Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0009-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-9-77
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора"
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2012
Начална дата: 29.08.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора с бенефициент община Стара Загора с партньори общини- Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Твърдица и Чирпан.
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Обект 1:Изграждане на РЦУО – Стара Загора; Обект 2:Изграждане на Претоварна станция – Казанлък; Обект 3: Изграждане на Претоварна станция – Гурково; Обект 4: Изграждане на Претоварна станция - Гълъбово;
Дейност 2: Закупуване на земи/недвижими имоти
Дейност 1: Подготовка, проучвания и проектиране Под-дейност 1.1. Проучвания и проектиране изготвени преди кандидатстване Под-дейност 1.1.1. Проучвания и проектиране Под-дейност 1.1.2. Проучвания и проектиране изготвени в рамките на договор за техническа помощ EuropeAid/124484/D/SV/BG „Установяване на системи за управление на отпадъците региони Луковит, Стара Загора и Костенец” Под-дейност 1.1.3. Др. проучвания и проекти в т.ч. експертни доклади по реда на ЗООС и ЗБР Под-дейност 1.2. Проучвания и проектиране които предстоят да бъдат изготвени след кандидатстване
Дейност 7: Надзор по време на строителство Под-дейност 7.1. Строителен надзор Под-дейност 7.2. Авторски надзор
Дейност 6: Одит
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта Под-дейност 5.2 Публичност
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Под-дейност 4.1. Машини и съоръжения за експлоатацията на РЦУО – депо и за закрито компостиране Под-дейност 4.2. Машини и съоръжения за Претоварни станции – Казанлък, Гурково, Гълъбово -Мобилно оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 416 860 BGN
Общ бюджет: 48 140 177 BGN
БФП: 45 732 553 BGN
Общо изплатени средства: 28 892 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 732 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 470 843 BGN
2014 8 068 625 BGN
2015 18 353 474 BGN
28 892 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 872 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 100 217 BGN
2014 6 858 331 BGN
2015 15 600 453 BGN
24 559 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 859 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 370 626 BGN
2014 1 210 294 BGN
2015 2 753 021 BGN
4 333 941 BGN
Финансиране от бенефициента 2 583 378 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена регионална система за УО – регион Стара Загора
Индикатор 2 - Изградено и въведено в експлоатация Регионално депо за битови отпадъци.
Индикатор 3 Изградено и въведено в експлоатация съоръжение за сепариране
Индикатор 4 Изградена и въведена в експлоатация инсталация за закрито компостиране
Индикатор 5 - Изградени и въведени в експлоатация претоварни станции
Индикатор 6 -Изградени и въведени в експлоатация центрове за рециклиране
Индикатор 7 Население, обслужвано от Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора
Индикатор 8 Новосъздадени работни места (мъже/жени)- един път по време на строителство.
Индикатор 9 Новосъздадени работни места (мъже/жени)-годишно по време на експлоатация.
Индикатор 10 Количество отпадъци третирано в рамките на съоръженията на Регионалната система за управление на отпадъците /РЦУО/ – регион Стара Загора, изградени по проекта
Индикатор 11 Количество отпадъци /шредирани, компактирани/ на Претоварните станции – регион Стара Загора, изградени по проекта
Индикатор 12 Процент рециклиран отпадък в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Стара Загора (на РЦУО)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз