Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/015-01
Наименование: Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица
Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛЕНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия Проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Елена – Лясковец – Златарица, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Чрез дейностите по настоящия проект ще се разработят и популяризират на пазара комплексни продукти на дестинацията, които да повлияят положително върху диве
Дейности: дейност 7 Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
дейност 3 Тематични дейности по разработване и продуктово позициониране на туристически пакети, брандиране, изработване на рекламна стратегия
дейност 4 Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации
дейност 6 Обществено осведомяване и информационни услуги
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 9 ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 5 Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири)
дейност 8 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 164 BGN
Общ бюджет: 444 023 BGN
БФП: 443 323 BGN
Общо изплатени средства: 421 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 443 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 650 BGN
2014 0 BGN
2015 259 508 BGN
421 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 376 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 634 BGN
2014 0 BGN
2015 232 191 BGN
376 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 016 BGN
2014 0 BGN
2015 27 317 BGN
44 332 BGN
Финансиране от бенефициента 840 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 7 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 8 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 9 @Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 10 @Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.
Индикатор 11 @Нетни годишни приходи от международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз