Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/007-01
Наименование: „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар»
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Велико Търново, Дряново и Горна Оряховица, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на специфичната цел на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфични цели: - Нарастване на приходи от международен туризъм; - Увеличаване дела на вътрешния пазар - Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон - Разширяване по
Дейности: дейност 1 Разработване на туристически пакети
дейност 2 Рекламни дейности
дейност 3 Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
дейност 4 Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
дейност 5 Осигуряване на публичност и информираност
дейност 6 Организация и управление
дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 436 053 BGN
Общ бюджет: 428 687 BGN
БФП: 428 687 BGN
Общо изплатени средства: 407 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 428 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 988 BGN
2014 262 265 BGN
2015 0 BGN
407 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 129 726 BGN
2014 234 658 BGN
2015 0 BGN
364 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 262 BGN
2014 27 607 BGN
2015 0 BGN
42 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 €Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 11 §!Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз