Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0037-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-05007
Наименование: "Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в МБАЛ "Вива Медика" ООД
Бенефициент: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВИВА МЕДИКА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 05.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: • Подобряване условията на труд в МБАЛ „Вива Медика” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. • Адаптиране на управленските процеси в МБАЛ „Вива Медика” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. • Повишаване на производителността на заетите в МБАЛ „Вива Медика” ООД
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на дейността по предоставяне на болнична медицинска дейност Ще се извършат следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. Ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по всички технологични процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. Понастоящем са идентифицирани нужди от допълнително спомагателно оборудване за работниците и служителите, които имат пряк контакт с болните. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес. Разработени и внедрени оценки на риска в МБАЛ Вива Медика ООД; Обосновка на дейността: Идентифициране и оценка на последователността, взаимодействието и взаимовръзката между отделните процеси по технологичния процес, осигурената безопасност на работа по работните места и идентифициране на всички лични и колективни предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как МБАЛ „Вива Медика” ООД прилага и как ще усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите си. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Постигането на високо ниво на безопасност при работа и на добри условия на труд води до повишена мотивация на работниците и служителите, което от своя страна води до повишаване на тяхната ефективност и на качеството на произвеж-даните продукти, както и до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното спомагателно оборудване за подобряване на условията на труд и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на извършените дейности и отчитане на индикатора за резултат – намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване на условията на труд и резултатите след внедряването им, и анализ на трудовите злополуки и професионални заболявания. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”.
2. Модернизация свързана с подобряване условията на труд В настоящият проект се предвижда да се изпълнят следните дейности: І. Избор на доставчик Описание на дейността: Провеждане на необходимите тръжни процедури за възлагане на услуги, доставки или монтажни работи като предварително се съгласуват процедурите с АЗ чрез ДРСЗ като Договарящ орган по Схемата. За провеждането на тръжната процедура, ще бъде създадена със Заповед специална комисия, която ще извърши подготовката и провеждането на тръжната процедура, и оценката на представените оферти. С избраните доставчици, ще бъдат сключени съответните договори за изпълнение и доставка. Дейностите по проекта по закупуването на спомагателно оборудване включват: 1. Доставка; 2. Монтиране; 3. Първоначално изпитване (при необходимост); 4. Въвеждане в експлоатация. Ще бъде закупено и въведено в експлоатация спомагателно оборудване, необходимо за подобряване на работния процес, осветеността и климатизацията по работни места, което да допълни наличното оборудване на предприятието. Обосновка на дейността Основните нужди на МБАЛ „Вива Медика” ООД като социално-отговорно дружество са свързани с модернизация на работните помещения за подобряване на работния процес, осветеността и климатизацията на работни места, както и на работната среда като компонент на околната среда. Предвиденото за закупуване спомагателно оборудване • Операционни лампи с две тела; • Климатични системи; е със съвременни функции и ще допълни възможностите на наличното оборудване на дружеството по отношение на осигуряването на безопасен труд, както и ще се подобрят процесите, свързани с околната среда. ІІ. Доставка Описание на дейността: След сключване на договорите, ще се поддържат постоянни контакти с доставчиците за своевременно решаване на възникнали въпроси, свързани с изпълнението на договорите. Ще се следи внимателно изпълнението на подписаните договори, като особено внимание ще се обърне на качеството на доставените стоки и спазването на крайните срокове за доставка. Ще се изготви конкретен План-график, включващ подготовка и монтаж на доставеното оборудване, свързването му със съответните инсталации (електричество, вода, въздух и др.), обучение и инструктаж на персонала, който ще работи с него, провеждане на 72 часова пробна експлоатация за проверка на правилния монтаж и нормална работа на оборудването, отстраняване на появилите се пропуски. След получаване на доставките и приключване на дейностите, ще се подпише двустранно „Приемо-предавателен протокол” - от МБАЛ „Вива Медика” ООД и изпълнителя. Обосновка на дейността: Осигуряването на срочна и качествена доставка на договореното спомагателно оборудване ще допринесе за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда на база придобитото оборудване. ІІІ. Приемане Описание на дейността: Преглед на съпроводителните документи на доставеното спомагателно оборудване, преглед изправността на оборудването и издаване на Приемо-предавателен протокол двустранно подписан. Обосновка на дейността: Пълната проверка на оригинални документи за извършените доставки на стоки и/или услуги е гаранция за съответствие с исканото от МБАЛ „Вива Медика” ООД.
3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Извършване на избор на доставчик чрез избор по ПМС 55. Заявяване и закупуване на избраните съобразно Списъка на лични предпазни средства (ЛПС) и специално медицинско работно облекло. Извършване на входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество, документи за удостоверяване оценката на съответствието на ЛПС. Визуален преглед на определена извадка от доставените ЛПС и специално работно облекло. Входящият контрол ще се извърши на основание на записаните изисквания в действащата Система за управление на качеството. Обосновка на дейността: МБАЛ „Вива Медика” ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и специално медицинско работно облекло за своите служители, с оглед подобряване безопасността на работещите и комфорта на работното място чрез по-добро качество на предпазните средства или специалното медицинско облекло. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
4. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технология, вкл. обучение на одитори Предвидената е за разработване Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУ ЗБУТ) в МБАЛ „Вива Медика” ООД Описание на дейността: І. Диагностика на управлението за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001: 2007 и действащата нормативна база - провеждане на предварителна среща с ръководителите на структурни единици от дружеството; - провеждане на одит за общо впечатление и извършване на анализ на настоящото състояние по отношение на удовлетворяване на изискванията на ЗБУТ; - провеждане на обучение на ръководството за запознаване със структурата и изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и нормативните изисквания, процеса на разработване, внедряване, сертифициране, поддръжка и усъвършенстване на СУ ЗБУТ; - определяне на специалисти от предприятието за изграждане на Комитет по управление на труда (КУТ) за анализ и оценка на съществуващото състояние и разработване на СУ ЗБУТ; - анализ на документите и дейностите, осигуряващи ЗБУТ, разкриване на слабите места и определяне на необходимата документация, средства, персонал и обучение, произтичащи от изискванията на BS OHSAS 18001:2007. ІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ - определяне на политиката по управление на ЗБУТ от ръководтвото на фирмата; - разработване на първи проекти на документите на СУ ЗБУТ /наръчник по ЗБУТ и оперативни процедури/ - преглед на документите и утвърждаване от ръководството; - организацията на поетапно пробно внедряване на документите от СУ ЗБУТ; - обучение на вътрешни одитори; - провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените наръчник по ЗБУТ и процедури, съгласуване и коригиране; - провеждане на обучение на ръководството и изпълнителския персонал за внедряване СУ ЗБУТ; ІІІ. Разработване и внедряване на СУ ЗБУТ: - създаване на организация за редовно внедряване на СУ ЗБУТ; - определяне и изпълнение на коригира-щите и превантивни действия по време на редовното внедряване на СУ ЗБУТ; - провеждане на вътрешен одит на цялата Система за управление на здравослов-ните и безопасни условия на труд; - провеждане на Преглед на ръководството; - отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. ІV. Отчитане на разработването и внедря-ването на СУ ЗБУТ - провеждане на сертификационен одит, в докладът от който ще се отразят резултатите от степента на съответствие на внедрената система по ЗБУТ с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. - отстраняване на несъответствия, констатирани по време на сертификацио-нен одит; Обосновка на дейността: Осигуряване на рамката за управление на отговорностите за подобряване на условията на труд, към персонала и към обществото като цяло. СУ ЗБУТ ще допринесе за постигане на по-висока ефективност при управление на човешките ресурси като идентифицира елементите от дейността на предприятието, които въздействат върху здравето и безопасността на труда от гледна точка на законодателната рамка. Чрез СУ ЗБУТ и обучени вътрешни одитори предприятието ще дефинира своите цели за подобрение и управленската програма за тяхното постигане, с регулярни прегледи от ръководството в интерес на непрекъснатото усъвършенстване. Това пряко кореспондира с подобряване условията на труд на работното място - като цел на настоящата процедура.
5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъдено работно оборудване и технологии В рамките на дейността ще се възложи на изпълнител провеждането на обучение за всички служители в предприятието. Ще се проведе процедура по ПМС №55. В заданието към кандидатите ще предвиди следното: усъвършенстване уменията на работниците за работа с нововъведено оборудване; както и основни похвати на работа съгласно OHSAS 18001:2007. В изискванията към учебните програми ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес на всички нива. Ще се изиска от участниците да използват съвременни интерактивни и иновативни методи на обучение, с акцент на практическите умения. Продължителността на обучението ще бъде 60 учебни часа. С избраната обучителна организация ще се подпише договор, който ще предвиди необходимите гаранции за изпълнението му. Обучението ще завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности, издаден от обучаващата организация и връчен на обучените лица срещу подпис. За успешното провеждане на обучението и усвояване на учебния материал обучаемите ще се разделят на групи според упражняваните в предприятието професии. Занятията ще се провеждат с частично откъсване от производствения процес, което ще се регламентира от управителя на дружеството със Заповед. Ще се провеждат проверки от членове на екипа по проекта в началото и в края на всеки курс. За получаване на обратна връзка с обучените лица ще се попълнят изходящи анкетни карти, резултатите които ще се обобщят от екипа.
6. Публичност и визуализация Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на 2 информационни събития за местните медии при започването на проектните дейности и при завършването им. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи информационна табела, която ще се поставят на видно място на входа на болницата. Поставяне на обозначителни стикери и щампи на новото оборудване и на личните предпазни средства. Изработка и разпространение на 1000 брошури за проекта. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Информационните събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Корект Консулт 2004" ЕООД
Артмедикал ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 170 955 BGN
Общ бюджет: 167 517 BGN
БФП: 167 517 BGN
Общо изплатени средства: 167 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 34 191 BGN
2013 94 440 BGN
2014 38 886 BGN
2015 0 BGN
167 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 062 BGN
2013 80 274 BGN
2014 33 053 BGN
2015 0 BGN
142 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 129 BGN
2013 14 166 BGN
2014 5 833 BGN
2015 0 BGN
25 127 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз