Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0034-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-05006
Наименование: "Подобряване на условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в МЦ "Света Ана" ООД
Бенефициент: Медицински център Света Ана ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 28.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: - Подобряване условията на труд в МЦ “СВЕТА АНА” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа; - Адаптиране на управленските процеси в МЦ “СВЕТА АНА” ООД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти; - Повишаване на производителността на заетите в МЦ “СВЕТА АНА” ООД.
Дейности: 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ Ще се изпълнят следните поддейности: І. Въведение Описание на дейността: Описване на състоянието на предприятието и организацията на работния процес. При установена необходимост ще се извърши оценка и измерване на всички фактори на работната среда. Към момента основен приоритет на ръководството е превантивността по отношение на технологията, работните места, организацията на работа, условията на труд, трудови злополуки, трудов травматизъм и социалното партньорство и обученията с цел повишаване на информираността и поддържане на добро ниво на познаване на изискванията за безопасна работа. В предприятието са извършени поредица от действия в съгласие с изискванията на ЗЗБУТ и с утвърдената Политика по безопасност и здраве. В рамките на тази дейност ще се извърши оценка на етап реализация на проекта при променените вече условия на труд с нововъведените подобрения на работната среда в предприятието. Обосновка на дейността: Идентифициране на работните места с повишен риск за здравето и безопасността на работещите по технологичните процеси с цел да бъдат подобрени условията на труд. ІІ. Изложение и анализ Описание на дейността: Описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в МЦ “СВЕТА АНА” ООД. По настоящем е разработена и утвърдена е програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска с конкретни цели за 2011 г. Налице е оценка на риска приложена към проектното предложение. В рамките на дейността по време на проекта ща се анализира състоянието в новите условия. Обосновка на дейността: Оценка на последователността, взаимодействието и връзката между технологичните процеси, осигурената безопасност на работа работните места и идентифициране на колективните и лични предпазни средства за защита с цел осигуряване на безопасни условия на труд. ІІІ. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност Описание на дейността: Описване как се прилага и как ще се усъвършенства организацията на трудовата си дейност, какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите. В процеса на работа са към момента на кандидатстване са установени несъответствия, които с дейностите по този проект ще бъдат отстранени: -Необходимост от допълнително по-качествено медицинско работно облекло и лични предпазни средства, с по-голяма устойчивост и степен на защита, което да осигури по-добра защита на работниците и по-голям комфорт в работна среда; -Необходимост от разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа, която да подпомогне и подобри безопасността по време на рабора и ефикасността на труда, да редуцира разходите по злополуки и да доразвие културата на безопасен труд в организацията; -Необходимост от осигуряване условия за безопасна работна среда чрез внедряването на система за дигитализация на рентгенов образец – намаляваща до минимум варианта за грешка, тъй като настоящата е с характеристики носещи риск от професионални заболявания. С предвидените дейности по проекта ще се преодолеят тези несъответствия и ще се подобри политиката на ръководството за безопасност и здраве при работа, ще се подобрят условията на труд на служителите и нивото на предлаганите услуги. В рамките на анализа при реализацията на проекта с подходящи методи ще се направи оценка на настъпилите подобрения и въздействието им върху работната среда. Обосновка на дейността: Цялостната модернизация на безопасността на работните процеси обхваща дейности за подобряване управлението на човешките ресурси. Доброто управление на човешките ресурси е свързано с мотивацията на служителите, която влияе пряко на тяхната ефективност и води до намаляване на трудовия травматизъм. Изпълнението на тази дейност включва и качествено обучение на работещите с модернизираното оборудване за обезопасяване на труда и личните предпазни средства. ІV. Заключение Описание на дейността: Обобщаване на постигнатите резултати от реализацията на останалите дейности и отчитане индикатора за резултат – превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания, чрез сравнителен анализ на данните от състоянието на здравословните и безопасни условия на труд преди въвеждане на мерките за подобряване условията на труд и резултатите след внедряването им и анализ на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели. Обосновка на дейността: Цялостният анализ показва резултатите от модернизацията на оборудването и личните предпазни средства, която е извършена с помощта на настоящата програма „Безопасен труд”
2. ДОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО Описание на дейността: Представяне на утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Обосновка на дейността: При спазване процедурите по ПМС №55 МЦ “СВЕТА АНА” ООД ще закупи и осигури нови и по-модерни предпазни средства и медицинско работно облекло за своите служители, тъй като е необходима подмяна и закупуване на предпазни средства и специално облекло за нуждите на заетите лица в предприятието.
3. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ Описание на дейността: Определяне на Политика по Безопасни и здравословни условия на труд, от Консултанта съвместно с ръководството на кандидата; Планиране на идентификацията на опасностите и овладяване на рисковете, които предприятието може да управлява и върху които се очаква да има въздействие; Извеждане на целите по Здравословните и Безопасни Условия на Труд; Разработване на проекти на документите от комплекта на СУБЗУТ /Процедури по Здравословните и Безопасни Условия на Труд/ и разработване на програма за Безопасни и здравословни условия на труд; Създаване на проекти за справяне с извънредни ситуации и способност за реагиране и практическата им проверка, съгласуване и утвърждаване от Ръководството на предприятието-кандидат; Организиране поетапно пробно внедряване на документите от СУБЗУТ; Провеждане на проверки и частични одити на пробно внедрените процедури, съгласуване и коригиране; Провеждане на обучение на Ръководството и изпълнителския персонал за внедряване на СУБЗУТ; Създаване на организация за редовно внедряване на Системата за Безопасни и здравословни условия на труд; Консултации по определяне и изпълнение на злополуките, инцидентите, коригиращите и превантивни действия по време на редовното внедряване на Системата за безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на вътрешен одит на цялата Система за Управление на безопасни и здравословни условия на труд; Съвместно провеждане на Преглед на Ръководството; Съвместно отстраняване на несъответствията, констатирани от вътрешния одит и подготовка за сертифициране. Обосновка на дейността: МЦ „СВЕТА АНА” ООД с оглед на визията си за поддържане и усъвършенстване на системата за управление и възможноста на фирмата да подобряват безопасните и здравословни условия на труд се предвижда внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно OHSAS 18001:2007
4. ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С НОВОВЪВЕДЕНО РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В рамките на дейността ще се възложи на изпълнител провеждането на обучение за всички служители в предприятието. Ще се проведе процедура по ПМС№55. В заданието към кандидатите ще предвиди следното: усъвършенстване уменията на работниците за работа с нововъведено оборудване в рентгенологията /ще се опише точно оборудването/; работа с нововъведен софтуер /за рентгеновия апарат/; основни похвати на работа съгласно OHSAS 18001:2007. В изискванията към учебните програми ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес на всички нива. Ще се изиска от участниците да използват съвременни интерактивни и иновативни методи на обучение, с акцент на практическите умения. Продължителността на обучението ще бъде 60 учебни часа. С избраната обучителна организация ще се подпише договор, който ще предвиди необходимите гаранции за изпълнението му. Обучението ще завърши с документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности, издаден от обучаващата организация и връчен на обучените лица срещу подпис. За успешното провеждане на обучението и усвояване на учебния материал обучаемите ще се разделят на групи според упражняваните в предприятието професии. Занятията ще се провеждат с частично откъсване от производствения процес, което ще се регламентира от управителя на дружеството със Заповед. Ще се провеждат проверки от членове на екипа по проекта в началото и в края на всеки курс. С оглед получаване на обратна връзка за удовлетвореността на обучените лица ще се попълнят изходящи анкетни карти, резултатите които ще се обобщят от екипа.
5. ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Дейностите по информиране и публичност ще се реализират, съгласно изискванията на ОП РЧР и Насоките по настоящата схема. Всички документи по проекта ще носят логото на ОП и ЕСФ. Ще се изтъква приноса на ЕС за реализацията на дейностите. Предвижда се провеждане на едно информационно събитие за местните медии и обществеността при завършването на проекта. При стартирането на проекта ще се поръча и изработи 1 информационна табела, която ще се постави на видно място на входа на сградата. Ще бъдят изработени и разпространени 1000 брошури за проекта. Поставяне на обозначителни стикери на новото оборудване и емблеми на работното облекло и личните предпазни средства. Информационни и комуникационни материали за безвъзмездната финансова помощ от ЕС съдържащи информацията както следва: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, които се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“. Информационните и обучителни събития, свързани с изпълнението на проекта, изрично ще оповестяват, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Корект Консулт 2004" ЕООД
стм консулт 2004 еоод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 128 553 BGN
Общ бюджет: 115 317 BGN
БФП: 115 317 BGN
Общо изплатени средства: 115 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 711 BGN
2013 72 536 BGN
2014 17 070 BGN
2015 0 BGN
115 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 854 BGN
2013 61 656 BGN
2014 14 509 BGN
2015 0 BGN
98 019 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 857 BGN
2013 10 880 BGN
2014 2 561 BGN
2015 0 BGN
17 298 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз