Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии ” В изпълнение на дейността външен изпълнител ще изготви Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии. Той ще бъде изготвен въз основа на изискванията на чл. 12 от Закона за горите, на Националната стратегия за развитие на горския сектор и на Стратегическия план за развитие на горския сектор. В допълнение ще бъдат взети под внимание Методологията за стратегическо планиране в Република България и Ръководството за извършване на оценка на въздействието, изготвени от Министерски съвет. Наръчникът ще регламентира в детайли стъпките, които:  Регионалните дирекции по горите следва да предприемат при възлагане на разработването на областните планове за развитие на горските територии;  Изпълнителите ще следват при разработване на плановете, вкл. съдържанието и формата на документите, обхвата на компетенции, права и задължения на основните заинтересовани страни, правила за отчитане на изпълнението и т.н. Наръчникът ще бъде представен на Министъра на земеделието и храните за одобрение.
Дейност 6 „Информация и публичност” В изпълнение на дейността ще бъде възложена и проведена информационна кампания за представяне на целите, изпълнението и резултатите от проекта на всички заинтересовани страни и на обществото като цяло. Предвидено е провеждането на три прес-конференции. На първо място ще бъде проведена прес конференция, на която ще бъде представен проектът, ще бъдат посочени неговите основни цели и очаквани резултати. След изготвянето на анализа и разработването на първи вариант на Стратегичския план, същият ще бъде публикуван. След това, провеждането на шестте кръгли маси ще бъде предхождано от провеждането на активна PR кампания за включване на обществото и заинтересованите страни в обсъждането. След одобрението на Плана ще бъде проведена официална прес-конференция за неговото представяне (съчетана с националната кръгла маса). Той ще бъде отпечатан в тираж от 2000 бр. на български език, преведен на английски език и отпечатан в 200 бр. В допълнение ще бъде отпечатан в 300 бр. и Наръчникът за разработване на областни планове за развитие на горските територии. По време на изпълнение на проекта ще бъдат публикувани в интернет страницата на ИАГ месечни публикации за напредъка по изпълнение на проекта. В допълнение ще бъдат разпространявани прес съобщения, свързани с конкретни дейности по проекта. В края на проекта ще бъде проведена заключителна прес-конференция, на която ще бъдат представени всички постигнати резултати от изпълнението на дейностите. Разработването на тръжната документация ще стартира веднага след получаване на уведомление за одобрение на проекта.
Дейност 7 „Одит на проекта” В края на изпълнение на проекта ще бъде възложен и извършен одит от външен сертифициран одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 520 BGN
Общ бюджет: 244 449 BGN
БФП: 244 449 BGN
Общо изплатени средства: 244 449 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 000 BGN
2013 61 287 BGN
2014 133 162 BGN
2015 0 BGN
244 449 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 500 BGN
2013 52 094 BGN
2014 113 188 BGN
2015 0 BGN
207 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 500 BGN
2013 9 193 BGN
2014 19 974 BGN
2015 0 BGN
36 667 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени информационни кампании
Индикатор 2 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 4 брой разработени анализи/ проведени проучвания, изследвания, оценки;
Индикатор 5 Бр. граждански панели, дискусии с потребители, фокус групи, въпросници и др.
Индикатор 6 Бр. проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии със заинтересованите страни
Индикатор 7 По Дейност 1 - Заповед на Изпълнителния директор на ИАГ
Индикатор 8 По Дейност 1 - - Изразходваните средства в изпълнение на проекта са възстановени на 100 %
Индикатор 9 По Дейност 2 - Успешно проведени процедури – избрани изпълнители и договорирани дейности
Индикатор 10 По Дейност 2 - Тръжни документации
Индикатор 11 По Дейност 3 - Списъци
Индикатор 12 По Дейност 3 - Анкета
Индикатор 13 По Дейност 3 - Обобщение на резултатите
Индикатор 14 По Дейност 3 - Анализ на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г., вкл. SWOT анализ
Индикатор 15 По Дейност 3 - Посещения в чужбина
Индикатор 16 По Дейност 3 - Доклад от дейността, приет на ЕТИС и одобрен от Изпълнителния директор на ИАГ
Индикатор 17 По Дейност 4 - Списък на членовете на Екипа
Индикатор 18 По Дейност 4 - Проект на Стратегически план, включващ правила за мониторинг на изпълнението
Индикатор 19 По Дейност 4 - Достъп до проекта на План
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой участници/ брой писмени становища по проекта на План
Индикатор 21 По Дейност 4 - Актуализиран проект на Стратегическия план
Индикатор 22 По Дейност 4 - Решение на Министъра на земеделието и храните
Индикатор 23 По Дейност 4 - Брой участници в националната кръгла маса
Индикатор 24 По Дейност 5 - Проект на Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии
Индикатор 25 По Дейност 5 - Одобрен и публикуван Наръчник
Индикатор 26 По Дейност 6 - Брой участници в прес-конференциите
Индикатор 27 По Дейност 6 - Брой медийни събития за популяризиране на кръглите маси
Индикатор 28 По Дейност 6 - Брой публикации по проекта
Индикатор 29 По дейност 6 - Брой прес-съобщения
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой отпечатани издания
Индикатор 31 По Дейност 6 - Отпечатване на Наръчника
Индикатор 32 По Дейност 7 - Верифицирани са всички разходи по изпълнение на дейностите от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз