Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.1.01-0017-C0001
Номер на проект: 0107-ЦКЗ-1.1
Наименование: "Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено" посредством финансиране на брутните месечни заплати на служителите, назначени по служебно правоотношение, за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2013 г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 23.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Централното координационно звено посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани служители за изпълнение на функциите му.
Дейности: дейност 1 Обосновка: Необходимостта от повишаване на ефективността и качеството на работа на ЦКЗ, налага задържането на висококвалифицирани и опитни служители. Изпълнението на дейността по проекта ще спомогне за мотивирано изпълнение на задълженията на държавните служители и ограничаване на текучеството на квалифициран персонал. Поради това с настоящия проект се финансират възнаграждения на служителите на ЦКЗ за периода 01.07.2012 г. - 31.12.2015 г., както и допълнителните възнаграждения на служителите за посочения период. Описание: Общият брой на служителите в двете дирекции на Централното координационно звено (ПСЕС и ИСУСЕС), заедно с тримата служители от д-я „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, за които е предвидено финансиране на възнагражденията, е 34, като те са разпределени, както следва: - дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” (ПСЕС) – 23 бр. служители (дирекцията се състои от три отдела - отдел „Изпълнение на националната стратегическа референтна рамка и хоризонтални въпроси”, отдел „Координация на Структурните инструменти” и отдел "Национални стратегически програми за развитие"). - дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз” (ИСУСЕС), състояща се от 8 бр. служители - 3 бр. служители от дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, изпълняващи функции, свързани предимно със Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз. Функциите, изпълнявани от служителите в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”, дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” и четиримата от дирекция "Мониторинг на средствата от ЕС", са свързани с управлението на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 037 556 BGN
Общ бюджет: 3 867 139 BGN
БФП: 3 867 139 BGN
Общо изплатени средства: 3 085 584 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 867 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 749 561 BGN
2013 1 406 855 BGN
2014 929 168 BGN
2015 0 BGN
3 085 584 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 287 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 637 127 BGN
2013 1 195 827 BGN
2014 789 793 BGN
2015 0 BGN
2 622 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 580 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 112 434 BGN
2013 211 028 BGN
2014 139 375 BGN
2015 0 BGN
462 838 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз