Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0116-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-07002
Наименование: Подобряване условията на труд в "МАТИОС" АД
Бенефициент: "МАТИОС"АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 09.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобрят условията на труд във „МАТИОС” АД при съблюдаване изискванията за безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта - Месец 1-10 Дейността ще се реализира на 3 етапа:  Сформиране и договаряне с екип по проекта- Месец 1  Оперативно изпълнение на проекта и текущи дейности по координация, мониторинг и отчетност- Месеци - 1-10  Подготовка на финален отчет на проекта – Месец 10 След одобряване на проекта и подписване на договор с финансиращата институция, предприятието ще подпише договори с ръководителя на проекта, координатора, счетоводителя и двамата експерти (технически и безопасни и здравословни условия на труд) с конкретно описание на задълженията и отговорностите. Ще се актуализира графика на проекта. Ще бъдат извършени всички подготвителни дейности за стартиране на дейностите по проекта. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта, изпълнението на всички дейности и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Основните му задачи включват: организиране и координиране на дейностите още по подготовка на проекта и проектната документация; организиране и координиране дейностите по изпълнение на проекта и организиране дейността на екипа; отчитане изпълнението на дейностите по всеки етап на проекта; наблюдаване дейностите по отношение на целите на проекта, поддържане връзката с договарящия орган, подписване на договори. Ръководителят ще бъде отговорен за техническото, финансово и административно изпълнение на проекта и за спазване на правилата и процедурите при изпълнение на проекти, финансирани по програмата; законосъобразно изпълнение на процедурите за избор на подизпълнители; наблюдение и контрол на подписаните в рамките на проекта договори; контролира спазването на графика на проекта; подготовка на доклади и отчети по проекта. Координаторът на проекта ще бъде отговорен за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители по проекта; ще извършва административната работа по проекта; ще събира и поддържа в изряден вид проектната документация; ще води комуникацията по проекта с подизпълнители/доставчици и останалите членове по управление на проекта. Подробно описание на задълженията и отговорностите на Ръководителя и Координатора ще бъде включено в договорите им за възлагане управлението и координацията на проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводството, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и т.н.; подготовка на финансови справки за разходване на средствата и финансови отчети. Ръководителят на проекта, със съдействието на счетоводителя ще подготвя подробни текущи технически и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за спазване на графика, постигане на индикаторите за успех на всеки етап и за постигнатите резултати след приключване на планираните дейности. Ръководителят ще води точна и редовна документация и ще следи за изрядни счетоводни отчети, съгласно изискваните форми, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща система за документация и счетоводно отчитане; ще води прецизни и редовни доклади и прозрачни сметки за изпълнението на проекта. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати. В доклада ще се посочва постигането на резултатите и целите на съответния проект чрез предварително зададените индикатори, както и се отчита реалното изпълнение на заложените стойности на индикаторите. Докладът ще описва и основните проблеми, възникнали по време на изпълнението на съответния проект, как тези проблеми са били решени, както и какви са били причините те да не бъдат преодолени. Освен техническия доклад и копия от съпътстващи документи, ще бъде подготвен и финансов отчет.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги, материали и ДМА - Месец 1-4 Координаторът на проекта ще подготви документация за подбор на изпълнители/доставчици; ще организира процедура за подбор на изпълнители/доставчици като по ПМС № 55/12.03.2007 г. ще бъдат проведени следните процедури:  Услугите по извършване на анализ на състоянието, мерките за визуализация и доставката на ДМА ще се избират на базата избор между 3 оферти, поискани от авторитетни организации в съответната област.  Доставката на предвидените материали ще е на база Договаряне без публикуване на пояснителен документ, като за целта ще бъдат поканени на преговори за определяне клаузите на договора най-малко трима кандидати. Процедурата ще се извърши в следните стъпки: Стъпка 1 - Изготвяне на документация за участие в процедура за определяне на изпълнител. Стъпка 2 - Издаване на Решение, по смисъла на чл.57а от ПМС № 55/2007г.:Бенефициентът издава Решение по чл.57а от ПМС № 55/2007г., за откриване на процедура на договаряне без пояснителен документ, в което мотивира избора на тази процедура, одобрява поканата за участие и посочва кандидатите, които възнамерява да покани за провеждане на преговори. Стъпка 3 - Назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Стъпка 4 - Изпращане на поканата. Стъпка 5 - Покана за сесия по отваряне на офертите до Представител на РС/ДО. Стъпка 6 - Договаряне с поканените кандидати: Комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа само ако са получени минимум ДВЕ оферти с изключение на случаите по чл. 57 ал. 1, т. 2, 3 и 6 и ал. 2 на Постановление № 55/12.03.2007 г. Стъпка 7 - Изготвяне на заключителен протокол от дейността на комисията, който съдържа класиране на кандидатите и предложение за сключване на договор с класирания на първо място кандидат. Стъпка 8 - Уведомяване на кандидатите. Стъпка 9 - Извършване на проверка за липса на обстоятелства по чл. 31, ал.1 и 2 от ПМС № 55/2007г. Стъпка 10 - Изпълнение на договора. Ще бъдат подписани договори с фирмите, предлагащи икономически и технически най-добри оферти, които в най-голяма степен отговарят на нуждите на бенефициента. Избраните изпълнители/доставчици ще бъдат поканени за представяне на документи удостоверяващи, че не попадат в обстоятелства, които отнемат правото им да подпишат договор - удостоверение за статут, за отсъствие на задължение към държавата и свидетелства за съдимост на представляващите фирмата. Едва след това ще бъдат подписани договори.
Дейност 3: Извършване на анализ на състоянието на организацията и проектиране на трудовата дейност - Месец 5-9 „МАТИОС” АД произвежда ръчно изкуствени облицовъчни камъни. Естеството на предлагани услуги и действащата нормативна уредба налагат наличието на механизми за следене на безопасните и здравословни условия на труд. В компанията има изготвени оценки на риска и утвърдени програми за минимализиране на риска. С цел изграждане на добре работещата система за осигуряване на ЗБУТ е необходимо изготвяне на анализ на състоянието, включващ следните пера:  Детайлен анализ на параметрите и оценка на съответствието със законоустановените пределно допустими гранични стойности на факторите на работната среда и мероприятията за защита от директен и индиректен допир с тоководещи части на електрообзавеждането;  Анализ и оценка на съответствието с приложимото законодателство спрямо изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, касаещи цялостната дейност на предприятието и спецификата на производствените дейности;  Анализ и оценка на системата за управление на риска за здравето и безопасността при работа и ефективността на прилаганите до момента мерки за контрол на риска за здравето и безопасността на работещите, ориентирани към организацията на работа, работното оборудване, работната среда, използваните суровини и материали;  Анализ на специфичните условия и характер на труд, свързани с най-значимите опасности създаващи риск за работещите и лицата пребиваващи в производствените звена на предприятието, източниците на опасност, условията при които е възможно възникване на инциденти, прилаганите организационни и технически мерки за минимизиране на риска;  Анализ и оценка на необходимостта от допълнително здравно наблюдение и изследвания на работещи по време на периодичните задължителни медицински прегледи в случаите на установен повишен риск за увреждане на здравето;  Оценка на осигурените и използвани към момента лични предпазни средства и средства за колективна защита на работещите от идентифицираните рискове и установените стойности на експозиция спрямо допустимите гранични стойности на факторите на работната среда и определяне на критерии за избор на подходящи ЛПС. Отчитането на резултатите от анализа на състоянието и проучването на възможностите за подобрение и прилагане на добри практики, ще бъде ориентирано към: - Организационни мероприятия за намаляване на риска при работа; - Технически мерки за обезопасяване на работното оборудване и ограничаване вредното въздействие на факторите на работното среда и контакта с вредни и опасни вещества; - Поддръжка, графици за периодични прегледи и своевременно отстраняване на несъответствия, създаващи предпоставка за възникване на опасно събитие; - Идентифициране на опасните зони и поставяне на знаци, сигнали и маркировка по безопасност и здраве; - Осигуряване на ефективни колективни и лични предпазни средства и екипировка; - Информираност, обучение и ангажиране на работещите за спазване на правилата за безопасна работа, предотвратяване на инциденти и поддържане нивото на безопасност.
Дейност 4: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло - Месец 5-6 "МАТИОС” АД произвежда ръчно изкуствени облицовъчни камъни. Естеството на предлагани услуги и действащата нормативна уредба налагат наличието на механизми за следене на безопасните и здравословни условия на труд. В компанията има изготвени оценки на риска и утвърдени програми за минимализиране на риска. „МАТИОС” АД разполага с лични предпазни средства и специално работно облекло, но в голямата си част то е морално остаряло и с минимални защитни елементи. Това често налага слагането на няколко ката облекло/предпазни средства едно върху друго, за да се осигури по-добра непропускливост. В условия на динамичен пазар и сериозна конкуренция сред производствения бранш, където борбата за качествена работна ръка е голяма, е важно компанията да запази своите служители като им демонстрира ангажираност към въпросите за безопасност и здраве при работа и предприема активни мерки за социална защита. Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло е първата стъпка в тази посока. Планираните материали са с качествено по-добри парамерти от наличните, много по-леки и комфортни за носене, максимално опростени, което автоматично ще доведе до повишаване производителността на целевата група. Те имат и много по-дълъг експлоатационен живот от стандартния клас, направени са от висококачествена материя. Посочените очила затворен тип са меки, с голям вътрешен обем, неалергични, предпазват от прах и отхвърлящи частици. Те са напълно затворени, с незапотяващи се лещи, което е новост за такъв тип предпазно средство и повишава гъвкавостта при работа. Шлемовете за заваряване са със автоматично затъмняващ се филтър. Системата представлява лека, компактна, съчетаваща всичко необходимо в едно цяло. Нейната изключителна „пакетна” конфигурация означава, че филтърът за газове може да се инсталира заедно с филтъра за частици и така да осигури допълнителна защита от специфични газове. Това е най-ергономичният респиратор с принудително подаване на въздух, който един заварчик може да използва. Шлемът е направен от здрав и лек материал, осигуряващ отлична защита чрез пълно покритие на ушите, врата и двете страни на главата. Защитното и работно облекло, ватенките, качулките, гамашите, ръкавелите, ръкавиците, обувките, престилките и др. са произведени от тъкани, устойчиви на изпиране и трудно запалими, съобразени с индивидуалните особености на работниците, предпазващи от искри и пръски разтопен метал, годни за използване и при ниски температури. Т.е. посочените материали ще дадат на работниците усещане за сигурност на работното място, ще улеснят процеса на дейност и ще повишат удовлетвореността на служителите.
Дейност 5: Дейности за популяризиране на проекта - Месец 2-10 Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от предприятието, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”:  Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи;  Поставяне на табела относно финансирането на входа на сградата - Табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган;  Публикуване на подробна информация за проекта на страницата в интернет на „МАТИОС” АД (цели, дейности и планирани/постигнати резултати), която периодично ще бъде актуализирана и допълвана;  Издаване на брошури с информация за дейностите по проекта и постигнати резултати; Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Всяка публикация на Бенефициента, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, ще съдържа следното заявление: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МАТИОС” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на Ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
САНСИ ООД
Ноавис ООД
Палтекс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 277 BGN
Общ бюджет: 125 326 BGN
БФП: 125 326 BGN
Общо изплатени средства: 125 326 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 125 326 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 326 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 527 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 799 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 799 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз