Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0301-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02020
Наименование: Усъвършенстване организацията на трудовата дейност в "Борела" ЕООД за повишаване ефективността на производството и производителността на труда
Бенефициент: БОРЕЛА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 16.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда в „Борела” ЕООД чрез осъществяване на комплекс от дейности, спомагащи за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт-подготовка и изпълнение Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Финансово осигуряване на дейностите по проекта. Финансово и техническо отчитане на изпълнението на проекта. Тази дейност е първата стъпка към успешното изпълнение на проекта.
Дейност 2. Управление на проекта Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 3. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност-подготовка На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Форми на организацията на труда; - Организация на работното място; - Методи на работа; - Режими на труд и почивка; - Трудови стандарти; - Условия на труд. Ще бъдат установени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, на базата на което ще бъде обоснована нуждата от оптимизирането на организацията на трудовата дейност като цяло или на отделни нейни елементи.
Дейност 4. Проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност-подготовка На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към цялостно проектиране или усъвършенстване на всички или някой от елементите на организацията на труда. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на фирмата.
Дейност 5. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло-подготовка В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 6. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси” -подготовка Подготовка за отпечатване на дипляни, листовки, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на фирмата и в специализиран сайт.
Дейност 7. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях-подготовка Подготовка за въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи, за своевременно преодоляване на разминаване между заложени и постигнати резултати при изпълнение на проектните дейности.
Дейност 8. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта-подготовка Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи, за да се постигне максимално съответствие между постигнатите и заложените резултати.
Дейност 9. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта-подготовка Подготовка за разработване оценка на състоянието на организацията на труда и ЗБУТ след въвеждането на система за усъвършенстване. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и доколко те са спомогнали за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 3. Анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност-изпълнение Координиране на дейностите от Екипа за управление на проекта. Ежемесечно отчитане за хода на работата. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта
Дейност 4. Проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност-изпълнение На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към цялостно проектиране или усъвършенстване на всички или някой от елементите на организацията на труда. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на фирмата.
Дейност 5. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло-изпълнение В съответствие с разпоредбите на Наредба №3/2001 за минималните изисквания за безопасност и опазването на здравето на работещите при използването на ЛПС на работното място, работодателят е осигурил един минимум от ЛПС, които, предвид изпълняваните дейности и съществуващите опасности за здравето и безопасността на работниците, не са достатъчни да осигурят адекватна защита. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица вредни фактори и рискове от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло.
Дейност 6. Популяризиране на проекта и на ОП „Развитие на човешките ресурси"-изпълнение Отпечатване на дипляни, листовки, плакати и табла. Публикации в специализирани издания и съобщения за проекта на интернет страницата на фирмата и в специализиран сайт.
Дейност 7. Наблюдение и вътрешен мониторинг за изпълнението на дейностите и резултатите от тях-изпълнение Въвеждане на система за вътрешна оценка; наблюдение, самооценка, въвеждане на корективи, за своевременно преодоляване на разминаване между заложени и постигнати резултати при изпълнение на проектните дейности
Дейност 8. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта-изпълнение Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи, за да се постигне максимално съответствие между постигнатите и заложените резултати.
Дейност 9. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта-изпълнение Разработване оценка на състоянието на организацията на труда и ЗБУТ след въвеждането на система за усъвършенстване. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и доколко те са спомогнали за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 102 071 BGN
Общ бюджет: 101 519 BGN
БФП: 101 519 BGN
Общо изплатени средства: 101 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 414 BGN
2013 50 883 BGN
2014 30 222 BGN
2015 0 BGN
101 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 352 BGN
2013 43 250 BGN
2014 25 688 BGN
2015 0 BGN
86 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 062 BGN
2013 7 632 BGN
2014 4 533 BGN
2015 0 BGN
15 228 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз