Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Система за Интернет търговия чрез социална мрежа UGift.me
Бенефициент: "ПрайМедия Сървисис" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Система за Интернет търговия чрез социална мрежа UGift.me
Дейности: Дейност 1. Доставка, монтаж и изпитване на оборудването
Дейност 2. Разработване на бизнес и маркетингова стратегия
Дейност 2.3. Консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга - Разработването на универсална технология за интеграция с услуги на трети страни
Дейност 2.1. Провеждане на търгове за избор на доставчици на услугите, избор на доставчици и сключване на договори
Дейност 2.4. Консултантски услуги, свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга - Консултиране по въпросите на сигурността на системата
Дейност 2.5. Консултантски услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес - Провеждане на технически тестове
Дейност 2.6. Консултантски услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес - Провеждане на потребителски тестове
Дейност 2.7. Одит
Дейност 2.8. Публичност и визуализация на проекта
Дейност 3. Дейности по управление, отчитанеи вътрешен контрол на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004”
Велиса-1 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 513 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 000 BGN
2013 - 46 000 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 100 BGN
2013 - 39 100 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 900 BGN
2013 - 6 900 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 116 363 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители по ПМС 55/2007
Индикатор 4 Сключени договори с изпълнители след проведени процедури за избор. Закупено и доставено производствено оборудване (ДМА)
Индикатор 5 Предоставени услуги за изготвяне на маркетингово проучване и бизнес план за внедряване на иновативния процес
Индикатор 6 Предоставени услуги свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга - респективно за разработването на универсална технология за интеграция с услуги на трети страни
Индикатор 7 Предоставени услуги свързани с оптимизиране на технологиите за внедряване на иновативната услуга. респ. за консултиране по въпросите на сигурността на системата
Индикатор 8 Предоставени услуги свързани с провеждане на технически тестове
Индикатор 9 Предоставени услуги от инженерно-технически характер за внедряване на иновативния процес - провеждане на потребителски тестове
Индикатор 10 Извършен одит на проекта
Индикатор 11 Изпълнени дейности по публичност на проекта
Индикатор 12 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта
Индикатор 13 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия (брой) (Определение: брой проекти за разработване и комерсиализация на иновативни продукти/процеси/услуги)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз