Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0209-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12011
Наименование: "подобряване на условията на труд в "РЕМОТЕКС-РАДНЕВО" ЕАД"
Бенефициент: Ремотекс - Раднево ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Подобряване на условията на труд в „РЕМОТЕКС-РАДНЕВО” ЕАД” гр. Раднево е подобряване на условията на труд в предприятието чрез адаптиране на управленските процеси към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип, управление и отчетност на проекта Дейността ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Счетоводител Екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Координаторът на проекта ще подпомага изпълнението на всички дейности по проекта, ще участва при избора на подизпълнители за конкретните дейности и ще подпомага дейността на подизпълнителите. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Екипът по проекта е избран съобразно специфичните нужди на всяка една от дейностите по проекта. Всеки член на екипа е професионалист, точен, лоялен и отговорен за изпълнение на поставените задачи.
Дейност 2: Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организцията на трудовата дейност Ефективното управление на трудовите процеси в една организация, основано на самонаблюдение, самооценка и подходящи мерки за подобряване, спомага във висока степен за намаляване на риска от професионални злополуки на работното място. За постигане на ефективност на производствения процес в „РЕМОТЕКС – РАДНЕВО” ЕАД трябва да се извърши, като задължителна дейност, анализ на състоянието на трудовата дейност и да се проектира правилно организацията й. За успешното осъществяване на анализа на трудовата дейност и организацията й се изисква не само добро познаване на трудовите процеси в дружеството, но и правилно определяне на силните и слабите страни на организационната структура на трудовия процес. Това означава, че всички работещи в дружеството от управленския състав до последния работник трябва да осъзнаят ползата от усъвършенстване на организационната структура в дружеството и произтичащите от това права и отговорности на всеки служител. Ефективната организация на трудовата дейност в „РЕМОТЕКС – РАДНЕВО” ЕАД ще доведе до повишване на трудовата дейност на служителите в предприятието, ще създаде умения за контрол на процесите така, че да се създават надеждни и с постоянно качество продукти и услуги. Чрез набелязване на инструменти за непрекъснато усъвършенстване на организацията на трудовата дейност /вътрешни одити, наблюдение над процесите, коригиращи и превантивни действия, прегледи от ръководството / ще се повишат трудовата дейност на работниците в дружеството. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще включва: 1. Въведение – ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност; 2. Изложение и анализ - ще се опишат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4. Заключение Тъй като дейността ще бъде организирана от външен изпълнител, при осъществяване на избора му ще се съблюдават предвидените в Постановление на Министерски съвет № 55/12.03.2007 г. условия, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”. Тъй като стойността на разработването и въвеждането на системата по здравословни и безопасни условия на труд възлиза на 36 000 лв., избора на изпълнител ще бъде извършен чрез избор между три оферти. Кандидатът ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение и ще ги оцени по критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Дейност 3: Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 В рамките на дейността ще бъдат осъществени следните поддейности: 3.1. Разработване и внедряването на Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 Разработването на системата преминава през следните етапи: - Диагностичен одит от Консултантска фирма - свързан с диагностициране състоянието на трудовите процесите в компанията, във връзка с предстоящото разработване и внедряване на СУ в съответствие с изискванията на стандарта за здравословни и безопасни условия на труд; - Сформиране на работна група, включва среща на консултантите с висшето ръководство, с цел сформиране на Работна група от служители на фирмата. Членовете на работната група, под ръководството на упълномощен представител на ръководството на организацията, ще съдействат на консултантите в процеса на разработване и внедряване на СУ. На този етап консултантите разясняват бъдещите задължения и отговорности на всеки член на работната група; - Провеждане на обучение на членовете на работната група за въведение в стандарта съгласно основните изисквания на OHSAS 18001:2007; - Събиране и предоставяне на информация от работната група относно дейността на фирмата и използваната в процеса на работа документация, включваща процедури, инструкции, вътрешно фирмени правилници, правила за здравословни и безопасни условия на труди др. и оценяване на тяхната пригодност; - Стратегическо планиране на Системата за управление (СУ) на здравословни и безопасни условия на труд. Изяснява се организационната структура на фирмата, взема се решение от страна на консултантите съвместно с работната група за броя и формата на документацията на СУ; - Поетапно разработване на документацията на СУ. Консултантът разработва процедурите по здравословни и безопасни условия на труд, прилежащите формуляри и приложенията към тях. Специалисти във фирмата разработват инструкции. Разработва се Наръчник за здравословни и безопасни условия на труд. Определят се политиката и целите по безопасност на труда съвместно с висшето ръководство. Консултантът разработва цялата документация на СУ, като същевременно я изпраща за проверка и съгласуване на Координатора по здравословни и безопасни условия на труд. Финализираната документация се одобрява и утвърждава от висшето ръководство на фирмата. Резултатът е разработена С; - Внедряване във фирмата. Процесът включва разпространяване на одобрената и утвърдена от висшето ръководство документация на СУ на здравословни и безопасни условия на труд на всички нива във фирмата и разясняването й на служителите; - Вътрешен одит на СУ на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата, откриване на несъответствия и последваща проверка на предприетите действия. Етапът приключва с изготвянето на доклад. Тъй като дейността ще бъде организирана от външен изпълнител, при осъществяване на избора му ще се съблюдават предвидените в Постановление на Министерски съвет № 55/12.03.2007 г. условия, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”. Тъй като стойността на разработването и въвеждането на системата по здравословни и безопасни условия на труд възлиза на 18 000 лв., избора на изпълнител ще бъде извършен чрез избор между три оферти. Кандидатът ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение и ще ги оцени по критерий „икономически най-изгодна оферта”. 3.2. Сертифиране на разработена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 Процедурата по издаване на сертификат преминава през следните етапи: - Провеждане на сертификационен одит от Сертифицираща организация на място, включващ преглед на документацията на фирмата и практическото приложение на СУ на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007; - Изготвяне на подробен доклад от сертифициращата организаия; - Предприемане на коригиращи действия при необходимост; - Одит на предприетите коригиращи действия; - Издаване на сертификат от сертифициращата организация за внедрена и работеща СУ за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007. Тъй като дейността ще бъде организирана от външен изпълнител, при осъществяване на избора му ще се съблюдават предвидените в Постановление на Министерски съвет № 55/12.03.2007 г. условия, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”. Тъй като стойността на сертификацията за OHSAS 18001:2007 възлиза на 20 000 лв., избора на изпълнител ще бъде извършен чрез избор между три оферти. Кандидатът ще събере не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение и ще ги оцени по критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Производствената база на „РЕМОТЕКС–РАДНЕВО” ЕАД е проектирана и реализирана преди 46 години, в значителна степен производствените цехове и производственото оборудване са амортизирани. Поради това актуализираната през 2011 г. от Служба по трудова медицина оценка на риска на работните места за дружеството показва лимитиращи рискове като: • Неблагоприятен микроклимат /недостатъчно отопление в: „Заводски ремонт багери” /ЗРБ/, „Рудничен ремонт багери” / РРБ/, „Ремонт вагони и електровози” /РВЕ/, цех Леярен/; • Недостатъчно осветление; • Прах и химични агенти, превишаващи допустимите стойности /цех Леярен, „Ковашко – пресов цех” /КПЦ/, ЗРБ, РВЕ/ ; • Шум и вибрации над граничните стойности. /РВЕ, Леярен, КПЦ, Механичен цех, цех Барабани и ролки/. Необходима е основна реконструкция и модернизация на производствената база и мощности. Това е свързано с много големи капиталовложения, които в настоящия момент не могат да бъдат реализирани от предприятието. Поради тази причина на настоящия етап за опазване здравето и безопасността на работещите са необходими ефективни работно облекло и лични предпазни средства. Ръководството на „РЕМОТЕКС–РАДНЕВО” ЕАД е покрило всички изисквания на ЗЗБУТ и подзаконовата нормативна уредба, относно безопасните условия на труд в предприятието. Със закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства, които са с по-добри характеристики от изполваните в момента и осигуряващи по-висок клас на защита, ще се подобрят безопасните условията за труд на целевата група. С цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в „РЕМОТЕКС-РАДНЕВО” ЕАД, съобразени с идентифицираните за дружеството рискове се планира да се закупят следните лични презпазни средства и работни облекла: 1. Работно облекло • Лятно работно облекло от 100% памук – за 914 работника - наличното такова е с преобладаващо съдържание на полистер и минимално съдържание на памук, което е некомфортно за работа и създава предпоставки за заболявания в следствие на задържаната влага от изкуствената материя ; • Работно облекло от естествена кожа за заварчици за 93 работника – наличните такива са изработени изцяло от памук с пришити парчета кожа в лицевата част. С цел увеличаване степента на безопасност при този вид работа е необходимо закупуването на защитно облекло (костюм) с повишена защита от висока и ниска повърхностна температура, изработено от естествена кожа и док. 2. Обувки • Цели с метално бомбе и пластина, водозащитни, анатомична стелка абсорбираща потта, маслоустойчива подметка – за 915 работника - работещи на открито и работещи в производствените и ремонтни цехове. • Половинки с метално бомбе и пластина, водозащитни, анатомична стелка абсорбираща потта, маслоустойчива подметка – за 5 работника - работещи в лаборатории: “ Изпитвателна лаборатория, електрически и повдигателни съоръжения" и Лаборатория „Механични изпитвания”; • Цели с композитно бомбе, топлоустойчиво ходило до 300 °С – за 11 работника на длъжност „топилчик” и „термист” в цех „Леярен” Към момента работниците и служителите от целевата група разполагат с цели обувки и обувки половинки, които са изработени от изкуствена кожа – без анатомична стелка и обикновена грайферна подметка. Със закупуване на обувки, с по-добри характеристики и осигуряващи по-висока степен на защита, ще се подобри комфорта при работа и ще се предотврати възможността от механична опасност – падане, подхлъзване, удряне с метален предмет и др 3. Маски Във връзка с подобряване безопасните условията на труд за работещите в цеховете на предприятието, в които се наблюдават най-високи стойности на прах и химични агенти ( цех „Леярен”, Ковашко-пресов цех, цех „Заводски ремонт багери” и цех „Ремонт багери и електровози”) е целсъобразно да бъде направена подмяна на използваните маски с такива, които притежават по-висок клас на защита, както следва: • Срещу твърди нетоксични частици и аерозоли (12 пъти ПДК) – за двама работника на длъжност: Изтърсвач форми и отливки в цех „Леярен”; • Сгъваема, срещу твърди нетоксични частици и аерозоли (4 пъти ПДК) – за 63 работника в „Ковашко-пресов цех”, „Заводски ремонт багери” и „Ремонт вагони и електровози”; • С активен въглен и клапа срещу прах (12 пъти ПДК) - за 12 работника на длъжност Оператор, оборудване за почистване на метал и бояджия, промишлени изделия. 4. Защитни ръкавици • Антивибрационни ръкавици от синтетичен велур за 23 работника - във връзка със спецификата на извършваната работа и с цел подобряване условията на труд на работниците от цех „Леярен” (формовчици и дооформител метал) е целесъобразно използваните в момента ръкавици от цепена телешка кожа да бъдат заменени с антивибрационни; • Топлоизолационни ръкавици за заварчици - за 25 работника - за предотвратяване на опасността от злополуки и осигуряване на безопасна работа на електрозаварчиците и оксиженистите – газозаварчици в предприятието е целесъобразно използваните от тях предпазни ръкавици от хромова телешка кожа да бъдат заменени с топлоизолационни защитни ръкавици с по-висок клас на защита, изработени от велур обработен за трудногоримост. 5. Антифони Всички работещи в среда с високи нива на шум разполагат със законово предписаните антифони. По-голяма част от тях са вътрешни, което създава затруднения при тяхното използване. С цел подобряване условията на труд на работещите в цех „Леярен”, „Ковашко пресов цех” и „Механичен цех”, където измерваните шумови нива и вибрации са над граничните стойности, е целесъобразно да бъдат закупени външни антифони, които ще осигурят по-добър комфорт на работниците при тяхното използване и ще повишат безопасността при работа, а именно: • Външни, намаляващи шума 12 dB – 41 броя ; • Външни, намаляващи шума 20 dB – 30 броя; • Външни, диелектрични – 6 броя Тъй като дейността за доставка на работно облекло и лични предпазни средства ще бъде организирана от външен изпълнител, за избора му ще се приложи Постановление 55 /12.03.2007г. на Министерски съвет, както и изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.02: „БЕЗОПАСЕН ТРУД”. Тъй като стойността на предвиденото за закупуване по проекта работно облекло и лични предпазни средства възлиза на 84 835,20 лева, за избора на изпълнител ще бъде приложена процедурата Договаряне без публикуване на пояснителен документ. При тази процедура водещата организация кани на преговори за определяне на клаузите на договора най-малко трима кандидати. Етапът ще приключи с подписване на договор за доставка с избрания подизпълнител.
Дейност 5: Популяризиране и визуализация на резултатите от проекта В рамките на дейността са предвидени следните мерки за публичност и визуализация: 1. Формуляри с лого на проекта, които ще се използват за всички писмени документи, изготвяни в рамките на проекта; 2. Стикери - 100 броя; 3. Брошури – 500 броя; 4. Плакати – 20 броя; 5. Информационни табели – 2 бр.; 6. Интернет презентации – на интернет сайта на фирмата ще се публикува резюме на проекта с информация за Донора, за целите и задачите, обхвата, място на изпълнение, основните дейности, броя бенефициенти, размера на гранда и бюджета на целия проект. С презентациите ще се постави началото на база данни на проекти, показващи положителни практики.– 4 бр.; 7. Публикации в местни и регионални медии – 5 броя ; 8. Пресконференции – 2 броя; Всички дейности по информираност и публичност ще се извършат съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР. За целите на проекта ще бъде избран изпълнител съгласно ПМС 55/12.03.2007 г., както и съгласно изискванията на Договарящия орган, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG 051PO001-2.3.02: „Безопасен труд” . Поради ниската стойност на услугата /под 15 000 лв./ , изборът на подизпълнител ще бъде направен на базата на проучване на фирми предлагащи изработката на съответните рекламни материали и събиране на 1 оферта, отговаряща на техническите изисквания в договора за безвъзмездна финансова помощ. Извършените разходи ще бъдат доказани с първични платежни документи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 828 BGN
Общ бюджет: 14 046 BGN
БФП: 11 237 BGN
Общо изплатени средства: 28 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 293 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 049 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 244 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 244 BGN
Финансиране от бенефициента 35 366 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз