Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0037-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/008-01
Наименование: Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Габрово – Севлиево - Трявна, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на специфичната цел на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфичните цели на настоящия проект включват:  Нарастване на приходи от международен туризъм;  Увеличаване дела на вътрешния пазар  Нарастване на
Дейности: Дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ
Дейност 4 РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 5 УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ) дейността се извършва от 3 до 10 и от 19 до 22-ри месеци от началото на проекта
Дейност 6 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Дейност 7: ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ (ЕКСПЕДИЕНТСКИ ПЪТУВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ НА ПЪТНИЧЕСКИ АГЕНТИ, ТУРОПЕРАТОРИ, АВТОРИ НА ПЪТЕВОДИТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТНИ СРЕЩИ) дейността се извършва от 4 до 8 и от 16 до 20 месеци от началото на проекта
Дейност 8 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 9 ОДИТ НА ПРОЕКТА дейността се извършва 3,4,5,6,21,22,23 и 24 месеци от старта на проекта
Дейност 7: ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ (ЕКСПЕДИЕНТСКИ ПЪТУВАНИЯ, ПОСЕЩЕНИЯ НА ПЪТНИЧЕСКИ АГЕНТИ, ТУРОПЕРАТОРИ, АВТОРИ НА ПЪТЕВОДИТЕЛИ, ЖУРНАЛИСТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТНИ СРЕЩИ)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 000 BGN
Общ бюджет: 446 630 BGN
БФП: 446 630 BGN
Общо изплатени средства: 424 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 446 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 239 372 BGN
2014 184 926 BGN
2015 0 BGN
424 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 379 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 214 175 BGN
2014 165 460 BGN
2015 0 BGN
379 635 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 197 BGN
2014 19 466 BGN
2015 0 BGN
44 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз