Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/028
Наименование: Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта e икономическото разнообразяване на региона и осигуряване възможности за устойчив растеж на общините Трън, Брезник, Сливница и Драгоман, чрез развитие на туристически продукт по екологичен и икономически устойчив начин, основано върху нови и разнообразни продукти и по-пълно използване на туристическия потенциал. Специфични цели на проекта:  Увеличаване броя на посетителите с нощувка, удължаване на туристическия престой и нарастване в потреблението на допълнителни услуги в целевия район за по-пълноценно използване на наличния ресурсен потенциал, по-ефективно развитие на туризма и увеличаване на ползите от него за местната общност.  Разработване на туристическия продукт на район
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка на тръжни документи
дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 4: Разработване на туристически пакети
Дейност 5: Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали
Дейност 6: Участие в туристически изложения
Дейност 7: Изследване на въздействието
Дейност 8: Провеждане на експедиентски тур дейността се извършва 18,19,21 и 22 м.
Дейност 9: Комуникационна кампания
Дейност 10: Одит на проекта
Дейност 11: Информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 272 BGN
Общ бюджет: 300 721 BGN
БФП: 294 817 BGN
Общо изплатени средства: 280 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 294 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 833 BGN
2014 96 818 BGN
2015 76 268 BGN
280 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 250 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 96 482 BGN
2014 86 627 BGN
2015 68 240 BGN
251 349 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 351 BGN
2014 10 191 BGN
2015 8 028 BGN
29 571 BGN
Финансиране от бенефициента 5 904 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз