Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0141-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13014
Наименование: Подобряване условията на труд в Интериор-46 ООД, чрез реконструкция на вентилационна система и обезопасяване на съществуващи обекти
Бенефициент: ''ИНТЕРИОР-46'' ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящото проектното предложение свързана с подобряване на условията на труд в Интериот-46 ООД.
Дейности: 1.Сформиране на екипа на проекта • Сформиране на екип за управление с ясно разпределени отговорности; • Създаване на вътрешна система за наблюдение, контрол и отчетност при изпълнение на дейностите, която включва: – Изготвяне на детайлен план график за изпълнение на проекта – Навременно идентифициране на възникнали проблеми в хода на изпълнение и тяхното своевременно преодоляване – Отчетност на проекта пред Договарящия орган, изготвяне на всички изискуеми технически и финансови отчети, съгласно Общите условия и Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ – Мониторинг на проектните дейности
Дейност 2 Избор на подизпълнител за анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Интериор-46 ООД Необходимо е да се анализира състоянието и организацията на трудовата дейност във фирмата. Да се определят конкретните нужди за оптимизиране на трудовата дейност. Да се определят методи и средствата, които ще се използват за повишаване на безопасността при извършване на трудовата дейност.
Дейност 3 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в Интериор-46 ООД Анализа на трудовата дейност ще включва: 1. Въведение 2. Изложение и анализ 3. Обосновка за оптимизиране на работата 4. Заключение
Дейност 4 Избор на подизпълнител за извършване на анализ на съществуващо състояние и реконструкция на вентилационна и аспирационна система Разработване на критерии за избор на фирма-подизпълнител, провеждане на избор
Дейност 5 Извършване на анализ и реконструкция на вентилационна и аспирационна система Дейността ще включва няколко етапа: 1. Анализ на съществуващото състояние на вентилационната система 2. Закупуване на необходимото оборудване за модернизация 3. Инсталиране на оборудването 4. Тестове на системата
Дейност 6 Избор на подизпълнител за разработване на стандарти за безопасни условия на труд 1. Определяне на критерии за избор 2. Събиране на оферти от подизпълнители 3. Извършване на оценка на офертите 4. Сключване на договор с подизпълнител
Дейност 7 Разработване на стандарти за безопасни условия на труд Разработване на стандарти за безопасни условия на труд от експерти от външна фирма. Стандартите ще станат част от системата за качество във фирмата, която е сертифицирана по ISO 9001.
Дейност 8 Промяна в организацията на работа в Цех „Монтаж и пакетаж“ В Цех „Монтаж и пакетаж“ на фирма Интериор-46 ООД се извършват дейности по монтаж и пакетаж едновременно на различни мебели. Мебелните детайли са тежки, обемни и необходимо да се прецизира работата по монтажа, така че да се избегне пренасянето на мебелните детайли и да се намали риска от наранявания на работниците. Дейностите по проекта са свързани с промяна организацията на работа в цеха, оптимизиране на движението на мебелните детайли, обособяване и маркиране на зони за монтаж и пакетаж на различните видове мебели.
Дейност 9 Избор на обучаваща организация Разработване на критерии за избор на оферти от външни фирми – подизпълнители. Извършване на подбор и сключване на договор с избрания изпълнител.
Дейност 10 Обучение на работниците в Цех „Разкрояване и разпробиване“ и Цех „Монтаж и пакетаж“ По проектната дейност ще бъдат обучени работещите в цех „Монтаж и пакетаж“ за работа при новата организация на работния процес, съгласно разработените стандарти.
Дейност 11 Визуализация и публичност Публично информиране на обществеността за източника на финансиране на проекта. Осигуряване на необходимата визуализация чрез поставяне на логото на ЕСФ и на ЕС.
Дейност 12 Наблюдение и оценка на изпълнение на дейностите Екипа на проекта, отговорен за изпълнението на дейностите ще провежда ежемесечни срещи за следене изпълнението на напредъка по проектните дейности.
Дейност 13 Одит на проекта Извършване на независим финансов одит от външен експерт, за проверка достоверността на извършените разходи и спазване на принципите на добро финансово управление при извършване на разходите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 109 BGN
Общ бюджет: 76 844 BGN
БФП: 76 844 BGN
Общо изплатени средства: 76 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 821 BGN
2013 46 878 BGN
2014 12 140 BGN
2015 0 BGN
76 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 148 BGN
2013 39 846 BGN
2014 10 319 BGN
2015 0 BGN
65 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 673 BGN
2013 7 032 BGN
2014 1 821 BGN
2015 0 BGN
11 526 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз