Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/001
Наименование: Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Основната цел на настоящето проектно предложение е развитието и последващият маркетинг и популяризиране на регионалния туристически продукт на регион "Пирин” (обхващащ общините Банско, Разлог и Кресна), основаващ се на специфичния туристически потенциал на територията. Проектът се стреми да допринесе за изграждане на идентичност на региона като целогодишна дестинация, което да доведе до преодоляване на силно изразената сезонност, увеличаване на туристопотока и обхващане на повече и по-разнообразни групи туристи. В рамките на проекта е възприет интегриран подход, основаващ се на партньорство между три общини със сходни характеристики. По този начин проектът ще допринесе за надграждане и разширяване на вече съществуващият продукт, обхващащ конвенционални форми на туризъм (предимно ски) като предпоставка за удължаване и разнообразяване престоя на туристите. Специфични цели: Развитие на регионален туристически продукт „Пирин” и популяризирането му като целогодишна дестинация
Дейности: Дейност 1 Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
Дейност 2 Осъществяване на мерки за информация и публичност на дейностите по проекта
Дейност 3 Одит на проекта
Дейност 4 Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 5 Разработване на нови туристически пакети в рамките на туристически район “Пирин”
Дейност 6 Рекламни и маркетингови дейности
Дейност 7 Участие в международни туристически изложения
Дейност 8 Изследване въздействието на маркетинговите и рекламни дейности
Дейност 9 Експедиентско пътуване: „Дестинация Пирин – изживей планината”
Дейност 10 Организиране на туристически форум
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 477 096 BGN
Общ бюджет: 333 371 BGN
БФП: 333 371 BGN
Общо изплатени средства: 276 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 176 994 BGN
2014 0 BGN
2015 99 912 BGN
276 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 158 363 BGN
2014 0 BGN
2015 89 395 BGN
247 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 631 BGN
2014 0 BGN
2015 10 517 BGN
29 148 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 11 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз