Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0066-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/066-01
Наименование: "Подкрепа на АСП за управление на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма Регионално развитие"
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2012
Начална дата: 24.08.2012
Дата на приключване: 24.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да подсили административния капацитет на АСП и да подпомогне дейността й в качеството й на конкретен бенефициент по ОПРР, за да гарантира успешно и ефективно изпълнение на ангажиментите по управление и изпълнение на СРИП и максимално и ефективно усвояване на средствата.
Дейности: дейност 1 Администриране процеса по управление, изпълнение и контрол на СРИП
дейност 2 Доставка на техника и оборудване за изпълнение на СРИП
дейност 3 Провеждане на координационни срещи и публичност на ниво СРИП
дейност 4 Дейности за информация и публичност на проекта
дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Еком 2001” ЕООД
"АРТ УИНАР" ЕООД
"Медия Пойнт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 411 BGN
Общ бюджет: 75 469 BGN
БФП: 75 469 BGN
Общо изплатени средства: 147 372 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 115 181 BGN
2014 32 191 BGN
2015 0 BGN
147 372 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 904 BGN
2014 27 362 BGN
2015 0 BGN
125 266 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 277 BGN
2014 4 829 BGN
2015 0 BGN
22 106 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведено обучение на екипа за управление на СРИП в страна-членка на ЕС
Индикатор 2 Брой обучени лица в страна-членка на ЕС
Индикатор 3 Организирани срещи на екипа за управление на СРИП
Индикатор 4 Брой участници в национални срещи с представителите на медиите
Индикатор 5 Брой изплатени възнаграждения на екипа за управление на СРИП
Индикатор 6 Брой материално стимулирани членове на екипа на СРИП
Индикатор 7 Проведени прес-конференции (общо Техническа помощ и СРИП: 2 и 8)
Индикатор 8 Реализирани медийни отразявания
Индикатор 9 Брой Национални срещи с минимум от 50 представители на медиите и екипите на проектите в СРИП
Индикатор 10 закупен мултифункционална машина
Индикатор 11 закупени преносими компютри
Индикатор 12 Подготвени и реализирани постери «ПРЕДИ и СЛЕД»
Индикатор 13 Подготвени и реализирани брошури
Индикатор 14 Брой популяризиращи ноут-падове
Индикатор 15 Подготвени и реализирани информационни банери
Индикатор 16 Подготвени и реализирани проектни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз