Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0093-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-16002
Наименование: ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 85 СЛУЖИТЕЛИ НА РОСТЕР ООД, ЗАЕТИ С ВИСОКОРИСКОВИ ДЕЙНОСТИ
Бенефициент: РОСТЕР ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Дългосрочно подобряване на условията на труд в „Ростер” ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството за безопасност и здраве при работа. Проектът предвижда дейности, чието изпълнение ще доведе до въвеждането на нов подход при регламентирането и нормирането на труда в Ростер ООД и до осъвременяването и подобряването на системата от трудови стандарти, съществуваща в предприятието. Благодарение на предвидените последователни дейности (задълбочен анализ на организацията на трудовата дейност и изготвяне на стратегическа програма от мерки за гарантиране на безопасността при работа, дизайн на организацията на трудовата дейност, осигуряване на максимална защита на заетите при извършване на трудовите им задължения, обучение за правилно и безопасно опериране с новозакупено оборудване) управленските процеси в предприятието ще бъдат адаптирани към този нов подход и изпълнението им ще допринесе пряко за намаляване на трудовите злополуки в предприятието, а непряко - за повишаване
Дейности: Дейност 1 Изграждане на екип и вътрешна система за управление на проекта 1.1 Сформиране на екип на проекта През първата седмица от изпълнението на проекта ще бъдат сключени договори с членовете на екипа. Качествата на всеки един от тях ще отговарят на изискванията за заеманата длъжност. Ръководителят на проекта ще бъде специалист с многогодишен опит в разработвантето и изпълнението на прокти с финансиране от европейските предприсъединителни и структерни фондове и ще е личност с доказани организационни качества и умения в областта на управлението на проекти с външно финансиране. На всеки ключов етап от изпълнението на проекта ще бъде използван външен консултант притежаващ многогодишен опит в разработването и реализирането на проекти по линия на европейските предприсъединителни фондове. Екипът на проекта включва следните членове:  Ръководител на проекта  Технически координатор  Счетоводител на проекта 1.2. Изграждане на система за вътрешен мониторинг Описание След сформирането на екипа ще бъдат проведени няколко работни срещи за разясняване на конкретните задължения и отговорности на всеки, за обсъждане на предстоящите дейности и изготвяне на подробен график за работа през първия месец от проекта. По време на тези срещи ще бъде създадена вътрешна система за мониторинг и контрол. Вътрешната система за мониторинг, оценка и отчет по проекта ще се изгради на базата на основни принципи и правила, които ще гарантират качественото изпълнение на дейностите, постигането на заложените резултати и целесъобразното изразходване на средствата. До края на първия месец от стартирането на проекта екипът му ще изработи основните принципи и правила въз основа на които ще работи системата за вътрешен мониторинг. Мониторингът ще бъде текущ – технически и финансов. Ще се следи техническото изпълнение на дейностите, постигането на качествените и количествени резултати, ще се осъществява контрол върху целесъобразното разходване на средствата съгласно заложените резултати и изискванията на финансиращата институция. Ще се изготвят изискваните отчети и справки. Срещите на екипа ще се провеждат поне веднъж месечно с цел да се синхронизират действията на всички негови членове, да се следи напредъка на проекта и постигането на междинните резултати. В случай на възникнали трудности ще се организират и нерегламентирани „ad hoc” срещи с цел навременното предприемане на корективни действия за отстраняване на проблемите. При провеждането на срещите ще се изготвят протоколи тип „мемо”, в които ще се регистрират взетите решения. Регулярно ще се ревизира детайлизирания месечен график на дейностите и при необходимост ще се предвижда възможност за корекция. Обосновка За постигане на целите на схемата за БП и съответно на проектното предложение е необходимо да се създаде подходящата организация за управление на проекта и да се разработи системата за вътрешен мониторинг и отчитане пред ръководството на фирмата и съответно – пред УО на финансиращата институция.
Дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители Описание Паралелно ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на доставките на оборудване и работно облекло и защитни средства и изпълнители на услугите по обучение (теоретично и практическо) за използване на нововъведено оборудване. Съгласно ръководството за изпълнение на проектите екипът на проекта ще изготви тръжното досие и ще проведе тръжните процедури, в съответствие с ПМС 55/03.2007 г. и хармонизираното законодателство, включващи следните стъпки: 2.1 Разработване на тръжна документация; 2.2 Съгласуване на тръжната документация с управляващия орган/ междинното звено; 2.3 Изпращане на покани до потенциални оференти и получаване на поне три оферти; 2.4 Провеждане на тръжна сесия и избор на изпълнител на дейностите; 2.5 Подписване на договор с избрания доставчик, след предварително одобрение на процедурата от възложителя. Обосновка Решението част от дейностите да бъдат възложени на изпълнители се дължи на убеждението ни, че честното съревнование между потенциалните оференти в рамките на процедури за избор на изпълнители ще осигури най-ефективното разходване на средствата. Използването на процедура за подбор гарантира избора на оптимално добра оферта при спазване на принципа на честното съревнование между оферентите. Процедурите ще се проведат още в началото на проекта, защото достатъчно големият предвиден период от време за изпълнението им ще позволи да се направи широко проучване сред потенциалните доставчици и да се подбере икономически най-изгодната оферта.
Дейност 3 Извършване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «РОСТЕР» ООД Изпълнението на тази дейност ще се раздели на две поддейности: 3.1 Извършване на широк анализ за текущото състояние на трудовата дейност на Ростер ООД от гледна точка на структурата на организационната дейност, силните и слабите и страни, както и рисковете и възможностите за оптимизирането и (SWOT анализ). Въз основа на този анализ и идентифицираните силни и слаби места в организацията на труда и ще се набележат съответните проблемни области, които трябва да се преодолеят. 3.2. Проектиране на организацията на трудовата дейност във фирмата В тясно сътрудничество с мениджърския състав на предприятието, избраният в рамките на дейност 2 изпълнител на поръчката ще проектира наново организацията на трудовата дейност по такъв начин, че да се оптимизират трудовите процеси и да се усъвършенстват правилата и процедурите, които следва да се спазват при изпълнението на дейността от всички работници и ръководителите на отделните звена във фирмата. Ще се въведе, например, нова и по-ефективна процедура при случай на пожар, правила за изготвяне на доклади за използваното оборудване и машини, актуализиране на правилата за охрана на труда и плановете за действие, организиране обучиения и инструктажи, и др. Структурата на анализа на състоянието ще съдържа следните части: Раздел I. Въведение – в тази част изпълнителят на дейността с помощта на „Ростер” ООД ще опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; Раздел II. Изложение и анализ – в тази част, изпълнителят на поръчката ще анализира силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Раздел III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – тук ще се обоснове и опише подробно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще се опишат методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на ефективността и безопасността на трудовата дейност на служителите; Раздел ІV. План за действие – в тази част ще се изготви препоръчителен набор от мерки и дейности, които фирмата следва да изпълни в рамките на следващите 3 години, за да подсигури въвеждането на усъвършенстваната организация на трудовата дейност и прилагането на съответните методи и средства за мониторинг и отчитане на дейността. Раздел V. Заключение Обосновка Изпълнението на дейността има пряко отношение към първата специфична цел на проекта за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в „Ростер” ООД и създаване на предпоставки за повишаване производител-ността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Същевременно тя ще отговори възможно най-пълно на описаната по-горе (раздел 4.2. Съответствие от формуляра) нужда от цялостно проектиране на организацията на работния процес във фирмата, който да осигури висока ефективност при работа (респективно, по висока производителност на труда) при спазване на строги правилаза безопасност. Дейността е насочена към осигуряване на оптимални възможности за дългосрочно развитие на Ростер ООД, не само като лоялен и конкурентоспособен партньор, но и като социално отговорно предприятие, поставящо на приоритетно място грижата за безопасността и здравето на служителите си.
Дейност 4 Изпълнение на мерки за обезопасяване на труда в предприятието 4.1. Доставка на оборудване, свързано с подобряване условията на труд През 9-10 месец от изпълнението на проекта ще бъде доставена противопрашна уредба – съоръжение, което ще осигури обезпрашаването на работните терени при изпълнението на възложени поръчки за механизирано събаряне на сгради. Приблизително 50% от поръчките на фирмата са именно с такъв характер. Предвиденото за закупуване оборудване има следните характеристики: - Електромотор с високомощностно колело на перката, регулатор на потока, мощност 3 kW - Дюзи за разпръскване - Подемно устройство с функция за вертикален подем - Управление за контрол на модула - Команден блок за повдигане и завъртане с трифазен електромер от 230 до 400 V - Водна помра 2,2 kW - Воден филтър от стомана - Рамо от стомана с хидравлично прибиране и изваждане, максимална височина – 5,4 м. - Максимално тегло на уредбата – 1 200 кг. Обосновка: Сериозен проблем и причина за един от най-големите рискове за здравето на работещите по обектите е високата запрашеност, която се образува при извършването на дейностите по разрушаване и демонтиране. При извършените оценки на риска службите по трудова медицина оценяват този проблем като един от най-рисковите за здравето на работещите. Към момента на кандидатстване той все още не е решен качествено. 4.2. Доставка на предпазни средства и специално работно облекло През осмия месец от проекта ще бъдат доставени посочените по-долу в табличен вид работни облекла и защитни средства. № Наименование Брой 1. Негорим работен костюм – летен (висок клас негорим плат) – за работниците, изложени на риск от огън. Характеристики: висококачествен негорим материал с дълготрайна огнезащита, проводящи влакна за безопасно предпазване от статичното електричество. Костюмът осигурява ограничена защита срещу ефекти от химически течности. Материалът за костюма се използва при излагане на огън или изгорени частици, въглени и пръски. Неватиран. 55 2. Негорим работен костюм – зимен (висок клас негорим плат – ватиран) – за работниците, изложени на риск от огън. Характеристики: висококачествен негорим материал с дълготрайна огнезащита, проводящи влакна за безопасно предпазване от статичното електричество. Костюмът осигурява ограничена защита срещу ефекти от химически течности. Материалът за костюма се използва при излагане на огън или изгорени частици, въглени и пръски. Ватиран. 55 3. Работен костюм обикновен със светлоотразителна лента, летен – куртка и панталон – за останалите работници 30 4. Работен костюм обикновен – зимен – със светлоотразителна лента – куртка и панталон – за останалите работници 30 5. Каска 85 6. Антифон 20 7. Очила 51 8 Ръкавици – Характеристики: цепена телешка кожа, подсилена длан, дължина 35 см 85 9. Зимни боти 85 10. Обувки половинки 85 11. Цяла лицева маска 51 12. Колан/сбруя за резачите на метал Х-ки: Работен позициониращ колан с коланов ремък за цялото тяло – с прикачване на гърба 18 Обосновка За работниците, изложени на риск от огън и досег с опасни вещества и остри предмети (резачи на метал, заварчици, товарачи, работници строителство, техник строителство и архитектура) са предвидени работни костюми с много висока защита при експозиция на огън и частична защита срещу ефекти от химически течности. В зимни условия ще се използват ватирани костюми, а при летни условия – съответно неватирани. Материалът за костюма се използва при излагане на огън или изгорени частици, въглени. Към момента на кандидатстване такива костюми не са осигурени на работещите в «Ростер» ООД. За останалата част от работниците (шофьори, автомеханици, автомонтьори, машинисти, фадромисти, машинен оператор, водачи на мотокари и др.) са предвидени работни костюми със светлоотразителни ленти. Използваните към момента работни костюми са вече амортизирани, износени и нямат светлоотразителни ленти. Сега наличните каски, антифони, очила, зимни и летни обувки и ръкавици са амортизирани и не изпълняват качествено функцията си на защита. Затова има сериозна нужда от подмяната на тези защитни средства за всички 85 заети лица, но поради допусната техническа грешка, по проекта ще бъдат доставени само част от необходимите. Зимните обувки (боти) ще са от естествена лицева кожа, хидрофиобирана, масло- киселинноустойчиво, PU/каучуково ходило, издържащо на 300С, антистатично, за разлика от сега използваните, които са само с метално бомбе и пластина. Работните обувки (половинки) от телешка кожа ще са масло- киселинноустойчиви, PU/TPU, антистатично, с метално бомбе и пластина, за разлика от сега използваните, които са само с метално бомбе и пластина. Предвидените нови каски ще бъдат с 4 точково закрепяне, текстилна околоожка с въртящ механизъм за регулиране на закрепването, кожен начелник, за разлика от сега наличните, които нямат възможност за закрепване. Предвидени за закупуване са нови цели лицеви маски с висок клас химическа защита. Сега наличните полу-маски притежават по-нисък клас химическа защита, а този вид защита е от ключово значение за предотвратяване на евентуални увреждания на здравето със сериозни последици при работа в опасни обекти, каквито са предстоящите за изпълнение поръчки по демонтиране на химически инсталации в „Лукойл Нефтохим” – Бургас, „Холсим – България“ АД, ЕТ „Булмет”, „Каменица” АД и др. Новите цели лицеви маски ще имат широк панорамен визьор от поликарбонат, завиване на филтъра в предната част, висок номинален фактор на защита, ниско съпротивление при вдишване и издишване, Филтър за органични, неорганични и киселинни газове и пари; амоняк и органични амини, твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, радиоактивни и токсични частици, бактерии и вируси. С тези си характеристики те ще са много по-добри и ще осигуряват много по-качествена защита от сега използваните от фирмата. Новите очила ще са с поликарбонатен визьор, регулируеми рамки, механична защита, олекотени, имат филтри за защита от UV лъчи и филтри против слънчево заслепяване, олекотени, с което ще са по-добри от сега използнаните обикновени защитни очила, които нямат UV филтри и филтри против слънчево заслепяване. Ще бъдат закупени също 18 бр. колан/сбруя за резачите на метал. Заетите на тази длъжност често демонтират съоръжения с височина до 20-30 метра и са подложени на сериозни рискове от механични увреждания и падане. За предотвратяване на тези рискове резачите следва да се вързват с подобни колани и въжени ремъци, които трябва да са от много висок клас – поради сериозните височини, на които се работи. Такива предпазни средства от висок клас към момента не са осигурени в «Ростер» ООД. Коланите (сбруя) ще са с улеснено регулиране на бедрените и/или раменните колани, разпределителна, ударопоглъщаща пластина на гърба, 2 предпазни точки, позициониращ колан, 2 странични позициониращи точки (лява и дясна), комфортни подложки на талията, гърба и слабините. Предвидените за доставка антифони (външни шумозаглушители) ще са леки, с големи ергономични чашки, пълни с акустична пяна, меки, неалергични възглавнички, многостепенно регулиране. Степента на защита, която ще осигуряват е 35 dB. Към момента такива защитни средства не са закупени. Кандидатът ще закупи и осигури посочените предпазни средства и работно облекло за своите служители, за да задоволи идентифицираните и обосновани в раздел 4.4. на настоящия формуляр нужди и проблеми на целевите групи – нужда от подмяна на част от остарелите работни облекла и закупуване на нови и по-модерни предпазни средства или специално облекло за постигане на значително по-висока защита от опасности на заетите лица.
Дейност 5 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии В началото ще бъдат сформирани групите за обучение от персонала на компанията. В случай че някой от предварително подбраните служители няма възможност да премине курсовете той ще бъде заменен от друг с подходяща подготовка и мотивация за включване. След това ще започне провеждането на обучителен курс, в който ще вземат участие 15 служители, имащи отговорности, свързани с правилното опериране на техниката и организирането на трудовата дейност, както следва: Техници стр-во и архитектура – 3 души, Началник, смяна – 3 души, Машинист, багер – 3 души, Шофьор на товарни автомобили – 3 души, Технически ръководител – строителство – 1, Водач мотокар – 2 души. Обучението на персонала ще бъде съобразено със спецификата на нововъведеното работно оборудване и със начертаните в рамките на анализа (Дейност 3) препоръки и мерки за вевъждане и поддържане на новата организация на трудовата дейност. В програмата за обучени ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Също така обучението ще бъде съобразено с хоризонталните принципи на ЕС, и ще съдържа информационно-обучителен модул за спецификите на отделните хоризонтални принципи. Обучителният курс ще бъде с продължителност 50 учебни часа, включващи теоретическа и практическа подготовка. Обучението ще се извърши в съответствие с установените и обосновани в раздел 4.4. на настоящия формуляр нужди на работодателя „Ростер” ООД и ще е насочено главно към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване. След извършване на дейностите по обучение ще бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности.
Дейност 6 Публичност и визуализация Още през първия месец след началото на проекта (а впоследствие периодично най-малко веднъж на два месеца) на интернет – страницата на кандидата – www.rosterbg.com ще бъде публикувана информация за стартирането и напредъка на проектните дейности и постигнатите резултати. Ще бъдат изготвени 5 информационни табели за оповестяване на проекта, които ще бъдат поставени на входа на централния офис на фирмата в Смолян, пред офиса в база „Товарна магистрала” и на трите мобилни офиса. През 11-тия месец от проекта ще бъде изготвена информационната брошура за изпълнените дейности и постигнати резултати (1000 броя), която ще се разпространява сред партньорите, клиентите на „Ростер” ООД и сред други сходни фирми, заниаващи се с високорискови за заетите дейности. Тя ще бъде цветна, гланцирана във формат А5. Всички материали за популяризиране и информационно-рекламни дейности ще бъдат предварително съгласувани (по форма, съдържание, количество, качество) с възложителя и ще съдържат задължителните елементи съгласно изискванията за визуализация и за оповестяване на съ-финансирането. В края на проекта ще бъде организирана пресконференция с представители на медиите, на която постигнатите резултати ще се отчетат пред широката общественост. В резултат от тази дейност ще има разпространени 1000 броя информационни брошури и най-малко 5 публикации в медиите за изпълнението на проекта, обществеността ще е информирана за постигнатите показатели.
Дейност 7 Отчитане и одит на проекта Описание Съгласно изискванията на финансиращата институция и инструкциите на УО ръководителят на проекта ще предоставя междинни отчети и справки с доказателства за извършените дейности. След извършването на дейност 3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на «Ростер» ООД ще бъде изготвен междинен технически и финансов отчет, с който ще бъде представено искане за междинно възстановяване на средствата, усвоени до момента. През последния 12-ти месец от изпълнението на проекта ще се извърши одит на финансовото му изпълнение. Той ще се извърши от лицензиран експерт счетоводител. Целта на одита е да направи проверка за спазване изискванията за допустимост, необходимост, действително извършване на разходите в рамките на проекта и надлежното им отразяване в счетоводната и данъчна документация на бенефициента. В края на проекта ще бъде изготвен окончателен отчет, който ще включва: доказателства за извършените дейности и постигнатите резултати; копия на разходооправдателните документи; доказателства за техническото изпълнение, критичен анализ на основните проблеми, възникнали по време на изпълнението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 157 BGN
Общ бюджет: 184 017 BGN
БФП: 184 017 BGN
Общо изплатени средства: 183 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 184 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 031 BGN
2013 87 576 BGN
2014 58 416 BGN
2015 0 BGN
183 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 477 BGN
2013 74 439 BGN
2014 49 654 BGN
2015 0 BGN
155 570 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 555 BGN
2013 13 136 BGN
2014 8 762 BGN
2015 0 BGN
27 454 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз