Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0105-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-16004
Наименование: Грижа за висока безопастност на работещите в минна среда.
Бенефициент: "Горубсо Златоград" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 21.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: • Да се подобрят условията на труд в предприятието „Горубсо Златоград“ АД, чрез закупуване на лични предпазни средства, специализирано облекло и оборудване, необходими за намаляване риска от трудови злополуки и професионални заболявания, както и да се оптимизира работния процес, което да допринесе за повишаване производителността и ефективността на труда и конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 „Избор на подизпълнители” Изборът на подизпълнители ще бъде проведен в съответствие с Постановление №55 на Министерски съвет от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на Европейския съюз и от програма ФАР на Европейския съюз, както и с правилата на настоящата схема. С цел осигуряване на прозрачност и свободна и лоялна конкуренция при избора на подизпълнители по настоящото проектно предложение, „Горубсо Златоград” АД ще проведе процедурата с грижата на добър стопанин, при спазване на изискванията за прозрачност и конкурентност, което ще гарантира ефективност, ефикасност и икономичност на средствата от предоставената безвъзмездна помощ. Ще бъде публикувана обява в национален ежедневник, изработена подходяща методология за оценка на постъпилите оферти, ще се сформира оценителна комисия от компетентни експерти, всички документи и действия ще бъдат предоставени за одобрение от МЗ.
Дейност 2 „Доставка на лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване” Обосновка на дейността: „Горубсо Златоград“ АД е ключов инвеститор и работодател в областта, като осигурява прехраната на над 372 семейства в региона (според План за развитие на община Златоград 2005-2013). Със съзнанието за високата обществена отговорност, която носи за безопасността на трудещите се в подземни условия и съществуващите рискове от аварии, трудови злополуки и професионални заболявания, предприятието съвестно изпълнява изискванията на нормативната уредба и към момента в предприятието са осигурени базисните условия за осигуряване на безопасността на трудещите се, съгласно нормативните изисквания. Въпреки това рисковете за подземните работници остават високи. Според статистически данни, разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности (КИД-2008) определя секторите с най-висок риск за здравето и безопасността на работещите, от които "Преработваща промишленост" (където попада и минно-добивната промишленост), е най-висок дял – 1265 трудови злополуки през 2008 г., 874 през 2009 г. и 826 през 2010 г. Окончателните данни за трудовите злополуки през 2008 год. показват, че показателите за честота (коефициент на честота - брой трудови злополуки на 1000 осигурени лица) и тежест (коефициент на тежест - загубени календарни дни от трудови злополуки на едно осигурено лице) на трудовите злополуки през 2008 год. в добивната промишленост са около 4-5 пъти над средните за страната. Тези факти обосновават нуждата от допълнителни инвестиции и закупуване на нови лични предпазни средства, специализирано работно облекло и оборудване, чийто технически характеристики осигуряват по-висока степен на защита и ще доведат до значително намаляване на рисковете - с до 25% средно, от трудови злополуки, професионални заболявания и трагични резултати при появата на екстремни ситуации. Чрез доставката на планираните по проекта средства за подобряване условията на труд ще се подобрят следните показатели: • Новозакупеното специализирано работно облекло и лични предпазни средства (специални костюми, специализирани защитни ръкавици, специализирани влагоустойчиви ботуши, каски, самоспасителни колани, антифони, руднични минни аварийни лампи, взривни торби,) са с 2 пъти по-висока термоизолация, пожароустойчивост, прахопропускливост и устойчивост на влага и химикали от наличното към момента в предприятието, като чрез закупуването им ще се намали до 30% риска от прегряване (за лятото) и премръзване (за зимата) на подземните работници, с до 25% риска от изгаряния, ще се повиши устойчивостта на вибрации, прах и химикали с до 20%, при авария и спиране на основното осветление, подземните работници ще разполагат със специални лични аварийни лампи, което ще доведе с до 25% намаляване риска от травми, чрез взривните торби ще се оптимизира риска от непланувано възпламеняване на взривните материали, което ще намали риска от травми на бомбаджиите с до 20%; • Новозакупеното оборудване, свързано с безпосните условия на труд (газ анализатор, преносим кислородообдишващ апарат за оказване на спешна медицинска помощ, алкални патрони) ще повиши бързината на установяване на опасни елементи във въздуха и възможността за подаване на кислород при нужда, което ще намали риска от професионални заболявания на дихателните пътища с до 25%. Като цяло поради бързото износване на средствата, осигуряващи безопасни условия на труд и технологичния прогрес, предоставящ все по-усъвършенствани, иновативни и сигурни решения, предприятието изпитва необходимост от замяна и надграждане на наличните към момента ресурси, свързани с безопасността на труда, за изграждане на една безопасна и по-благоприятна работна среда. Описание на дейността: Дейността включва • доставка на планираните средства за подобряване условията на труд; • провеждане на инструктажи и обучения за работа с новозакупените средства, както и на възможностите им при аварийни ситуации; • изпитване и проверка на изправността; • разпределение на личните предпазни средства и специализирано работно облекло според работните места, за които са предназначени.
Дейност 3 „Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” Дейността е необходима, за да се постигне усъвършенстване на работния процес на предприятието „Горубсо Златоград“ АД с ясно разбиране за първоначалното състояние на организацията на трудовата дейност и променливите, които ще доведат до оптимизиране на процеса, като се изведат начините за въздействие върху тези променливи и се проследи резултатността от предприетите действия. Дейността ще се извършва на няколко етапа през целия период на изпълнение на проекта, след провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител: • В първия етап ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес като за целта експерти на изпълнителя ще се запознаят в дълбочина с трудовата дейност, осъществявана в минното дружество. • В следствие направеното в първия етап проучване, експертите ще изведат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие. • На база направения анализ на силните и слабите страни на организацията на работния процес, ще се изведат нуждите за оптимизиране на работата, нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. Също така ще опише методология как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Ще се конкретизират методи и средства, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. • На последния етап от изготвянето на Анализа ще се конкретизират постигнатите резултати, вследствие предприетите по проекта дейности, ще се анализират стойностите на конкретни параметри и рискове, които са се подобрили чрез извършените по проекта инвестиции. Ще се очертаят допълнителни мерки за последващо развитие на организацията на трудовия процес, необходими за осигуряване на устойчивост и надграждане на постигнатите по проекта резултати.
Дейност 4 „Мерки за информиране и публичност” Спрямо изискванията на схемата, „Горубсо Златоград” АД ще предприеме подходящи мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) №1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. В началото и в края на проекта ще бъдат проведени пресконференции на които екипът по проекта ще запознае представителите на медиите и присъстващите с целите, проектните дейности и размера на безвъзмездната помощ. Ще бъдат поставени 4 обяснителни цветни табели, формат А2 във всеки участък на минното дружество, където целевата група извършва трудова дейност, както и една табела, формат А0 на централно място в административния комплекс на предприятието. На интернет страницата на „Горубсо Златоград” АД ще бъде поместена информация за стартирането на проекта, както и за резултатите от неговото изпълнение, а също ще бъде поставен банер, който да води към подстраница с информация за проектните дейности и предоставената финансова помощ. В началото и в края на проекта ще бъдат изпратени съобщения до пресата, като в резултат се очакват публикувани най-малко 2 материала. Също така, всички документи, създадени по време изпълнението на проекта ще отговарят на изискванията за визуализация. Планираните пресконференции ще бъдат изпълнени в съответствие с Кампанията "Здравословни работни места" 2012 г., провеждана ежегодно от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, така че да се постигне информираност не само регионално и национално, но и европейско ниво.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 186 884 BGN
Общ бюджет: 160 626 BGN
БФП: 128 501 BGN
Общо изплатени средства: 128 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 901 BGN
2013 98 599 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 416 BGN
2013 83 809 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 225 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 485 BGN
2013 14 790 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 275 BGN
Финансиране от бенефициента 37 377 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз